Forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i de tette trehusområder, Bergen kommune, Hordaland

DatoFOR-2016-11-16-1352
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse16.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2002-06-26-922-§2-10a
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om forbudssoner for fyrverkeri, Bergen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre 16. november 2016 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43 bokstav e, jf. forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A.

§ 1.Formål

Forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri bidra til vern av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å redusere risikoen for brann i den tette trehusbebyggelsen.

§ 2.Virkeområde

Forskriften angir nærmere bestemte forbudssoner med total forbud for avfyring av i Bergen kommune.

Forbudssonene er fastsatt ut fra risiko og sårbarhetsvurderinger. De definerte tette trehusområdene inkludert sikkerhetsavstand omkring er ut fra risikovurdering inntatt som forbudssoner. Jf. vedlagt kart.

På bakgrunn av fremtidige risiko- og sårbarhetsvurderinger og brann faglige vurderinger gis brannsjefen fullmakt til å inkludere andre områder i forbudssonene.

§ 3.Pliktsubjekt

Forskriften utfyller de alminnelige plikter som settes til enhver til å vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

§ 4.Definisjoner

Forbudssonene omfatter de tolv definerte trehusområdene i Bergen, som vist på kart som er vedlagt forskriften.

§ 5.Ivaretakelse av forbudssonen

I forbudssonene for avfyring av fyrverkeri er det totalforbud mot avfyring av fyrverkeri hele året.

§ 6.Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsen i brann- og eksplosjonsvernloven § 42.

§ 7.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves bystyrevedtak 3. desember 20031 om forbud mot bruk av fyrverkeri (klasse III og IV) innenfor bompengeringen i Bergen sentrum på nyttårsaften.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedlegg - kart over de 12 forbudssoner 

Kart over de 12 forbudssonene i de tette trehusområdene 

Bergen brannvesen oktober 2016 

lf-20161116-1352-01-01.png 

lf-20161116-1352-02-01.png 

lf-20161116-1352-03-01.png 

lf-20161116-1352-04-01.png 

lf-20161116-1352-05-01.png 

lf-20161116-1352-06-01.png 

lf-20161116-1352-07-01.png 

lf-20161116-1352-08-01.png 

lf-20161116-1352-09-01.png