Forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann, Ullensaker kommune, Akershus

DatoFOR-2016-11-08-1351
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse08.11.2016
Sist endret
EndrerFOR-2007-11-19-1500
Gjelder forUllensaker kommune, Akershus
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om avløpsvann, Ullensaker

Hjemmel: Fastsatt av Ullensaker kommunestyre 8. november 2016 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 15 og 15A og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å fastsette bestemmelser og krav til utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann samt påslipp av fettholdig avløpsvann fra virksomhet.

§ 2.Grunnlag og virkeområde 

§ 2-1. Tekniske grunnlag

Med mindre annet er spesifisert i forskriften, skal følgende tekniske bestemmelser følges

-NS-EN 858-1 og 858-2: Utskillere for lette væsker (f.eks. olje og bensin) - del 1 og 2
-NS-EN 1825-1 og 1825-2: Fettutskiller - del 1 og 2
-Standard abonnementsvilkår for Ullensaker kommune.

Dessuten legges til grunn:

-NORVAR prosjektrapport nr. 65/1996 «Forslag til veileder for fettavskillere til kommunalt avløpsnett»
-NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006 « Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett – Veiledning»
-NORVAR rapport 156/2007 «Veiledning for oljeutskilleranlegg»
-Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune
-Forurensningsforskriften. 

§ 2-2. Definisjoner

a)Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.
b)Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.
c)Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods.
d)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
e)Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7. Eksempler i Norvar rapport 149/2006 s 9.
f)Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett.
g)Frityrfett: fett brukt til fritering av mat.
h)Grunneier: tinglyst hjemmelshaver for eiendommen.
i)Industrielt avløpsvann: avløpsvann fra næring- og industriell aktivitet. Det industrielle avløpsvannet kan inneholde partikulært- eller oppløst stoff (prosessvann) eller være oppvarmet (kjølevann).
j)Kommunalt avløpsvann: Sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt avløpsvann og/eller overvann.
k)KOF: Kjemisk oksygenforbruk. Målemetode for innhold av organisk materiale.
l)Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.
m)Offentlig avløpsnett: Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.
n)Privat avløpsnett: Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.
o)Påslippstillatelse: tillatelse fra anleggseier til tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg.
p)Sanitært avløpsvann: Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.
q)Utslippstillatelse: tillatelse fra forurensningsmyndighet til utslipp fra angjeldende aktivitet
r)Virksomhet: se «den ansvarlige.» 

§ 2-3. Virkeområde 

§ 2-3-1. Oljeholdig avløpsvann

Bestemmelsene i forskriften gjelder for virksomheter som har utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra:

a)bensinstasjoner
b)vaskehaller for kjøretøy
c)motorverksteder
d)bussterminaler
e)verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
f)anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller liknende. 

§ 2-3-2. Virksomhet med fettholdig avløpsvann

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for virksomheter med påslipp av fettholdig avløpsvann som f.eks.:

a)restauranter, kafeer, konditorier
b)catering/ferdigmatprodusenter
c)gatekjøkken/kiosker/hamburgerbarer
d)kantiner/storkjøkken
e)slakterier
f)margarin- og matoljeindustri
g)kjøttforedlingsbedrifter
h)hermetikkindustri
i)bakerier
j)meierier
k)friteringsindustri
l)røkerier
m)matbutikker med steke-/grill-/ferskvareavdeling.

Virksomheter som er ikke nevnt her, men som har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunens nett omfattes også av forskriften.

§ 3.Tillatelse til utslipp og/eller påslipp 

§ 3-1. Generelle betingelser

Det skal søkes kommunen om tillatelse til utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann, samt til påslipp av fettholdig avløp fra virksomheter til kommunalt nett. For øvrig påslipp gjelder forurensingsforskriften kapittel 15A.

Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved endringer av eksisterende virksomhet.

Tillatelsen skal søkes av og gis til den ansvarlige for virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom grunneier er en annen enn den ansvarlige for virksomheten det søkes tillatelse for, skal grunneier ha frist og muligheten for å uttale seg før tillatelse gis jf. § 3-3-2), samt få kopi av tillatelsen. 

§ 3-2. Krav om tillatelse

Ingen kan sette i verk nye utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann eller påslipp av fettholdig avløpsvann eller øke disse vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av denne forskriften. Krav om tillatelse gjelder også påslipp av avløpsvann etablert før 1. januar 2006.

