Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-11-08-1315
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2002-05-30-5009, FOR-2003-12-16-1855, FOR-2013-09-23-1248
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort17.11.2016   kl. 14.35
KorttittelForskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre 8. november 2016 med hjemmel lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd. 

§ 1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Aktuelle bestemmelser når det gjelder vann- og avløpsgebyrer, er følgende:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
-Forskrift 8. november 2016 nr. 1315 om vann- og avløpsgebyr, Sandefjord kommune, Vestfold (dette dokumentet).

Øvrige dokumenter:

-Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Sandefjord kommune (tekniske og administrative bestemmelser)
-Betalingsregulativ
-Forskrift om levering av vann til hytteområder og enkelt hytter, m/kommentar.

Betalingsregulativet vedtas hvert år av kommunestyret, og er en del av denne forskriften.

§ 1-1.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Sanitæranlegg: Abonnentseid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller rensing av vann eller avløp.
b)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnentseide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller avløpsanlegg.
c)Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnentseide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
d)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
e)Abonnent: Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning.

Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste.

Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1, § 27-2 og § 27-3 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

f)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
g)Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
h)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat adkomst og eget kjøkken.
i)Utleieenhet: areal som leies ut i egen bolig.
j)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161–163).
k)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.
l)Avløpsvann: Spillvann og overvann.
m)Spillvann: Forurenset vann fra husholdning, industri eller landbruk
n)Overvann: overflatevann/regnvann.
§ 1-2.Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a)Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp.
b)Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp.
c)Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.
d)Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning.
e)Gebyr for midlertidig tilknytning.
§ 1-3.Gebyrsatser

Gebyrsatser fastsettes i betalingsregulativet, godkjennes av kommunestyret og i trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 1-4.Klage og omgjøring

Avgjørelse etter forskriften, som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI, og kan påklages i tråd med kommunens til en hver tid vedtatte klage institusjon.

Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.

§ 1-5.Fritidsboliger

For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig, i tillegg gjelder Forskrift om levering av vann til hytteområder og enkelt hytter. 

§ 2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1.Gebyrplikt

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:

a)Nybygg
b)Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal når utvidelsen er større enn 100 m² .
c)Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet
d)Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent
e)Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks. vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.

Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:

a)Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for tilknytningen
b)Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.
§ 2-2.Utforming av gebyret

Engangsgebyret for tilknytning fastsettes etter bruksareal på bolig- eller næringsbygget med pris pr. m² , beregnet med grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata.

§ 2-3.Gebyrsats

Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning.

§ 2-4.Ansvar og betalingsfrist

Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret forfaller ved igangsettelsestillatelse i byggesak.

Engangsgebyret for tilknytning forfaller til betaling når igangsettelsestillatelse er gitt eller senest ved tilknytning. Ved utvidelse av eksisterende bygg forfaller engangsgebyret til betaling senest 2 måneder etter godkjent byggesøknad. 

§ 3. Årsgebyr

§ 3-1.Gebyrplikt og ikrafttreden

Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsledning
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.

Gebyrplikten inntrer:

a)for enhet med stipulert forbruk: 3 mnd. etter at igangsettelsestillatelse er gitt.
b)for øvrige enheter: når vannmåler er, eller skal være installert. Vannmåler skal installeres samtidig som eiendom tilknyttes kommunalt ledningsnett.
§ 3-2.Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling

Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent. For øvrig henvises det til § 4-3.

§ 3-3.Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter lov om pant § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

Dersom årsgebyr ikke er betalt innen en måned etter at abonnenten har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan teknisk etat stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen. For oppmøte i forbindelse med avstenging og åpning av vannforsyning skal abonnenten betale tilleggsgebyr (stengegebyr) som fremkommer av gebyrregulativet.

§ 3-4.Utforming av gebyrene

Årsgebyret består av todelt gebyrmodell:

-En fast del (fastledd)
-En variabel del (forbruksledd).

En fast del skal dekke en andel av kommunens faste kostnader, mens mengdevariabel del betales etter vannforbruk i m³ , målt eller stipulert. Hvor stor andel av årsgebyr som skal være hhv. fast og mengdevariabel del, fastsettes hvert år i betalingsregulativet. Det samme gjelder gebyrsatser. For alle boligkategorier beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet/utleieenhet.

Mengdevariabeldelen beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³ .

Det gis ikke nedsatt gebyr for storbrukere av vann.

§ 3-5.Ansvar for opplysninger om abonnent

Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.

Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. Ved feil opplysninger om boenheter/utleieenheter hos kommunen kan årsavgift etterfaktureres i inntil 3 år.

§ 3-6.Beregning av gebyr

Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.

Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen.

For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett. I slike tilfeller må abonnenten installere avløpsmåler. Eller egen måler for vannet som ikke tilføres kommunalt avløpsnett.

For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, betales ikke avløpsgebyr. Slikt vann skal måles separat.

§ 3-7.Betaling etter stipulert forbruk

For boliger godkjent før 1. januar 2018, og som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på boligens bruksareal.

