Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter, Sandefjord kommune, Vestfold

DatoFOR-2016-11-08-1316
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommune, Vestfold
HjemmelLOV-2012-03-16-12, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort17.11.2016   kl. 14.35
KorttittelForskrift for levering av vann til hytter, Sandefjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre 8. november 2016 med hjemmel lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd. 

Sandefjord kommune påtar seg levering av vann i den utstrekning kapasiteten tillater det, og på følgende betingelser:

§ 1.For å få tillatelse til å legge vann inn i hytteområde, vil det bli forlangt at hytteeierne går sammen om en felles hovedledning som dekker området, slik at det ikke blir liggende flere parallelle ledninger inn i ett og samme område. Begrensingene av området må godkjennes av kommunen.
§ 2.Det tillates montert vannpost på egen grunn, dersom det ikke er lagt inn vann i hytta fra brønn, sisterne eller borehull. Minsteavstand fra husvegg skal være 5 meter.
§ 3.Vann tillates lagt inn såfremt avløp tilknyttes kommunalt avløp med godkjent utslippstillatelse, eller det kan anordnes avløp som tilfredsstiller gjeldende lov og forskrifter.
§ 4.Når hytta ikke er bebodd, skal stoppekran ved tilkoblingspunkt være stengt. Om vinteren skal ledningen tappes for vann.
§ 5.Alle vannledninger fram til hyttene skal graves ned i en dybde av minimum 30 cm. Hvor det er fjell, sørges det for tilsvarende overdekning.
§ 6.Ledninger må legges frostfritt fra tilkoblingspunktet på den kommunale hovedledning og fram til hovedstoppekran. En av andelseierne skal på andelslagets vegne være ansvarlig for at ledningen blir stengt og tømt hver høst.
§ 7.Vanning med slange er ikke tillatt.
§ 8.Det er ikke tillatt å fylle brønn/sisterne fra vannpost.
§ 9.I den utstrekning leveringssituasjonen gjør det nødvendig, kan kommunen regulere vanntilførsel til enkelthytter og andelslag. Nødvendige tekniske installasjoner bekostes av abonnenten. Slike reguleringer medfører ikke reduksjon av vannavgiften.
§ 10.Alt arbeid i forbindelse med innlegg av vann i hytter, må sanitæranmeldes av autorisert rørlegger, etter at utslippstillatelse er godkjent av Sandefjord kommune.
§ 11.Vann- og avløpsgebyrer betales etter de til enhver tid gjeldende forskrifter.

For eksisterende anlegg som mangler godkjenning, betales tilknytningsavgiften som gjelder på godkjenningstidspunktet.

§ 12.Vanntilførsel til eiendommen stenges når:
-Vannavgift ikke er betalt
-Det tas ut vann ulovlig. Etter 2 uker åpnes vanntilførselen.

Ved bryting av kommunens plombe eller ved gjentagelse av vanning, forblir vanntilførselen stengt resten av sommersesongen og forholdet politianmeldes.

-Utslippet ikke er tilfredsstillende.
-Det oppdages ulovlige installasjoner.
§ 13.Ved bruksendring til helårsbolig godkjennes ikke sommerledning som akseptabel vannforsyning.
§ 14.Hytteeiere må, som abonnent, gjøre seg kjent med de restriksjoner og leveringsbetingelser som gjelder for levering av vann. 

Kommentarer til forskrift for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter 

Til § 1: Når interessen for å få lagt inn vann i et hytteområde melder seg, er det ofte at initiativtakeren ikke får med seg alle som naturlig vil sogne til ledningen, med på prosjektet. Det er likevel nødvendig å legge en hovedledning som er stor nok til å dekke samtlige hytter. Anleggslagets statutter må utformes slik at de som ikke knytter seg til i første omgang, har rett til dette på et senere tidspunkt mot å betale sin del av anleggsutgiften.

Hensikten med dette kravet er å hindre parallelle vannledninger der dette kan unngås. 

Til § 2: Vannpost skal erstatte bæring av vann fra brønn. Tilbudet innebærer at vann fortsatt må bæres inn i hytta. Bruken av vannpost på denne måten medfører ikke vesentlig økning av utslippet fra hytta. Normalt vil det ikke bli stillet krav om utbedring av avløpet.

Er det lagt inn vann i hytta fra før, medfører tilgang på vann fra kommunen at utslippet må tilfredsstille gjeldende lov og forskrifter.

Vannpost kan monteres hvis vann innlegget fra egen kilde demonteres. 

Til § 3: Tilknyttes avløpet kommunal avløpsledning, omfatter dette også klosettavløpet. I områder uten offentlig avløpsledninger må det benyttes andre løsninger, som

-Vannsparende klosett med tett tank
-Biologisk klosett
-Bruk av varme
-«gammeldass»
-Andre godkjente renseløsninger. 

Til § 5: Dette er nødvendig for å beskytte ledningen mot mekanisk skade. 

Til § 7: Ledningsnettet i utkantstrøk er ikke dimensjonert for å kunne levere vann til dette formål. 

Til § 8: En rekke hytter har innlagt vann fra brønn eller sisterne. Skal disse kunne fylles fra vannpost, vil dette i prinsippet bety at hytteeieren har tilgang på ubegrensede mengder vann fra kommunen. Fysisk er det imidlertid ikke lagt permanent vann inn fra kommunen, og det kan således ikke kreves fullt gebyr.

Forsyningsmessig er det ikke riktig å fylle tørre brønner fra kommunen. Når behovet er størst, er grunnvannstanden lavest. En vesentlig del av vannet vil således sive ut i grunnen som lekkasjevann. 

Til § 9: Blir det nødvendig å regulere tilførselen, kan det monteres utjevningstanker som sikrer en jevn vannforsyning i området. 

Til § 12: Der ikke annet er nevnt, forblir vann tilførselen stengt til forholdet er brakt i orden i henhold til lover og forskrifter.