Forskrift om endring i forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-10-27-1272
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse04.12.2016
Sist endret
EndrerFOR-1996-09-26-1027
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort03.11.2016   kl. 14.45
KorttittelEndr. i forskrift om VA-gebyr, Trondheim

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim bystyre 27. oktober 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1.

I

I forskrift 26. september 1996 nr. 1027 om vann- og avløpsgebyrer, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag gjørs følgende endring: 

§ 6 skal lyde:

§ 6. Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, settes arealet lik bruksarealet, slik det er registrert i matrikkelen (NS-3940). Arealet avrundes nedover til nærmeste m² .

II

Endringen trer i kraft en måned etter kunngjøring.