§ 3-8.Betaling etter målt forbruk

Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, det vil si basert på installert vannmåler.

Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:

-Næringsbygg
-Offentlige formål o.l.
-Nye boliger etter 1. januar 2018
-Gårdsbruk, alle bygninger som har innlagt vann fra kommunalt nett med egen måler eller fellesmåler.
-Eiendommer med svømmebassenger
-Boliger med utleieenhet
-Andre bygg som har installert vann men ikke er definer som bolig i matrikkelen.

Boligabonnenter har på sin side rett til monterte vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk fremfor å betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.

Kommunen kan også pålegge abonnent med stipulert forbruk å installere vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk.

Årsgebyr beregnes som:

Årsgebyr (kr)= fastledd + målt forbruk (m 3 ) x pris (kr/m³ ).

§ 3-9.Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Hvis det er feil i matrikkelen som krever bruksendring for å få rettet opp har dette ikke tilbakevirkende kraft avgiftsmessig. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 3-10.Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag

Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å avklare ansvarsforholdet. Abonnenten kan kreve redusert gebyr i følgende tilfeller:

-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer.
-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyning mer enn 2 ganger i løpet av et kalenderår, og hvert avbrudd varer mer enn 8 timer.

Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

§ 3-11.Fritak for gebyrer

Det gis ikke fritak for årsgebyret, men abonnenten kan søke om fritak fra den delen av gebyret som omhandler mengdevariabel del (faktisk vannforbruk eller avløpsutslipp) når eiendommen er fysisk frakoblet kommunens ledningsnett. Fritaket vil tidligst gjelde fra neste termin, etter at kommunen har mottatt melding om at vanninntak er plombert.

Frakobling/plombering må utføres av en representant fra kommunen eller godkjent rørlegger som dokumenter til kommunen. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten.

§ 3-12.Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning

Beregnes som en fast sum hver stengning. Gebyrsatsen framgår hvert år av betalingsregulativet.

§ 3-13.Pålegg om utbedring

Kommunen kan gi et pålegg om utbedre private avløpsanlegg innen frist. jf. forurensingsloven § 7. I henhold til forurensingsloven § 73 kan det gis et forurensingsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensingsloven § 74.

Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket. 

§ 4. Vannmåler

§ 4-1.Kostnader

Kostnader i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold av vannmålere bæres av abonnenten. Måleren forblir abonnentens eiendom. Kommunen godkjenner type, plassering og størrelse på måleren.

§ 4-2.Ansvar

Måleren skal holdes lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir måleren skadet, skal abonnenten straks meddele dette til kommunen og sørge for reparasjon eller nyanskaffelse.

§ 4-3.Installasjon

Installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måler, skal foretas av godkjent rørlegger i samsvar med det til en hver tid gjeldende regler for Sandefjord kommune. Endringen skal umiddelbart meldes kommunen.

§ 4-4.Feilmåling

Ved feilmålinger hvor feilmålte mengde ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, bestemmer kommunen avgiften skjønnsmessig basert på antatt forbruk i perioden.

§ 4-5.Kontroll

Kommunen kan etter eget initiativ eller etter anmodning fra abonnenten, foreta kontroll av vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5 %, skal vannmåleren skiftes eventuelt kalibreres innen angitt tidsfrist.

§ 4-6.Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.

Beregnes som fast sum ved hvert frammøte.

§ 4-7.Tidsfrister

Hvis tidsfrister for skifte/kalibrering ikke overholdes, sees det bort fra fremtidig måleresultat. Det kan faktureres med stipulert forbruk basert på det dobbelte av et gjennomsnitt av de siste 3-års forbruk.

§ 4-8.Pålegg

Dersom abonnenten unnlater å etterkomme pålegg om installasjon av vannmåler innen den fastsatte tidsfristen, kan vannforbruket for vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk ganger 2. Tilleggsgebyret løper fra fristen for gjennomføring er ute og inntil tiltaket er gjennomført. Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering.

§ 4-9.Plombering

Det er krav om at måler skal plomberes. Plomberte målere kan kun åpnes eller demonteres under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, kan vannforbruket for vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk ganger 2.

§ 4-10.Vannmålerskjema

Ved utskifting skal godkjent rørlegger skifte måler og fylle ut vannmålerskjema med alle opplysninger. Vannmålerskjema må fylles ut med gammelt og nytt målernummer samt gammel og ny målerstand. Rørlegger skal forespørre om abonnenten ønsker test av gammel måler før utskifting.

§ 4-11.Korrigering av vannavgift

Dersom det oppdages feil i avgiftsfastsettelsen, skal oppgjør for feilen korrigeres for de siste 3 års innbetalte avgifter. Det benyttes en avgiftssats som gjaldt de respektive år med justering for rentetap. 

§ 5. Næringsvannmålere

§ 5-1.Avlesning

Avlesing av vannmåler skal gjøres en eller flere ganger pr. år, avhengig av forbruk. Dersom målerstand ikke innmeldes eller det innmeldes feil målerstand, kan kommunen fastsette forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter skjønn.

