Forskrift for vann- og avløpsgebyr, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland

DatoFOR-2016-12-14-1695
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-2012-03-16-12-§5, FOR-2004-06-01-931-§16-1
Kunngjort22.12.2016   kl. 15.45
KorttittelForskrift for vann- og avløpsgebyr, Finnøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Rennesøy, Strand og Time

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kvitsøy kommunestyre 1. desember 2016, Strand kommunestyre 2. november 2016, Rennesøy kommunestyre 3. november 2016, Time kommunestyre 8. november 2016, Finnøy kommunestyre 14. desember 2016 og Hjelmeland kommunestyre 14. desember 2016 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter, samt av kommunale reglementer og bestemmelser. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:

-Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
-Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 16.
-Forskrift 14. desember 2016 nr. 1695 om vann- og avløpsgebyr i kommunen (dette dokumentet).
-Gjeldende gebyrregulativ.
-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser fra Kommunenes Sentralforbund – med gjeldende lokale bestemmelser.
-Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven).
§ 1.Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, som er godkjent tilknyttet eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.
b)Hjemmelshaver: Den som står oppført i grunnboken som eier av matrikkelenhet. Kan både være grunneier, en fester eller seksjonseier.
c)Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
d)Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom. Eierandel i borettslag regnes ikke som selvstendig eiendom.
e)Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
f)Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang og adgang til vann og/eller toalett.
g)Enhet: Eiendom registrert i matrikkel med eget gards- og bruksnummer, eget festenummer, eget bygningsnummer eller eget seksjonsnummer (under felles gards og bruksnummer) Samt hver boenhet (inkludert borettslag og sameie). Egne regler for gårdsbruk.
h)Gårdsbruk: Landbrukseiendom som brukes som ledd i næringsvirksomhet, inklusive veksthus. For gårdsbruk regnes alle driftsbygningene og inntil 2 bolighus på samme gards- og bruksnummer samlet som en enhet.
i)Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen.
j)Næring: Ervervsmessig virksomhet.
k)Offentlige bygg: Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.
l)Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er beregnet med utgangspunkt i NS 3940. Bruksarealet er registrert i Matrikkelen.
m)Vannmåler: Et måleredskap som er beregnet på å måle, registrere og vise det vannvolumet som strømmer gjennom måleren.
n)Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnenteide rør, installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og//eller avløpsanlegg.
o)Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnenteide private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
p)Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.
q)Spillvann: Prosessvann og avløpsvann fra sanitæranlegg uansett type eiendom (bolig, industri, annen næring mv.).
r)Overvann: Avløpsvann fra tak, annet utvendig areal, drenering mv.
s)Gebyrregulativet: Kommunens gjeldende gebyrsatser for vann- og avløpstjenester. Satsene justeres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.
§ 3.Gebyrplikt

Plikten til å betale vann- og/eller avløpsgebyr gjelder følgende abonnenter:

a)Eier/fester av fast eiendom som er/blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, direkte eller gjennom privat felles stikkledning.
b)Eier/fester av eiendom som kommunen i medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 eller § 27-2 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.
§ 4.Gebyrtype

Følgende gebyrtyper gjelder for vann- og avløpstjenestene:

a)Tilknytningsgebyr for vann
b)Tilknytningsgebyr for avløp
c)Årsgebyr for vann (summen av fast og variabel del)
d)Årsgebyr for avløp (summen av fast og variabel del)
e)Årsgebyr for leie av vannmåler
f)Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler
g)Depositum for midlertidig tilknytning.
§ 5.Fastsetting av gebyrsatser

Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret, og trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret bestemmer. Gebyrene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Gebyrsatsene fremkommer av gebyrregulativet, og finnes tilgjengelige på kommunes hjemmesider.

Gebyrsatsen for tilknytningsgebyr skal være den som var gjeldende gebyrsats da igangsettingstillatelse ble gitt eller, i de tilfeller der tilknytning skjer utenom byggesak, ved innvilget søknad om sanitærabonnement. Det kan fastsettes ulike gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr i tråd med forurensningsforskriften § 16-5. Ved bruksendring endres årsgebyr til tilhørende brukskategori.

§ 6.Arealberegningsmetode

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av bebyggelsens størrelse, er det bruksarealet (BRA), beregnet etter NS 3940, som legges til grunn.

