Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester, Asker kommune, Akershus

DatoFOR-2016-11-08-1300
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2015-12-17-1710-§17
Kunngjort10.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om gebyr for feietjenester, Asker

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre 8. november 2016 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd og forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemte feie- og tilsynstjenester.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for Asker kommune.

Forskriften fastsetter gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg som gjennomføres av eller i regi av Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) i Asker kommune i henhold til forskrift om brannforebygging § 17.

§ 3.Gebyr for feie- og tilsynstjenester

Gebyret for feie- og tilsynstjenester fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves med samme intervall som øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret vil kunne deles i flere gebyrer i forhold til hvilke tjenester som tilbys (for eksempel tilsyn, feiing).

Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om, hvordan og når tjenesten finner sted. Gebyr innkreves selv om feie- og tilsynstjenester ikke er utført i følgende tilfeller:

-Feieren ved inspeksjon av fyringsanlegget har avdekket at det ikke er behov for feiing.
-Feieren ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget etter varsel/avtale om tjenesten.
§ 4.Gebyrene dekker

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

§ 5.Gebyrfritak

Fritak innvilges når eier/bruker dokumenterer et av følgende:

-Det finnes ikke skorstein og/eller ildsted i boenheten.
-Fyringsanlegget er plombert/frakoblet.
§ 6.Andre tjenester

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feie- og tilsynstjenester utenom det lovpålagte intervallet må selv avtale og koste dette.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2017.