Tillatelser til utslipp av oljeholdig avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2007, er fortsatt gjeldende med følgende endring: § 6-1 erstatter tillatelsens krav til utslipp fra 31. desember 2007, dersom tillatelsens krav til rensing er mer lempelig enn rensekravene i § 6-1. 

§ 3-3. Søknad om tillatelse

Ved etablering av nye eller vesentlig endring av eksisterende utslipp eller påslipp, skal den ansvarlige sørge for at:

1)det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad som inneholder de nødvendige opplysninger for kommunens behandling, herunder:
a)Den ansvarliges navn, adresse
b)om utslippet eller påslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 6 eller om det søkes om å fravike disse kravene,
c)dokumentasjon på hvordan utslipp eller påslipp skal etableres og drives,
d)tegning med beskrivelse samt plassering av avløpsanlegg og utslippsted eller påslippspunkt på kart i målestokk 1:1000 eller større
e)beskrivelse av utslippsstedet eller påslippstedet og mengde avløpsvann,
f)redegjørelse om interesser som kan antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.
g)For utslipp en redegjørelse for interesser som antas å bli berørt av etablering, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet,
h)oversikt over hvem som skal varsles,
i)samtykke fra kommunens planmyndighet dersom utslippet er i strid med endelige planer etter plan- og bygningsloven.
2)eventuelle parter og andre som kan bli særlig berørt av saken er varslet om innholdet i søknaden. Kopi av varselet skal sendes til kommunen samtidig med at parter og andre blir varslet. I varselet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen en frist på minst fire uker etter at varselet er sendt.
3)søknad er sendt til kommunen, etter at uttalelsesfristen er utløpt, sammen med kvittering for at varselbrev er sendt og eventuelle uttalelser.

Kommunens søknadsskjema skal benyttes. 

§ 3-4. Behandling av søknad

For behandling av søknad gjelder bestemmelsene i forurensningsforskriftens § 15-5, med unntak av at kravreferanse til søknad er § 3-3 i denne forskrift.

Det skal betales saksbehandlingsgebyr slik det kommer fram av «Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune» 

§ 3-5. Endring og omgjøring

Dersom virksomheten stanses eller nedlegges skal den ansvarlige når dette er besluttet, snarest mulig skriftlig melde dette til kommunen. Kommunen kan stille krav om at anlegget skal fysisk kobles fra eller fjernes. Tillatelse om utslipp og /eller påslipp vil opphøre.

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal den ansvarlige når dette er besluttet, snarest skriftlig melde dette til kommunen. Eierskifte anses som en vesentlig endring og vil utløse krav om søknad jf. § 3-3.

Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake.

§ 4.Sanksjoner

Dersom virksomhetens avløpsvann medfører skader på kommunens avløpsanlegg og/eller merutgifter for kommunen, vil kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner belastes den ansvarlige.

Ved mangel på tillatelse etter § 3 eller grov mislighold tillatelse kan kommunen avhengig av situasjonen iverksette ulike tiltak så som:

-Pålegg om utbedring eller stenging
-Stenging og plombering av vanninntak. For dette svarer abonnenten gebyr. Bare kommunen kan fjerne plomberingen.
-Tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73
-Umiddelbare tiltak etter forurensingslovens § 7 og § 74.
§ 5.Gebyrer

Saksbehandlingsgebyr, tilleggsgebyr m.m. er fastsatt i «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune».

§ 6.Krav til utslipp og til påslipp til kommunalt avløpsnett 

§ 6-1. Oljeholdig avløpsvann

Ved utslipp og påslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 20 mg/l. Øvrige parametere som det stilles krav til kommer fram av tabell 1.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann til resipient skal oljeinnholdet ikke overstige 5 mg/l.

Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende renseinnretning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas. Oljeavskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til NS-EN 858-1 og NS-EN 858-2

Oljeholdig avløpsvann skal ikke ledes til kommunens overvannsnett. 

§ 6-2. Fettholdig avløpsvann

Ved påslipp av fettholdig avløpsvann skal fettinnholdet ikke overstige 50 mg/l. Øvrige parametere som det stilles krav til kommer fram av tabell 2.

