Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, Sortland kommune, Nordland

DatoFOR-2016-11-10-1318
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5
Kunngjort17.11.2016   kl. 14.35
KorttittelForskrift om kommunale VA-gebyr, Sortland

Hjemmel: Fastsatt av Sortland kommunestyre 10. november 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5. 

§ 1. Gebyrplikt

§ 1-1.Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder:
01.Fast eiendom som er tilknyttet kommunal vann- og /eller avløpsledning direkte eller gjennom privat samleledning.
02.Eiendom som i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1, § 27-2 og § 30-6, samt forurensningslovens § 23, kan kreves tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning enten direkte eller via felles privat ledningsnett.
§ 1-2.Definisjoner
01.Eier er den som til enhver tid er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.
02.Eier er i tillegg til 01. den som er ansvarlig for midlertidig tilknytning, jf. § 11-2.
§ 1-3.Eier står ansvarlig for betaling av gebyrene. For eiendom som er bortfestet, betaler festeren i stedet for eier. Forutsetningen for dette er at eiendommen er bortfestet ved arvefeste eller på så lang tid at det ennå er minst 30 år igjen av festetiden, regnet fra det tidspunkt gebyrplikten første gang inntrådte. Det samme gjelder dersom festeren etter avtale har rett til å kreve festet forlenget for så lang tid at den samlede gjenstående festetid i tilfelle avtaleforlengelse blir 30 år.
§ 1-4.Blokker, rekkehus etc. organisert som borettslag eller lignende former for rettssubjekter skal som hovedregel betale årsgebyrene samlet. 

§ 2. Definisjon av avløpsledning

§ 2-1.Med avløpsledning forstås i disse forskriftene:
01.separate ledninger for avløp fra sanitærutstyr og industriproduksjon (spillvannsledning)
02.ledninger for tak-, drens- og overflatevann (overvannsledninger)
03.fellesledninger for disse avløpsvanntypene 

§ 3. Gebyrtyper

§ 3-1.Gebyrene omfatter:
01.Tilknytningsgebyr for vann
02.Tilknytningsgebyr for avløp
03.Årsgebyr for vann; enkelt eller todelt (abonnementsgebyr og variabelt forbruksgebyr)
04.Årsgebyr for avløp
05.Gebyr for manglende avlesning av vannmåler
06.Gebyr for kontroll av vannmåler
07.Gebyr/tvangsmulkt for manglende retting av feil. 

§ 4. Gebyrsatser

§ 4-1.Gebyrsatser fastsettes av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunktet som kommunestyret bestemmer. Normalt justeres gebyrsatsene årlig med virkning fra årsskifte. 

§ 5. Begrensninger på vannleveranser og mottak av avløp

§ 5-1.Uforutsette hendelser som medfører avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.
§ 5-2.Planlagte hendelser som medfører kortere (max 24 timer) avbrudd i leveranse av vann eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene. Det gis heller ikke reduksjon i gebyrene dersom kommunen iverksetter særlige leveringstiltak når avbrudd har lenger varighet (ut over 24 timer).
§ 5-3.I spesielle tilfeller kan det bli innført restriksjoner, herunder midlertidig kokepåbud, for bruk av vann. Dette gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene.
§ 5-4.Kommunen er uten ansvar om private ledninger (vann og avløp inkl overvann) tilstoppes med mindre det skyldes uaktsomhet fra kommunens side. Kommunens ansvar er generelt begrenset til det offentlige ledningsnett. 