§ 7.Vannmålerstørrelse

I den utstrekning gebyrberegningen gjøres avhengig av vannmålerstørrelsen, er det vannmålerens størrelse og antall som legges til grunn. Ved valg av vannmålerstørrelse skal maksimal samtidig vannmengde beregnes i tråd med gjeldende Standard Abonnementsvilkår. Vannmålerens størrelse regnes om til vannmålerekvivalenter i tråd med Tabell 1 . Der det av praktiske årsaker installeres mindre vannmåler enn ¾«, er det ¾« som legges til grunn ved gebyrberegningen. For boenheter der det ikke er installert egen vannmåler, betales det tilknytningsgebyr for en ¾« vannmåler per boenhet. 

Tabell 1 Ekvivalente vannmålerstørrelser

Maksimal samtidig vannmengde [m³ /t]Nødvendig minste vannmålerstørrelseEkvivalent ¾"-måler
5¾« (19 mm)1
101» (25 mm)2
201 ½« (38 mm)4
302» (50 mm)6
1103» (75 mm)22
1804» (100 mm)36
3506» (150 mm)70
6008» (200 mm)120
100010» (250 mm)200
§ 8.Tilknytningsgebyr 

§ 8-1. Gebyrplikt

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp skal betales per enhet for:

a)Nybygg og seksjonering av eksisterende bygg
b)Tilknytning av eksisterende bygg, eller bygg som kommunen krever tilknyttet
c)Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal:
-for boligeiendom når utvidelsen fører til økning i antall boenheter, jf. § 2-1 bokstav f
-for annen eiendom når utvidelsen fører til økning i vannmålerstørrelse
d)Eksisterende bygg som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp uten godkjenning.

Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- og/eller avløpsanlegg, f.eks. vannpost, vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv skal også betale tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp.

Sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp betales ikke for bygg som har midlertidig tilknytning i opp til 2 år, for eksempel brakkerigg. I stedet for tilknytningsgebyr betales depositum som tilbakebetales når tilkopling opphører. Dersom tilknytningen varer i mer enn 2 år, skal tilknytningsgebyr ilegges. 

§ 8-2. Beregning av gebyret

Tilknytningsgebyr beregnes etter 2 satser; normal og redusert sats.

For alle eiendommer betales tilknytningsgebyr etter normal sats. Unntaket er eiendommer hvor det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for kommunal teknisk infrastruktur (vann og avløp) som er utført etter planer godkjent av kommunen og som skal overdras til kommunen for framtidig drift og vedlikehold. I slike tilfeller betales tilknytningsgebyret etter redusert sats, slik det fremgår av gebyrregulativet.

Tilknytningsgebyret kan også settes til redusert sats hvis eiendommen vil få kostnad med de tekniske anlegg (vann og avløp) som overstiger et fastsatt minstebeløp jf. Gebyrregulativet. Hvor det på forhånd er uklart om eiendommens kostnader (vann og avløp) vil overstige minstebeløpet, skal ev. reduksjon av tilknytningsgebyret gjennomføres når revidert anleggsregnskap er framlagt.

Tilknytningsgebyret for vann og avløp skal betales med grunnlag i antall og størrelse på vannmåler. For boenheter der det ikke er installert egen vannmåler, betales det tilknytningsgebyr for en ¾« vannmåler per boenhet. For kombinasjonsbygg betales tilknytningsgebyr for den enkelte boenhet og virksomhet separat. I tilfeller der det er felles vannmåler for flere boenheter, betaler boenhetene separat for en ¾« vannmåler hver. Gebyret fastsettes som en sats per vannmålerekvivalent.

Dersom det oppføres bygning til erstatning for tidligere lovlig tilknyttet bygning, uten endring i vannmålerstørrelse og/eller antall enheter, kreves ikke nytt tilknytningsgebyr. Vilkåret er at ny igangsettingstillatelse gis innen 5 år etter at bebyggelsen er fjernet eller frakoblet. Dersom det er endring i vannmålerstørrelse og/eller antall enheter beregnes tilknytningsgebyr for endringen ihht gjeldende gebyrsatser. 

§ 8-3. Ansvar og betaling

Den som er eier/hjemmelshaver på det tidspunkt gebyrplikt oppstår, er ansvarlig for betaling av gebyret, og vil få tilsendt faktura. Gebyret faktureres tidligst etter gitt igangsettingstillatelse.

