Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland

DatoFOR-2016-12-14-1694
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§15-6.
Kunngjort22.12.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift om påslipp av avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kvitsøy kommunestyre 1. november 2016, Strand kommunestyre 2. november 2016, Hjelmeland kommunestyre 2. november 2016, Rennesøy kommunestyre 3. november 2016, Time kommunestyre 8. november 2016 og Finnøy kommunestyre 14. desember 2016 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9 nr. 4 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 15-6.

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
-Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)§ 7, § 9, § 18, § 73 og § 85
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 15
-Gjeldende gebyrregulativ
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser fra Kommunenes Sentralforbund
-Lokalt tillegg til standard abonnementsvilkår
-Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven)
-Forskrift 14. desember 2016 nr. 1694 om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11.
§ 1.Forskriftens formål

Lokal forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann skal sikre at olje og fett fjernes ved kilden, før påslipp til kommunalt avløpsnett, og skal påse at olje- og fettutskillere driftes riktig slik at de virker etter hensikten.

§ 2.Definisjoner 

a) Avløpsvann: både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. 

b) Fettholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder vegetabilsk og animalsk fett. 

c) Frityrfett: fett som brukes til fritering av mat. 

d) Hjemmelshaver: eier/fester av eiendom og/eller bygg der olje- eller fettutskiller er plassert. 

e) Oljeholdig avløpsvann: avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, whitespirit, bensin og lignende. 

f) Påslipp: tilførsel av avløpsvann til offentlig avløpsnett oppstrøms et renseanlegg. 

g) Sanitært avløpsvann: avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom og lignende. 

h) Virksomhet: bruker av olje- og fettutskiller.

Virkeområde

§ 3.Oljeutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, som for eksempel:

-Bensinstasjoner.
-Vaskehaller for kjøretøy.
-Motorverksteder.
-Bussterminaler.
-Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
-Anlegg for understellsbehandling.
-Garasjeanlegg med tilgang til vann og mulighet for vask av biler inne i garasjen.
-Landbasert oljevirksomhet.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av oljeholdig avløpsvann, vil også omfattes av denne forskriften.

Ved lukkede garasjeanlegg uten vaskehaller eller drivstoffpumper er det ikke krav om oljeutskillere, men vann fra eventuelle sluker i parkeringsanlegget skal ledes til spillvannet.

§ 4.Fettutskillere

Bestemmelsene gjelder for virksomheter som har påslipp av fettholdig avløpsvann, som for eksempel:

-Restauranter
-Kafeer/konditorier
-Gatekjøkken/kiosker
-Kantiner/storkjøkken
-Slakterier
-Margarin- og matoljeindustri
-Kjøttforedlingsbedrifter
-Hermetikkindustri
-Bakerier
-Meierier
-Friteringsindustri
-Røkeri
-Matbutikker med steke-/grillavdeling.

Virksomheter som ikke er nevnt her, men som har påslipp av fettholdig avløpsvann vil også omfattes av denne forskriften.

Større konsentrerte fettmengder som for eksempel frityrfett skal ikke ledes til utskilleren, men samles opp og leveres til godkjent mottak.

Søknad

§ 5.Søknad om tillatelse om påslipp til kommunalt nett

Påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann og installering av olje- eller fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av kommunen.

Det skal søkes kommunen om tillatelse ved påslipp til kommunalt nett. Dette gjelder ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved bruksendringer av eksisterende bygninger.

Ved etablering av nye påslipp eller vesentlig økning (> 25 %) av eksisterende påslipp av fett- og/eller oljeholdig avløpsvann, skal den ansvarlige søker sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad. Søknaden skal inneholde de nødvendige opplysningene som behøves for kommunens behandling.

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

-Søknad/ melding om sanitærabonnement
-Søknad om påslipp til kommunalt avløpsnett
-Driftsavtale med godkjent firma
-Oversikt over interesser som antas å bli berørt av etableringen av påslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Påslippstillatelsen søkes av og gis til eier av virksomheten. Det er denne som står ansvarlig overfor kommunen for at vilkårene i tillatelsen overholdes.

Dersom grunneier av eiendommen er en annen enn den ansvarlige for påslippstillatelsen, skal grunneier ha kopi av søknaden om påslippstillatelsen med en frist og mulighet til å uttale seg.