Fettholdig avløpsvann skal passere sandfang og utskiller. Den ansvarlige skal vurdere om annen forbehandling av avløpet fra virksomheten er nødvendig for å sikre optimal drift.

Fettavskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til Norsk Standard (NS-EN-1825-1 og NS-EN-1825-2). Plassering av fettavskilleren skal ta hensyn til krav om driftstemperatur og hygiene.

Fettholdig avløpsvann skal ikke ledes til kommunens overvannsnett.

Konsentrerte fettmengder som for eksempel stekefett eller frityrfett skal ikke ledes til utskilleren men leveres som avfall. Frityrfett skal samles opp og leveres til godkjent mottak. 

§ 6-3. Generelle betingelser

Den fastsatte grenseverdien nevnt i § 6-1 første ledd og § 6-2 første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og å utføre målinger av avløpsvannet fra renseinnretningene. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i forurensningsforskriftens vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i forurensningsforskriftens vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes. 

§ 6-3-2. Sanitært avløpsvann

Sanitæravløpsvann skal ikke kobles via utskillere. 

§ 6-3-3. Forhold til utslippskrav gitt av annen forurensningsmyndighet

Eventuelle utslippskrav gitt av annen forurensningsmyndighet skal betraktes uavhengige av kommunens krav.

For komponenter i utslipp som ikke er regulert av tillatelser, gjelder Forurensningsloven § 7. 

§ 6-4. Krav til avløpsvannets beskaffenhet ut fra utskiller

Tabell 1 og 2 viser parametere i utslippet fra renseanretningen det stilles krav til at den ansvarlige skal kunne dokumentere. Tabellene er satt opp ut fra driftsforhold for kommunens nett og utslippskravene for kommunens renseanlegg. Parametere merket A skal måles og rapporteres i årsrapport, parametere merket B skal måles og rapporteres når kommunen krever dette.

Avløpsvann med konsentrasjoner av organisk stoff som er høyere enn 600 mg KOF /l tillates ført til kommunens nett, men det vil bli beregnet et tilleggsgebyr for påslipp over grenseverdien slik det kommer fram av kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer. 

Tabell 1. Oljeholdig avløpsvann

Parameter – oljeutskillerGrenseverdiDokumentasjon
Temperatur< 45 ° CA
pH5,5–8,5A
Bly, Pb< 50 µg/lB
Kadmium, Cd< 5 µg/lB
Krom, Cr< 50 µg/lB
Kvikksølv, Hg< 2 µg/lB
Nikkel, Ni< 50 µg/lB
Kobber, Cu< 200 µg/lB
Sink, Zn< 500 µg/lB
Olje< 20 mg/lA
Nitrifikasjonshemming< 50 %B
Org. stoff, KOFCr< 600mg/l(1)A
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)<400 mg/lB
Klorid, Cl-< 1000 mg/lB
Sulfat, SO42-< 500 mg/lB
Total fosfor, Tot P< 10 mg/lB
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/lB
 

Tabell 2. Fettholdig avløpsvann

Parameter - fettutskillerGrenseverdiDokumentasjon
Temperatur< 30° CA
pH5,5–8,5A
Fett< 50 mg/lA
Nitrifikasjonshemming< 50 %B
Org. stoff, KOFCr< 600mg/l(1)A
Suspendert stoff (sedimenterbart materiale)<400 mg/lB
Klorid, Cl-< 1000 mg/lB
Sulfat, SO42-< 500 mg/lB
Total fosfor, Tot P< 10 mg/lB
Total nitrogen, Tot N< 60 mg/lB
(1)Overstiges grenseverdien vil tilleggsgebyr beregnes.
 

§ 6-5. Krav til bruk av vaske- og avfettingskjemikalier

Den ansvarlige skal tilstrebe å optimalisere kjemikaliebruk med tanke på å reduserer utslipp av forurensende eller uønskede stoffer. For øvrig gjelder:

-Alt innhold i kjemikalier skal være dokumentert miljøvennlig.
-Brukerløsningen skal ikke være etsende.
-Tensid innholdet i brukerløsningen skal ikke overstige 5 % (vektprosent).
-Løsningsmiddel innholdet i brukerløsningen skal ikke overstige 5 % (vektprosent).
§ 7.Drift, vedlikehold og dokumentasjon

Den ansvarlige skal ha nødvendig drift- og vedlikeholdsrutiner for å sikre at utskilleren fungerer optimalt ut fra aktiviteten ved virksomheten. Dokumentasjon på leverandørens spesifikasjon om drift og vedlikehold for anlegget skal kunne framlegges kommunen.