§ 9.Årsgebyr 

§ 9-1. Gebyrplikt og tidspunkt for inntredelse

Årsgebyr skal betales for alle enheter som:

a)er tilknyttet kommunalt vann- og/ eller avløpsanlegg
b)er pålagt tilknytning i medhold av lov og forskrift og fristen for tilknytning er utløpt.

For nybygg beregnes årsgebyr fra dato for ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. For eksisterende bygg beregnes årsgebyr fra dato for tilknytning.

Gebyrplikten er uavhengig av om det er utendørs tappepunkt/vannpost eller om det er innlagt vann. 

§ 9-2. Gebyrets oppbygning

Årsgebyrene for vann- og avløpstjenester består av to deler:

a)Fastledd (fast del, «grunnavgift»)
b)Forbruksgebyr (variabel del).

Hvor stor andel av årsgebyret som skal være henholdsvis fast og variabel del, fastsettes hvert år i gebyrregulativet.

Fastledd beregnes som en fast sats per enhet. 

§ 9-3. Betaling etter målt forbruk 

Gjelder Hjelmeland, Kvitsøy og Strand:

Forbruksgebyr etter målt forbruk skal betales for:

a)Offentlige bygg og alle næringseiendommer, inkludert landbrukseiendommer.
b)Boenheter med utvendig eller innvendig basseng på over 3 m³ .
c)Anlegg med midlertidig tilknytning, for eksempel en brakkerigg i forbindelse med oppføring av bygg eller anlegg.
d)Boliger med godkjent utleiedel.

Disse eiendommene skal ha installert vannmåler, lese av vannmåleren en gang i året, og levere resultatet til kommunen.

Både kommunen og den enkelte gebyrpliktige kan kreve at forbruksgebyret skal fastsettes etter målt forbruk. 

Gjelder Finnøy, Rennesøy og Time:

Det skal installeres vannmåler i alle enheter. Forbruksgebyr betales etter målt forbruk. Vannmåleren skal leses av en gang i året, og resultatet leveres til kommunen. 

§ 9-4. Betaling etter stipulert forbruk 

Gjelder Kvitsøy og Strand:

Boliger som ikke har vannmåler, skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.

Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes bruksareal (tilsvarende arealkategori i Tabell 2) i henhold til gebyrregulativet. 

Gjelder Hjelmeland:

a.Boliger som ikke har vannmåler skal betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk, i henhold til gjeldende gebyrregulativ.
b.Fra og med 1. januar 2018 skal stipulert forbruk beregnes ut frå boligenes bruksareal (tilsvarende arealkategori i Tabell 2) i henhold til gjeldende gebyrregulativ. 

Tabell 2 Arealkategorier for beregning av årsgebyr (ved stipulert forbruk per enhet).

ArealkategoriBruksarealBetaler for
10–100 m²100 m²
2101–300 m²300 m²
3301–500 m²500 m²
4Over 500 m²1000 m²
 

Gjelder Finnøy, Rennesøy og Time:

Det skal installeres vannmåler i alle enheter. Frem til vannmåler er installert, skal det betales forbruksgebyr etter stipulert forbruk. Stipulert forbruk beregnes ut fra boligenes bruksareal, slik det fremgår av Gebyrregulativet. 

§ 9-5. Kombinasjonsbygg 

Gjelder Hjelmeland, Kvitsøy, og Strand:

For kombinasjonsbygg (bygg som består av en eller flere boenheter, samt en eller flere virksomheter) gjelder følgende:

a)For boenhetene beregnes forbruksgebyret som hovedregel etter stipulert forbruk.
b)For virksomhetene beregnes forbruksgebyret etter målt forbruk. 

Gjelder Finnøy, Rennesøy og Time:

For kombinasjonsbygg skal det være separate vannmålere på den enkelte boenhet og virksomhet. Forbruksgebyret betales etter målt forbruk. 

§ 9-6. Beregning av gebyr

Som hovedregel gjelder at avløpsmengden regnes lik vannmengden ved beregning av forbruksgebyr. For eiendom som ikke brukes som bolig, og der avløpsmengden er vesentlig større eller mindre enn vannforbruket, kan avløpsgebyret beregnes ut fra målt avløpsmengde eller inngått avtale med kommunen.

