Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Nittedal kommune, Akershus

DatoFOR-2016-11-21-1355
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.12.2016
Sist endret
EndrerFOR-2008-06-16-655
Gjelder forNittedal kommune, Akershus
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§28, FOR-2015-12-17-1710-§6, FOR-2015-12-17-1710-§17
Kunngjort24.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om gebyr for feiing, Nittedal

Hjemmel: Fastsatt av Nittedal kommunestyre 21. november 2016 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 6 og § 17.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er at kommunen skal få dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for Nittedal kommune.

Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av brann- og redningsvesenet i Nittedal kommune i henhold til forebyggendeforskriften § 17.

§ 3.Feie- og tilsynsgebyr

Feie- og tilsynsgebyret (gebyret) fastsettes årlig og innkreves sammen med de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Det skal innkreves gebyr for samtlige byggverk som har ett eller flere faste fyringsanlegg som brukes til oppvarming. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

Gebyr kan innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

-Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
-Feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget, fordi eier/bruker ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til rette for atkomst.
§ 4.Hva gebyret skal dekke

Gebyret skal dekke:

-Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk (brann- og eksplosjonsvernloven og forebyggendeforskriften).
-Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.
-Varsel om feiing/tilsyn.
-Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.
-Saksbehandling.
§ 5.Gebyrfritak

Etter søknad kan brann- og redningsvesenet vurdere å innvilge fritak fra å betale gebyr dersom eier/bruker ikke benytter fyringsanlegget.

Brann- og redningsvesenet vil melde fra til kommunen ved gebyrfritak.

Eier/bruker plikter å melde fra til brann- og redningsvesenet dersom fyringsanlegg tas i bruk. Dersom eier/bruker unnlater å melde installasjon av fyringsanlegg kan kommunen kreve gebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.

§ 6.Andre tjenester

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feiing/tilsyn utenom det som er lovpålagt, må selv ta kontakt med brann- og redningsvesenet og avtale dette.

Brann- og redningsvesenet kan fastsette gebyr på tilleggstjenester og foretar eventuell fakturering direkte til kunden.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. desember 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. juni 2008 nr. 655 om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Nittedal kommune, Akershus.