Påslipp etablert før ikrafttredelsen av denne forskriften for olje-, og/eller fettholdig avløp, som ikke økes vesentlig, er tillatt i den grad dette følger av forurensningsforskriften § 15-10. Virksomheten må derimot innrette seg etter det nye regelverket innen 1. januar 2018.

§ 6.Behandling av søknad

Fullstendig søknad skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Klagefristen, jf. forurensningsloven § 85, begynner å løpe fra søker har mottatt vedtaket. Fullstendig søknad om tillatelse til påslipp, med krav som fraviker påslippskrav, skal avgjøres uten ugrunnet opphold.

Ved protester, brukerkonflikter eller andre særlige grunner kan kommunen varsle om utvidet saksbehandlingstid.

Kommunen kan under behandling av søknaden fastsette krav som fraviker fra påslippskrav, fastsette krav til påslippsted eller nekte etablering av påslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter tillatelsen er gitt av kommunen, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere påslippet bort. Dersom påslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

Kommunen kan samordne behandlingen av søknad om påslippstillatelse med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Drift av anlegg

§ 7.Kommunens rett til kontroll

Kommunen, eller den kommunen bemyndiger, skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått. Kommunen kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet materiale som angår olje-/fettutskilleranlegget og driften av dette.

§ 8.Nedleggelse

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det umiddelbart gis melding om dette til kommunen.

Oljeutskilleranlegg som permanent tas ut av bruk skal graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak. Dokumentasjon på utført arbeid skal innsendes kommunen. Avløpsledning skal plugges i forgreiningspunkt. Alle sluker som har drenert til oljeutskilleranlegget skal plugges.

§ 9.Eierskifte

Dersom bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes kommunen senest en måned etter eierskifte. Det gjøres oppmerksom på at eierskiftet kan medføre endringer i tillatelsen i samsvar med forurensningsloven § 18.

§ 10.Sanksjonering

For å sikre at vilkårene i denne tillatelsen blir gjennomført kan kommunen med hjemmel i forurensningslovens § 73 fastsette tvangsmulkt/forurensningsgebyr.

Manglende søknad, dokumentasjon eller tømming gebyrlegges etter de til enhver tid gjeldende gebyrsatser.

Dersom virksomhetens avløpsvann fordyrer eller har uheldig virkning på driften av kommunens vann- eller avløpsnett, kan kostnadene for retting, utbedring og/eller reparasjoner faktureres virksomheten.

§ 11.Krav til olje- og fettutskillere 

§ 11.1 Tilknytning til avløpsnettet

Oljeholdig avløpsvann skal før oljeutskiller passere sandfang eller lignende renseinnretning som dimensjoneres for maksimal reell vannbelastning.

Fettholdig spillvann som inneholder sedimenterbart materiale skal passere slamavskiller før det går inn på fettutskilleren. Spillvann med raskt råtnende sedimenterbart materiale skal ikke passere slamavskiller. Dette for å unngå råtning. Fjerning av grovere partikler gjøres ved innløpsrist før fettutskiller.

Alkalisk reagerende olje-/fettholdig spillvann nøytraliseres før det ledes til olje- og/eller fettutskiller.

Dersom dette er laget etter separatsystemet, skal avløp fra olje- og/eller fettutskillere knyttes til spillvannsnettet. Det er forbudt å drive med virksomhet som fører olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann til kommunens overvannssystem, resipient eller terreng. 

§ 11.2 Sanitært avløpsvann

Spillvann fra WC og andre sanitærinstallasjoner tillates ikke ført til olje- og fettutskillere. 

§ 11.3 Forholdet til utslippskrav gitt av Miljødirektoratet eller Fylkesmannen

For de virksomheter som søker påslipp til kommunalt ledningsnett og har egne utslippstillatelser fra enten Miljødirektoratet eller Fylkesmannen, skal kravene fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen betraktes som uavhengig av kommunens krav. I henhold til forurensningslovens § 7 skal virksomheten unngå unødvendig forurensning, selv om kravene fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen overholdes. 

§ 11.4 Krav til avløpsvannets beskaffenhet

Oljeinnholdet i utløpet fra oljeutskiller skal ikke overstige 50 mg/l målt som totale oljehydrokarboner. Temperatur ut fra oljeutskiller skal ikke overstige 45° C.

Fettinnholdet i utløpet fra fettutskiller skal ikke overstige 150 mg/l, målt som totale hydrokarboner. Temperatur ut fra fettutskiller skal ikke overstige 30° C. 