§ 6. Tilknytningsgebyrer

§ 6-1.Tilknytningsgebyr for vann og/eller avløp skal betales i følgende tilfeller:
01.Ved nybygg når igangsettingstillatelse er gitt
02.Ved utvidelse/tilbygg når igangsettingstillatelse er gitt
03.Når eksisterende/eldre eiendom/tinglysingsenhet blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
§ 6-2.Tilknytningsgebyrene fastsettes i forhold til bebyggelsens størrelse, målt som bruksareal BRA, jf. NS 3940.
§ 6-3.Differensierte tilknytningsgebyrer beregnes etter følgende trinn:
01.0–250 m² BRA full avgift i kr pr. m²
02.250–500 m² BRA 60  % av full avgift
03.500–1000 m² BRA 30  % av full avgift
04.over 1000 m² BRA 15  % av full avgift
§ 6-4.Kommunen har når som helst rett til å beregne gebyrpliktig areal på nytt. Dersom det avdekkes feil vil for mye eller for lite innbetalt bli avregnet iht. foreldelseslovens § 2.
§ 6-5.For bygninger/eiendommer som bare tilknyttes overvann, kan tilknytningsgebyret beregnes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. 

§ 7. Årsgebyrer

§ 7-1.Årsgebyr for vann og/eller avløp skal betales for eiendommer som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
§ 7-2.Årsgebyrene skal normalt være basert på målt vannforbruk, med en todelt gebyrordning med et fast abonnementsgebyr og en forbruksavhengig del.
§ 7-3.Eiendom som ikke betaler etter målt vannforbruk, skal betale gebyr for vann og/eller avløp stipulert etter bebyggelsens størrelse. Årlig vann- og avløpsmengde fastsettes i forhold til m² BRA slik:
01.Boliger – 2 m³ pr. m² BRA
02.Tørr industri og lager/verksted – 1 m³ pr. m² BRA
03.Driftsbygninger i jordbruket (husdyrrom) – 1,5 m³ pr. m² BRA
04.Øvrige bygg – 2 m³ pr. m² BRA.
§ 7-4.For eiendommer hvor vannmåler ikke er installert på tross av pålegg/vedtak gitt av kommunen, fastsettes vannforbruket etter bygningens areal målt i BRA. Vannforbruket og avløpsmengden baseres på et stipulert forbruk til 5 m³ pr. m² BRA pr. år.
§ 7-5.Eiendom som har godkjent vannmåler, betaler årsgebyr både for vann og avløp i henhold til målt vannforbruk og gjeldende m³ -pris. Kommunestyret fastsetter både fast abonnementsgebyr og forbruksgebyr (pris pr. m³ ).

Årsforbruket for både vann og avløp fastsettes normalt etter prinsippet om at vann inn = vann ut. Dersom avløpsmengden avviker i forhold til det målte vannforbruket, skal avløpsgebyret baseres på den avløpsmengden som bestemmes av kommunen.

§ 7-6.Årsgebyr betales fra dato for installasjon av vannmåler. Dersom vannmåler ikke er installert skal det betales årsgebyr fra den dato det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
§ 7-7.Det kan gis fritak for betaling av årsgebyrer for vann og/eller avløp dersom bygning på eiendom ikke er i bruk. Forutsetningen er imidlertid at perioden hvor bygningen ikke er i bruk, er mer enn 6 måneder sammenhengende, og at vannforsyningen blir stengt og plombert av kommunen. Alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendom.
§ 7-8.Eiendommer som er tilknyttet offentlig avløpsnett men ikke offentlig vannverk, skal betale årsgebyr for avløp tilsvarende mengde forbrukt vann. Vannforbruk for eiendommen registreres av vannmåler. Måleren eies og vedlikeholdes av eiendommens hjemmelshaver.
§ 7-9.For eiendommer som har tilknytningsplikt etter plan- og bygningsloven § 27-1 og § 27-2, men likevel ikke bruker det kommunale anlegget, skal det betales fast abonnementsgebyr for vann og/eller avløp.
§ 7-10.For bygninger/eiendommer som bare er tilknyttet overvann, kan årsgebyret beregnes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.
§ 7-11.Hytter, fritidshus og liknende tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg skal betale gebyr på lik linje med helårsbebyggelse. 