Vannforbruk til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

Hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens eller IVARs avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfelle inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten. 

§ 9-7. Gebyrreduksjon

Restriksjoner på forbruket av vann, avbrudd i vannleveransen eller mottak av avløpsvann gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene.

Er bebyggelsen på eiendommen fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales årsgebyr inntil stikkledning er frakoblet (plugget) ved hovedledningen. For bygninger som vil stå tomme i mer enn ett år, kan det etter søknad foretas plombering av vannforsyningen. For eiendommer med plombert vannforsyning må det betales fastleddgebyr for vann og avløp.

For industribedrifter og landbruksvirksomhet som har et vesentlig mindre volum avløpsvann i forhold til vannforbruk, kan det etter dokumentert søknad beregnes et fradrag i årsgebyret for avløp. Fradragets størrelse fastsettes av vann- og avløpsansvarlig i kommunen. 

§ 9-8. Ansvar for opplysninger om abonnement

Abonnenten skal melde fra til kommunen om endringer i abonnementsforholdet.

Inntil søknad om endring er behandlet og godkjent, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. 

§ 9-9. Ansvar for gebyrene

Abonnenten har ansvar for betaling av årsgebyret, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker.

Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i samsvar med sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet. 

§ 9-10. Retting av feil gebyrberegning

Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp ved neste års fakturering fra kommunen. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke. 

§ 9-11. Innbetaling av årsgebyr 

Gjelder Hjelmeland, Kvitsøy og Strand:

Årsgebyret innkreves i to terminer per år. Vannmålerleie innkreves i en termin per år. Faktura sendes til abonnent.

For kombinasjonsbygg med felles vannmåler gjelder følgende; Fastledd faktureres separat til hver abonnent med mindre annet er avtalt med kommunen. Dersom det foreligger en avtale med kommunen om felles fakturering, faktureres forbruksgebyr via avtalt regningsmottaker. 

Gjelder Finnøy, Rennesøy og Time:

Årsgebyret innkreves i to terminer per år. Vannmålerleie innkreves i en termin per år. Faktura sendes til abonnent.

Der det etter § 11-1 er inngått avtale med kommunen om felles vannmåler, gjelder følgende: Ved fakturering sendes en felles faktura til avtalt regningsmottaker. Det faktureres ett fastledd per enhet og forbruksgebyr etter målt forbruk. Avtalt regningsmottaker står ansvarlig for videre fordeling av årsgebyret til den enkelte abonnent eller enhet som inngår i samarbeidet om felles vannmåler. 

§ 9-12. Manglende innbetaling

Dersom årsgebyret ikke er betalt innen 1 – en – måned etter at den gebyrpliktige har mottatt annen gangs varsel om innbetaling, kan kommunen, dersom helsesjefen ikke motsetter seg det, stenge den kommunale vannforsyningen til eiendommen. Ved oppmøte i forbindelse med avstengning og åpning av vannforsyningen, skal den gebyrpliktige betale i henhold til kommunens gebyrregulativ.

Forfalt krav på gebyr er sikret med pant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

§ 10.Særlige regler for gårdsbruk

Tilknytningsgebyr samt årsgebyr. 

Vann:

Gårdsbruk er en næringseiendom der alle driftsbygninger og inntil 2 boliger på samme gårds- og bruksnummer og seksjonsnummer til sammen utgjør en enhet. Denne enheten skal betale tilknytningsgebyr og årsgebyr for vann. Det betales tilknytningsgebyr etter vannmålerstørrelse for hvert inntak tilknyttet gårdsbruket. Ved seksjonering av eiendommen må det etableres egen vannmåler og betales tilknytningsgebyr for den nye seksjonen.

Gårdsbruk som i tillegg til enheten definert over, har frittliggende boliger, fritidshus eller utleieboliger, betaler tilknytningsgebyr samt årsgebyr for disse enhetene som for ordinære bolighus/fritidsboliger. Årsgebyr for vann betales etter målt forbruk, jf. § 9. 