§ 11.5 Krav til bruk av vaske- og avfettningsmidler

Kommunen krever at virksomheten går i dialog med kjemikalieleverandørene og eventuelt annen kompetanse på området, for å optimalisere kjemikaliebruken med tanke på lavere olje- og fettutslipp. 

§ 11.6 Utførelse

Materiale og utførelse av utskillerne skal tilfredsstille Norsk Standard.

Det er virksomheten som har ansvar for at sandfang og olje- eller fettutskiller, eller eventuelt annet godkjent utstyr, er dimensjonert i forhold til den belastning som reelt kan tenkes å forekomme. 

§ 11.7 Inspeksjons- og kontrollkum

Kommunen krever at det umiddelbart nedstrøms utskilleren skal være en inspeksjons- og kontrollkum som gir mulighet for å ta prøver av avløpsvannet uten at det er nødvendig å stige ned. Det skal installeres prøvetakingskum på eksisterende oljeutskillere som ikke har dette.

Kummen skal være tilgjengelig for inspeksjon til enhver tid.

§ 12.Prøvetaking og analyser

Den ansvarlige for olje- og/eller fettutskilleren plikter å gjennomføre representative målinger for å dokumentere kvaliteten av påslippet til kommunalt nett. Det skal tas ut en representativ prøve før hver tømming fra inspeksjons-/kontrollkummen. For større virksomheter eller utskillere med høy belastning eller omfattende kjemikaliebruk, kan kommunen kreve at det tas flere prøver.

Dersom analyseverdiene over tid viser lave og stabile verdier, og vaske- og avfettingsprosess er den samme, kan det være grunnlag for å søke kommunen om redusert prøvetakingshyppighet.

Prøvetaking og konservering av prøver skal utføres i henhold til gjeldende standarder og Forurensningsforskriftens krav. Vannanalyser iht. parameterne som nevnt i § 11.4 skal utføres av et akkreditert laboratorium. For olje- og fettutskilleren skal det gjennomføres prøvetakning av temperatur ved full drift.

§ 13.Tømming

Regelmessig tømming og rengjøring er av avgjørende betydning for olje- og fettutskillerens effekt.

Oljeutskiller og oppsamlingstanker for utskilt olje skal tømmes minst en gang per år, og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet. Olje som holdes tilbake i oljeutskilleren regnes som farlig avfall og omfattes av avfallsforskriften kapittel 11, Farlig avfall. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde olje er liten over tid.

Fettutskilleren skal tømmes minimum en gang per år og ellers når det måtte være nødvendig for å overholde påslippskravet. Det vil som regel si tømming før fettlaget utgjør 25 % av volumet. Det kan søkes om mindre hyppig tømming dersom akkumulert mengde fett er liten over tid.

Virksomheten skal inngå tømmeavtale med et tømmefirma for regelmessig tømming tilpasset behovet. Det skal til enhver tid foreligge gyldig tømmeavtale. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppigheten ved behov.

Opplysninger om dato for hver tømming og hvem som utførte tømmingen, skal føres inn i driftsjournalen for anlegget. Virksomheten er ansvarlig for at driftsjournalen sendes inn til kommunen sammen med årsrapporten.

§ 14.Drift, vedlikehold og kontroll

Den ansvarlige skal ha nødvendig drift- og vedlikeholdsrutiner for å sikre at utskilleren fungerer optimalt ut fra aktiviteten ved virksomheten. Dokumentasjon på leverandørens spesifikasjon om drift og vedlikehold for anlegget skal kunne framlegges kommunen.

Den ansvarlige skal til enhver tid ha en avtale med et godkjent firma for regelmessig tømming og kontroll av utskilleren. Kommunen skal ha en kopi av avtalen.

Den ansvarlige skal jevnlig gjennomføre egenvurderinger med hensyn på å redusere forurensinger i avløpsvannet fra virksomheten.

§ 15.Dokumentasjon

Tømmeoperatør skal sende inn rapport om tømming og inspeksjon for olje- og fettutskiller til kommunen.

Virksomheten er ansvarlig for at følgende dokumentasjon er tilsendt kommunen innen 1. februar for foregående år:

-Dokumentasjon om hvor de utskilte massene ble levert.
-Analyserapporter av vannprøver.
-Årsrapport med egen vurdering av påslippet, eventuelt med forslag til reduksjon av påslippet. Se vedlegg.