§ 8. Tillegg i årsgebyrene

§ 8-1.Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes ved avtale, eller hvis avtale ikke kommer i stand, av kommunen.
§ 8-2.For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk betales en tilleggsavgift for vann og avløp tilsvarende et årlig vannforbruk:
01.på 40 m³ for bassengvolum inntil 20 m³
02.på 80 m³ for bassengvolum inntil 40 m³
03.på 120 m³ for bassengvolum inntil 60 m³
04.Basseng under 5 m³ er fritatt for avgift. Bestemmelsene gjelder så vel fastmonterte som demonterbare basseng.
§ 8-3.For bensin- og servicestasjoner med vaskeplasser, som ikke betaler etter målt forbruk, betales en tilleggsavgift for vann og avløp tilsvarende et årsforbruk på 1 000 m³ pr. vaskeplass (tappekran). 

§ 9. Sanksjoner

§ 9-1.Kommunen kan gi eier et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jf. forurensningsloven § 7. Iht. forurensningsloven § 73 kan det gis tvangsmulkt dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom eier ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensningsloven § 74.
§ 9-2.Eier plikter å utbedre feil/mangler på egne stikkledningsanlegg for vann etter pålegg innen angitt frist.

Dersom eier etter pålegg i henhold til plan- og bygningslovens byggteknisk forskrift kap. 15-8, 2 a) unnlater å etterkomme kommunens krav om utbedring av egne stikkledningsanlegg innen gitt frist, kan kommunen fastsette tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 32-5.

§ 9-3.Eier som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens vannledning eller avløpsanlegg, skal betale et tillegg til vann og/eller avløpsavgiften. Tilleggsavgift/tvangsmulkt begynner å løpe fra og med dato etter den frist som er satt, og utgjør 2 % av eiendommens ordinære vann og/eller avløpsavgift pr påbegynte døgn inntil pålegget er etterkommet.
§ 9-4.Ved manglende avlesning av vannmåler og innsendelse av målerstand, fastsettes/stipuleres forbruket etter siste års forbruk. Er siste års forbruk ikke kjent, stipuleres forbruket av kommunen.

Ved manglende innsendelse av vannmålerstand: Etter 2. gangs manglende innsending foretar kommunen selv avlesning for eiers kostnad. Gebyr for dette belastes selv om eier selv likevel foretar avlesning. 

§ 10. Bestemmelser for installasjon, bruk og avlesning av vannmålere

§ 10-1.Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vannforsyningsnett, skal ha installert kommunal vannmåler. Vannmålere eies, monteres og skiftes av kommunen. Kostnader dekkes av årsgebyrene.

For bygninger med flere boenheter/bruksenheter gjelder følgende:

01.Bygninger med enheter som har ulike eiere (seksjonerte bygg o.l.) skal normalt ha en måler pr. enhet.
02.Bygninger med enheter som har samme eier (borettslag o.l.) skal som hovedregel ha en fellesmåler.
§ 10-2.For målerinstallasjonene gjelder dessuten følgende:
01.Eier skal påse at måleren er lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Dersom en måler blir borte, skadet eller plombering brutt, skal eier omgående melde dette til kommunen. Vedlikeholdet foretas av kommunen.
02.Installasjon av måler skal foretas av autorisert foretak godkjent for utførelse av innvendige sanitærinstallasjoner.
03.Eier plikter å underrette kommunen om alle tiltak etter ovennevnte punkt.
04.Kontroll av vannmåler.
1.Eier kan søke om eller kreve kontroll av vannmåler. Når slik kontroll viser feilmargin mindre enn 5  % bekoster eier kontroll og evt justering eller utskifting.
2.Enhver kontroll krevd av kommunen eller eier med annet resultat enn ovenfor bekostes av kommune.
05.Dersom feilavlesningen er større enn 5  % refunderes for mye innbetalt for en periode på inntil 3 år.
06.Dersom feilavlesningen er mindre enn 5  % foretas ingen justering av gebyret.
07.Eier som i tillegg til kommunal vannforsyning har egen vannkilde skal sørge for at det ikke er fysisk forbindelse mellom de to vannforsyningene. Det skal være måler på uttaket fra kommunens ledning selv om uttaket for tiden ikke er i bruk. Avløpsgebyr fastsettes på grunnlag av totalt målt vannforbruk.
08.Normalt skal det bare være en måler pr tinglysingsenhet. Unntaksvis og etter skriftlig søknad kan kommunen gi dispensasjon for montering av flere enn en måler. I så fall skal summen av måleravlesningene danne grunnlaget for fastsettelse av årsgebyrene for både vann og avløp for tinglysingsenheten.
09.For installasjon og bruk av måleren gjelder forøvrig kommunens tekniske bestemmelser, herunder plikt til å forberede plass for installering av måler i nybygg. 