§ 5-2.Vannmålertype

Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver tid godkjennes av Sandefjord kommune. Vannmålere installert hos næringsabonnenter har en utsettingstid på max 8 år avhengig av type og modell. Kostnader i forbindelse med kalibrering eller utskifting skal i sin helhet bæres av abonnenten.

§ 5-3.Vannmålergebyr

Det påløper et vannmålergebyr for administrasjon.

Ved eierskifte skal tidligere eier sørge for avlesning slik at avregning kan foretas. 

§ 6. Boligvannmålere

§ 6-1.Avlesning

Avlesing av vannmåler skal gjøres en gang pr. år. Hvis målerstand ikke innmeldes eller det innmeldes feil målerstand, kan kommunen benytte stipulert standardforbruk som avregningsgrunnlag. Det kan også fastsettes forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter skjønn.

§ 6-2.Vannmålertype

Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver tid godkjennes av Sandefjord kommune. Boligvannmålere skal ha en utsettingstid på 8–10 år. Kostnader i forbindelse med kalibrering eller utskifting skal bæres av abonnenten.

§ 6-3.Vannmålergebyr

For de som velger avregning etter måler påløper et vannmålergebyr for administrasjon. Gebyret påløper i sin helhet selv om avregning etter måling bare skal gjelde deler av året.

§ 6-4.Opphør av måler

Når vannmåler er installert kan abonnenten velge å si opp avregning etter måler og gå over til avregning etter stipulert normalforbruk. Abonnenten vil da ikke bli belastet med det årlige målergebyret. (Gjelder kun frem til 1.januar 2018.) 

§ 7. Tilbakeslagsutstyr for vannledninger

§ 7-1.Begrunnelse

For å sikre drikkevannet mot forurensing ved innsug/tilbakestrømning av fremmedvann fra eiendommen til kommunalt vannforsyningsnett skal eiendommens stikkledningsnett utstyres med tilbakeslagsutstyr. Installasjon av tilbakeslagsutstyr skal sanitæranmeldes og utføres av godkjent rørleggerforetak.

§ 7-2.Tiltaket gjelder

Tilbakeslagsutstyr må installeres på følgende kritiske punkter/abonnenter:

-Næringsbygg
-Gårdsbruk
-Bygg/eiendom med basseng
-Bygg/eiendom som benytter høytrykksanlegg i produksjon
-Abonnenter som tilfører kommunalt vann til egen brønn
-Abonnenter med vannledning tilkoblet tanker.
§ 7-3.Kostnader

Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av tilbakeslagsutstyr. 

§ 8. Unntak – dispensasjoner – sanksjoner

§ 8-1.Økning i gebyret

For eiendom der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende for drift og vedlikehold av kommunens avløpsledning og/eller renseanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes i samsvar med de ekstrakostnader kommunen vil ha med å håndtere avløpsvannet.

§ 8-2.Unnlatelser av å etterkomme pålegg

Abonnenten som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret. Tilleggsgebyr begynner å løpe 1 måned etter frist å få gitt pålegg. Tillegget utgjør 100  % av eiendommens årsgebyr for vann og avløp og legges til på nytt for hver termin. Tilleggsgebyret løper inntil pålegget er etterkommet.

§ 8-3.Ulovlig tilknytning

Abonnent som har vært ulovlig tilknyttet det kommunale vann- avløpsnett, skal betale tilleggsgebyr tilsvarende årsgebyr for 3 kalenderår. I tillegg skal abonnenten søke om tilknytning. Innvilges søknaden skal det betales engangsgebyr for tilknytning, samt årsgebyr fra og med tidspunktet tilknytningen ble foretatt. Det skal likevel ikke betales årsgebyr for mer enn 3 år bakover i tid. Innvilges ikke søknaden kan kommunen kreve at abonnenten skal koble seg fra kommunens vann og avløpsnett. Særlig grove overtredelser vurderes politianmeldt.

§ 8-4.Arbeider utført for abonnentens regning

Når pålegg ikke etterfølges innenfor fastsatt frist, kan kommunen etter forutgående varsel få arbeidet utført for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få utført uten forutgående varsel. 

§ 9. Ikrafttreden mv.

§ 9-1.Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften ble vedtatt av Sandefjord kommunestyre 8. november 2016 og trer i kraft fra 1. januar 2017.

Fra samme dato oppheves:

-Forskrift 23. september 2013 nr. 1248 om vann- og avløpsgebyr, Stokke kommune, Vestfold.
-Forskrift 16. desember 2003 nr. 1855 om vann- og avløpsgebyrer, Andebu kommune, Vestfold.
-Forskrift 30. mai 2002 nr. 5009 om vann- og avløpsavgifter, Sandefjord kommune, Vestfold.
§ 9-2.Endring av forskrift

Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller tillegg til, denne forskriften.