Beredskap mot akutt forurensning

§ 16.Forebygging av akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre forebyggende tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutt forurensning.

Beredskapen skal stå i rimelig forhold til sannsynligheten for akutte, skadelige påslipp til avløpsnettet og konsekvensen dette kan forårsake. Beredskapsrutinene skal inngå i virksomhetens internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet og skal dokumenteres.

§ 17.Varslingsplikt

Dersom det som følge av virksomhetens aktiviteter skulle oppstå akutte påslipp/utslipp, skal kommunen umiddelbart varsles. Det skal opplyses om hva som er sluppet ut/på, mengde, tidspunkt, sted, samt hvilke skadereduserende tiltak som er iverksatt. Varsling og oppfølging av hendelsen skal dokumenteres skriftlig til kommunen.

Virksomheten vil være økonomisk ansvarlig for konsekvenser av akutte påslipp.

Ikrafttreden

§ 18.Ikraftredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Vedlegg 

Merknader til forskriften 

Til § 11.5 Krav til bruk av vaske- og avfettingsmidler

Noen vaskekjemikalier kan redusere olje- eller fettutskilleranleggets rensefunksjon. Det anbefales at det benyttes vaskekjemikalier der miljøegenskapene er dokumentert i forhold til fastlagte kriterier, for eksempel:

-Svanemerkede vaskemidler
-Bilvaskekjemikalier godkjent av Miljöförvaltningen i Göteborg
-Den danske ordningen for vurdering av bilvaskekjemikalier 

Substitusjonsplikten

Virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemiske stoffer som kan medføre helse- og miljøskadelige effekter skal vurdere om det finnes bedre helse- og miljømessige alternativer. Virksomheten skal i så fall velge disse alternativene, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe (jf. produktkontrolloven § 3a, Substitusjonsplikt).

Ingen produkter som tilføres olje-/fettutskilleranlegget skal inneholde stoffer som står oppført på Klifs OBS-liste. OBS-listen er miljøvernmyndighetenes liste over helse- og miljøfarlige stoffer man skal være spesielt oppmerksom på. Det finnes også en søkbar OBS-liste på sidene til Miljøstatus i Norge. 

Til § 11.7 Inspeksjons- og kontrollkum

Kummen skal være minimum 350 mm og være utformet slik at innløpet i kummen ligger minimum 10 cm høyere enn utløpet. Hvis virksomheten henter ut representative prøver fra annet sted enn fra en prøvetakingskum, skal dette beskrives/dokumenteres for vann- og avløpsansvarlig i kommunen. 

Til § 12 Prøvetaking og analyser

For fettutskiller gjennomføres prøvetaking av temperatur, ut fra utskiller, ved full drift. Prøven skal tas på en glassflaske som er levert av et laboratorium som er akkreditert for den aktuelle analysen. Flasken skal ikke skylles før den fylles opp. Prøven bør hentes fra en fritt fallende vannstråle eller fra en vannstrøm med god turbulens.

Dersom virksomheten har flere olje-/fettutskilleranlegg må det også fremkomme hvilket anlegg prøven kommer fra. Prøvetaking skal skje ved normal driftssituasjon. Den kan med fordel gjøres rett før tømming av utskilleranlegget. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i Forurensningsforskriften skal benyttes. 

Til § 13 Tømming

Ved nye utskillere utformet etter Norsk Standard må tømming gjennomføres før fettlaget utgjør 15 % av volumet i tanken. Er det mye sedimenter, og særlig om dette lett råtner, eller at luktproblemer er store av andre årsaker, kan hyppigere tømming være nødvendig. Mal for driftsjournal fås av vann- og avløpsansvarlig i kommunen. 

Til § 14 Drift, vedlikehold og kontroll

Der skal foretas driftskontroll av anlegget. Hensikten er å dokumentere ovenfor kommunen at anlegget er i forskriftsmessig stand og drives i henhold til de krav kommunen har stilt. Tykkelse av utskilt lag, innløp/utløp, og eventuelt varslingsutstyr skal kontrolleres. Driftskontrollen føres i driftsjournalen. Alle renseanleggsvolumer (utskiller, sandfang, slamavskiller, oppsamlingstank, inn-/utløpsledninger) skal rengjøres årlig. Driftskontroll og rengjøring kan utføres i forbindelse med tømming av utskiller.