§ 11. Midlertidige tilknytninger

§ 11-1.Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann og/eller avløp, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.
§ 11-2.Eier av en midlertidig tilknytning skal betale årsgebyr etter § 7 i denne forskriften. Det skal ikke betales tilknytningsgebyr etter § 6.
§ 11-3.Det skal installeres vannmåler ved den midlertidige tilknytningen.
§ 11-4.Når midlertidig tilknytning opphører skal eier av midlertidig tilknytning besørge forsvarlig plugging av tilknytningspunktet, og rengjøre kum/ledningsnett hvor tilknytningen har vært foretatt. Vannmålerstand meldes Sortland kommune for avregning og avslutning av abonnement. 

§ 12. Innbetaling av årsgebyr

§ 12-1.Gebyrene fordeles over 2–4 terminer pr. år. For enhet som betaler etter målt forbruk, foretas avregning etter måleravlesning i forbindelse med 1. termin påfølgende år.
§ 12-2.Dersom årsgebyr ikke er innbetalt innen 1 måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, når kommunelegen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. Utgiftene med stenging og påsetting av vannet igjen, vil bli belastet eier.
§ 12-3.Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 13. Særlige regler og avtaler

§ 13-1.Eiendommer som ønsker å knytte seg til kommunens vann- og/eller avløpsnett, skal sende søknad om dette. Søknad fylles ut på eget skjema av autorisert foretak godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige sanitærinstallasjoner.

Denne bestemmelse gjelder også midlertidige tilknytninger, jf. § 11.

§ 13-2.Ingen anlegg får tilknyttes det kommunale vann- og/eller avløpsnettet før det er sendt inn søknad og godkjenning foreligger.
§ 13-3.Alle innvendige og utvendige arbeider med vann- og/eller avløpsledninger skal utføres av autorisert foretak godkjent for prosjektering/utførelse av innvendige/utvendige sanitærinstallasjoner.
§ 13-4.Kommunen har rett til å kontrollere alle private vann- og/eller avløpsanlegg som er tilknyttet kommunens ledningsnett.
§ 13-5.Ledninger eller utstyr som ikke er i bruk skal fjernes hvis kommunen krever det.
§ 13-6.Forøvrig gjelder det til enhver tid gjeldende «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund (KS). 

§ 14. Ikrafttreden, overgangsregler og myndighet

§ 14-1.Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017. Fra samme dato oppheves forskrift 25. september 19841 om kommunale vann- og kloakkavgifter, Sortland kommune, Nordland.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.
§ 14-2.Unntak fra § 14-1: § 10-1 om kommunalt eierskap og ansvar for målere gjøres gjeldende fra det tidspunkt kommunestyret selv bestemmer. 

§ 15. Klage

§ 15-1.Når det fattes enkeltvedtak etter denne forskriften skal den/de vedtaket gjelder informeres om den klageadgang som er bestemt i forvaltningsloven. Eventuell klage sendes til den instans som har fattet vedtaket.

Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningslovens § 2 første ledd c). Dette er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.