Forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m., Sortland kommune, Nordland

DatoFOR-2016-11-10-1319
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forSortland kommune, Nordland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13
Kunngjort17.11.2016   kl. 14.35
KorttittelForskrift om tilsyn med bygninger mv. Sortland

Hjemmel: Fastsatt av Sortland kommunestyre 10. november 2016 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om tilsyn bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å øke brannsikkerheten i bygninger og områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser om særskilte brannobjekter.

§ 2.Virkeområde

Den lokale forskriften gjelder følgende bygninger, driftsformer eller områder i kommunen:

a)Omsorgsboliger, bygning(er) hvor en eller flere leiligheter er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål, og hvor det er forutsatt at en eller flere beboere trenger assistanse til å evakuere boligen ved en brannsituasjon.
b)Asylmottak, flyktningmottak og bygning/område til midlertidig bosetting av asylanter og flyktninger, uavhengig av antall og status til beboerne.
c)Utleieboliger/hybler – både kommunale og privateide.
d)Bygg som benyttes som helårsboliger og som har ett eller flere ildsteder tilknyttet skorstein.
e)Bygninger og områder som benyttes til større arrangementer, og som ikke er tiltenkt/godkjent slik virksomhet.

Andre bygninger, driftsformer eller områder kan etter en risikovurdering omfattes av denne forskrift. Slik risikovurdering foretas av tilsynsmyndigheten.

§ 3.Gjennomføring av tilsyn

For bygninger, driftsformer eller områder som omfattes av § 2 bokstavene a og b gjennomføres tilsyn med den frekvens som tilsynsmyndigheten bestemmer. Gjennomføring og oppfølging følger rutiner på linje med øvrige særskilte brannobjekter etter eksplosjonsvernloven § 13 annet ledd.

For bygg som omfattes av § 2 bokstav d gjennomføres tilsyn av rømningsveier, slokkeutstyr og brannvarsling samtidig som og følges opp som tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 11 bokstav h.

For øvrige bygg, driftsformer og områder som omfattes av § 2 gjennomføres tilsyn som enkelt tilsyn. Tilsynsmyndigheten kan fastsette hyppighet for jevnlig tilsyn.

Gjennom tilsynet vurderes det hvorvidt eiers og brukers plikter er oppfylt jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging kap. 2 og 3.

For alle bygg, driftsformer og områder omfattet av § 2 kan tilsyn gjennomføres etter mottatt bekymringsmelding om forhold knyttet til brann- eller rømningssikkerheten.

§ 4.Myndighet

Den myndighet som er tillagt kommunestyret kan delegeres til brannsjefen.

§ 5.Pålegg og forbud mot bruk

Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av avvik i henhold til gjeldende lovgivning eller gjennomføring av nødvendige sikringstiltak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 14 og § 37.

Tilsynsmyndigheten kan der det er overhengende fare for liv og helse, helt eller delvis gi forbud mot bruk etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37 andre ledd.

§ 6.Klage

Vedtak truffet av tilsynsmyndigheten kan påklages i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 41.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.