Avløp:

Gårdsbruk betaler tilknytningsgebyr og årsgebyr for avløp etter samme oppsett som for vann. For alle boenheter på gårdsbruket faktureres forbruksgebyret etter regler for stipulert forbruk (jf. § 9-4) eller etter målt vannforbruk. For driftsbygninger som er tilknyttet kommunalt avløp faktureres forbruksgebyr for 100 m² .

Landbruksvirksomhet som har et vesentlig mindre volum avløpsvann i forhold til vannforbruk, kan etter dokumentert søknad få fradrag i årsgebyret for avløp (jf. § 9-7).

§ 11.Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmåler 

§ 11-1. Installasjon

Kommunen bestemmer type, størrelse og plassering på vannmåleren.

Kommunen skal godkjenne den som skal stå for installasjon, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måleren.

Dersom eksisterende eiendom med vannmåler, blir oppdelt i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.

Der det vil være uforholdsmessig kostbart eller komplisert å installere egen vannmåler i hver enhet i borettslag eller sameie, kan man samarbeide om felles vannmåler. Samarbeid om felles vannmåler etter disse kriteriene må avtales særskilt med kommunen.

Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten for boligeiendom betale stipulert årsgebyr etter § 9-4 frem til vannmåler er installert. For installasjon og bruk av vannmåler gjelder for øvrig kommunens tekniske bestemmelser. 

§ 11-2. Eierforhold

Vannmåleren er kommunens eiendom, dersom ikke annen ordning er avtalt med kommunen. 

§ 11-3. Kostnader

For anskaffelse og vedlikehold av vannmåleren, betales årlig vannmålerleie iht. satser fastsatt i gebyrregulativet.

Abonnenten må bekoste installering eller eventuell flytting av vannmåleren etter kommunens tekniske bestemmelser ved hjelp av godkjent rørlegger. 

§ 11-4. Avlesning av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåler så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig, og sende avlesningen til kommunen innen fastsatt frist. Dersom abonnent unnlater å levere selvavlesningskort ett år, stipuleres forbruket.

Dersom abonnent unnlater å lese av vannmåleren, kan kommunen ilegge et tilleggsgebyr. Kommunen kan i tillegg selv foreta avlesning uten ytterligere varsel til abonnenten. Kommunen kan da ilegge et gebyr som vil utgjøre kommunens faktiske kostnader med å få avlest vannmåleren (jf. § 4 f). 

§ 11-5. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning, tilsyn og vedlikehold.

Abonnenten er også ansvarlig for å følge med på forbruksutviklingen, slik at lekkasjer eller feil oppdages snarest mulig. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt. Kommunen kan føre tilsyn med måler og kreve erstatning for tap eller skade. 

§ 11-6. Nøyaktighetskontroll

Både kommunen og abonnenten kan kreve nøyaktighetskontroll av måleren. Krever abonnenten nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen jf. § 11-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene. 

§ 11-7. Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling av for mye betalt årsavgift som følge av feilmålingen. Er plomberingen brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.

Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke. Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler. 

§ 11-8. Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut. Kommunen bekoster bytte av gammel måler med ny. Kreves ombygging må grunneier bekoste omleggingskostnad. Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

§ 12.Klage og omgjøring

Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt iht. kommunens gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

Enkeltvedtak truffet i medhold av denne forskriften, kan påklages til særskilt klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Gebyr må betales innen forfallsdato selv om faktura er påklaget.

§ 13.Sanksjonering

Hvis abonnenten unnlater å etterkomme pålegg relatert til vann og avløp, vil kommunen vurdere å ilegge tvangsmulkt i tråd med plan- og bygningsloven og/eller forurensningsloven.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.

Fra samme tid oppheves

-Forskrift 27. januar 20091 om vass- og avløpsgebyr, Finnøy kommune, Rogaland.
-Forskrift 11. desember 20021 om vass- og avlaupsgebyr, Hjelmeland kommune, Rogaland.
-Forskrift 23. september 20021 om vann- og avløpsgebyr, Kvitsøy kommune, Rogaland.
-Forskrift 22. mai 20031 om vann- og avløpsgebyr, Rennesøy kommune, Rogaland.
-Forskrift 11. desember 20021 om vann- og avløpsgebyr, Strand kommune, Rogaland.
-Forskrift 1. mars 20091 om vass- og avløpsavgifter, Time kommune, Rogaland.

For Hjelmeland kommune gjelder § 9-4 b fra 1. januar 2018.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.