Forskrift om nedgravde oljetanker, Lillehammer kommune, Oppland

DatoFOR-2016-10-27-1271
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse27.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillehammer kommune, Oppland
HjemmelFOR-2004-06-01-931-§1-2, FOR-2004-06-01-931-§1-12, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort03.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Lillehammer

Hjemmel: Fastsatt av Lillehammer kommunestyre 27. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2 og § 1-12, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Lillehammer kommune. I tillegg gjelder bestemmelsene i denne forskrift.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse.

§ 3.Krav til kompetanse og dokumentasjon

Firmaer eller personer som skal utføre testing, kontroll, tømming og sanering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner.

Ved innmelding til kommunen om tømt oljetank, skal det leveres dokumentasjon på:

1.forsvarlig tømming av oljetanken,
2.oljetankens tilstand,
3.og levering av oljeavfall til godkjent mottak.

Ved innmelding til kommunen om fjernet oljetank skal det i tillegg leveres dokumentasjon på at oljetank er levert til godkjent mottak. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til annen bruk av fjernet oljetank.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.