Den ansvarlige skal til enhver tid ha en gyldig avtale med et godkjent firma for regelmessig tømming og kontroll av utskilleren. Kommunen skal ha en kopi av avtalen.

Den ansvarlige skal jevnlig gjennomføre egenvurderinger med hensyn på å redusere forurensinger i avløpsvannet fra virksomheten. 

§ 7-1. Tømming

Minst en gang pr. år skal utskillervolumet tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk. Det skal kontrolleres at alle overflater, skrapeverk, pumper, ventiler, eventuelt varslingsutstyr osv er intakt og fungerer. Dokumentasjon av utført kontroll skal vedlegges årsrapport.

Den ansvarlige skal sørge for tilstrekkelig tømming av utskiller. Tømmehyppighet skal være tilpasset utskilleren og aktiviteten ved virksomheten. Minimumskrav for tømming er 2 ganger pr. år, men kommunen kan stille andre krav for den enkelte virksomhet. Utskilt olje, fett og slam/ sand skal leveres ved godkjent mottak. Dokumentasjon på tømming skal vedlegges årsrapport. 

§ 7-3. Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige skal sørge for at det tas representative prøver og analyser for å dokumentere utslippet slik det er angitt i under kapittel § 6.

Prøvetakingen skal være tilpasset utskilleren og aktiviteten ved virksomheten. Minimumskrav for prøvetaking 2 ganger pr. år, men kommunen kan stille andre krav for den enkelte virksomhet.

Den ansvarlige skal fortløpende vurdere resultatene fra prøvetakingen, og om nødvendig ta oppfølgende prøver for å avklare eller dokumentere avvikende resultater.

Dokumentasjon fra prøvetaking og analyse skal vedlegges årsrapport. 

§ 7-4. Krav til beredskap 

§ 7-4-1. Beredskapsplikt

Den ansvarlige skal som del av sine beredskapsrutiner ha system for å forebygge og unngå utilsiktede utslipp/påslipp, samt rutiner for å håndtere utilsiktede hendelser. Beredskapsrutinene skal dokumenteres og framlegges kommunen på forespørsel. 

§ 7-4-2. Varslingsplikt

-Akutt forurensing eller mistanke om akutt forurensning av ytre miljø skal varsles brannvesen umiddelbart.
-Utilsiktede og eventuelle planlagte unormale utslipp herunder påslipp, skal varsles kommunen umiddelbart. Det skal opplyses om hva som er sluppet ut/på, mengde, tidspunkt, sted, samt hvilke skadereduserende tiltak som er iverksatt. Varsling og oppfølging av hendelsen skal dokumenteres. Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for skader eller merkostnader hendelsen har for kommunen. 

§ 7-5. Årsrapport

Virksomheten skal hvert år innen 1. februar oversende kommunen rapport for foregående år.

Rapporten skal omfatte:

-Egenvurdering av aktivitet og hendelser, kommunes skjema skal benyttes
-Dokumentasjon over tømming og kontroll som nevnt i § 7-1
-Dokumentasjon over prøvetaking og analyse som nevnt i § 7-2
-Rapport over hendelser herunder beredskapssituasjoner nevnt i § 7-4, relatert til tillatelsen til utslipp og /eller påslipp.

Årsrapport legges til grunn for beregning av tilleggsgebyr for organisk materiale.

§ 8.Kommunens rett til kontroll

Kommunen eller den kommunen bemyndiget har rett til å inspisere virksomheten til enhver tid og kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven. Anlegg skal være tilgjengelig for inspeksjon og eventuell prøvetaking.

For kommunens kontroll skal det betales kontrollgebyr slik det kommer fram av «Forskrift om vann og avløpsgebyrer for Ullensaker kommune»

§ 9.Klage

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages til kommunens klageorgan etter forvaltningslovens bestemmelser. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

For enkeltvedtak fattet av kommunestyret er fylkesmannen klageinstans.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 8. november 2016.

Samtidig oppheves forskrift 19. november 2007 nr. 1500 om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett, Ullensaker kommune, Akershus.