Forskrift om politivedtekt, Nesseby kommune, Finnmark

DatoFOR-1935-12-02-3110
PublisertI 1935 s 1092
Ikrafttredelse02.01.1936
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forNesseby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Nesseby

Ifølge bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, jfr. lov nr. 1 av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 angående adgangen til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m. v. og lov nr. 3 av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen, har Justisdepartementet stadfestet en av Nesseby herredstyre, Finnmark fylke, i møter 20. mai 1934 og 13. april 1935 vedtatt beslutning om ny politivedtekt for herredet. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32. 

Politivedtekten har følgende ordlyd:

§ 1.På offentlig vei, hvorunder i denne vedtekt er innbefattet ehver vei-, gang- og ridevei så vel som kjørevei, sti, plass, kai eller adkomst, der er bestemt for almindelig ferdsel eller er beferdet, eller langs dens kanter eller skråninger eller i dens nærhet må ikke opløp eller sammenstimling av folk finne sted, hvorved den offentlige orden eller ro forstyrres eller ferdselen hemmes. Like så litt må der foregå slagsmål, skrik, høirøstet sang eller annen larmende, voldsom, fornærmelig eller usømmelig adferd, hvorved den offentlige orden eller ro forstyrres, velanstendigheten krenkes, eller de veifarende forulempes. Likeledes er det forbudt å spille kort, danse eller nyte berusende drikke.
§ 2.Det er forbudt uten politiets tillatelse å utføre musikk på offentlig vei. Prosesjoner eller andre sammenkomster med musikkorps på offentlig vei har å efterkomme politiets anordninger til oprettholdelse av orden.
§ 3.Det er forbudt å flytte, bortta, skjære, risse i, skrive, male eller tegne på, løsrive eller på annen måte beskadige eller søle til de til offentlig nytte eller pryd bestemte gjenstander. Det samme gjelder den til offentlig vei støtende del av hus, plankeverk, brogelender, gjerde og lignende. Det er forbudt å nedrive, tilrakke eller gjøre uleselig lovlig opslåtte plakater og bekjentgjørelser.
§ 4.Ingen må på offentlig vei eller utover denne skyte med gevær eller lignende, avbrenne fyrverkeri, krutt eller andre eksplosive stoffer av nogen art, kaste sten, eller annet hvorved skade kan forvoldes eller den der ferdes på veien forulempes. Ved mineringsarbeider på eller i nærheten av offentlig vei må behørig forsiktighet iakttas og om nødvendig utstilles vaktposter.
§ 5.Forspente vogner eller sleder må på offentlig vei bare holde på steder, hvor de ikke stanser ferdselen. Kjørende eller ridende må ikke forlate sin hest uten at den er forsvarlig bundet eller har ordentlig tilsyn. Ingen må overlate forspent hest til nogen som er beruset. Lensmannen kan forby kjelkeakning på nærmere angitte veier.
§ 6.(Opphevet fra 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 annet punktum.
§ 7.Dramatiske og andre offentlige forestillinger eller forevisninger må ikke finne sted uten efter tillatelse av politiet og mot en avgift til herredskassen fra kr. 2,00 til kr. 50,00 for hver dag eller aften tillatelsen gjelder.

Sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art må ikke holdes uten politiets tillatelse, dersom det er adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmene av forening eller lignende sammenslutning.

De som efter politiets tillatelse holder offentlig dans, maskerade, sangerhus, karusell, skytebane, ringkasting eller lignende, har å erlegge sådan avgift som ovenfor bestemt.

Den der har sådan tillatelse som i denne paragraf omhandlet, skal efterkomme de regler som politiet foreskriver til oprettholdelse av ordenen og med hensyn til tiden for forestillingens eller sammenkomstens ophør. I motsatt fall kan politiet forby samme.

Sammenkomster må ikke begynne før kl. 14 og slutte senest kl. 24.

Politiet kan dog ved særlige anledninger gi dispensasjon fra den ovenfor fastsatte slutningstid. Lederen av møtet eller formannen i vedkommende forening er ansvarlig for ro og orden.

§ 8.Overtredelse av denne vedtekt straffes efter straffelovens § 339,2.