Forskrift om politivedtekt, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1936-05-09-3112
PublisertI 1936 s 532
Ikrafttredelse09.06.1936
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forFlatanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Flatanger

Kapitteloversikt:

Ifølge bemyndigelse gitt ved kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, jfr. lov nr. 1 av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 angående adgangen til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v., og lov nr. 3 av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen, har Justisdepartementet stadfestet en av Flatanger herredstyre, Nord-Trøndelag fylke, i møter 13. mai og 30. juni 1933, 15. oktober 1935 og 6. april 1936 vedtatt beslutning om nye politivedtekter for herredet. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapitel 1. Om veifred.

§ 1.Som offentlig vei regnes i disse vedtekter enhver vei, sti, adkomst, dampskibsbrygge, offentlig anlegg og plass eller lignende som er almindelig beferdet eller bestemt for almindelig ferdsel.
§ 2.På eller i nærheten av offentlig vei må der ikke finne sted opløp eller sammenstimling med f.eks. slagsmål, skrik, skrål, høirøstet tale eller annen larmende, voldsom eller fornermelig adferd hvorved veifreden eller den offentlige orden forstyrres, sømmeligheten krenkes, ferdselen hemmes eller veifarende forulempes. Kortspill, dans eller fortæring av rusdrikk på eller i nærheten av offentlig vei er forbudt. Fortæring av rusdrikk er også forbudt på åpen båt, på dekket eller annen farkost som ligger ved brygge eller kai.
§ 3.Når flere mennesker er samlet på offentlig vei, såsom folke- eller demonstrasjonstog og lignende, er de forpliktet til å rette sig efter de anordninger politiet måtte gi med hensyn til oprettholdelse av orden og til betryggelse av publikum.
§ 4.Det er forbudt på offentlig vei eller ut over samme å avfyre skytevåben eller avbrenne krutt, fyrverkerisaker eller lignende. Det samme gjelder også i veiens nærhet når det kan befryktes at hester skremmes derved. Det er likeledes forbudt på offentlig vei å kaste stein, snøball, smuss eller annet som kan forulempe den veifarende eller volde skade.
§ 5.Det er forbudt på eller i nærheten av offentlig vei å legge, sette eller anbringe noe som kan skremme hester ellr hindre eller volde fare for ferdselen. Avfall, glasskår og lignende må ikke henlegges på offentlig vei.
§ 6.Når det på eller i nærheten av offentlig vei skal foretas arbeide som kan være til hinder for ferdselen eller gjøre den usikker, såsom mineringsarbeide og lignende, skal det iakttas fornøden forsiktighet for å hindre fare eller ulykke. Ved mineringsarbeide skal alltid vakthold utsettes. De sikkerhetsforanstaltninger som politiet måtte påby, skal efterkommes.
§ 7.Det må iakttas at hester eller andre kreaturer ikke tjores så nær offentlig vei at trafikken hemmes.
§ 8.Politiet kan forby akning med kjelke eller sparkstøtting m.v. på offentlig vei når dette kan være til hinder eller fare for ferdselen.

Kapitel 2. (Opphevet fra 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 annet punktum.

Kapitel 3. Om fredning av offentlige innretninger.

§ 10.Ingen uvedkommende må tende eller slukke de på offentlig vei anbragte lykter.
§ 11.På kirkegården må ikke lek eller annen opførsel som er upassende for stedet finne sted.
§ 12.Det er forbudt å bortta eller flytte, skjære eller risse i, skrive, tegne eller male på, bøie eller løsrive eller på annen måte skade eller besudle innretninger eller gjenstander bestemt til offentlig nytte eller pryd, såsom treplantninger, stakitter, benker, grinder og grindstolper, vannposter, telefon og lysledningsstolper, innhegninger og lignende. Det samme gjelder del av hus, mur, plankeverk, gjerder, port eller lignende som støter til offentlig vei. Det er likeså forbudt å foreta de forannevnte handlinger med eller gjøre uleselig lovlig opslåtte offentlige og private plakater eller bekjentgjørelser.

Kapitel 4. Om offentlige forestillinger m.v.

§ 13.
a)Forestillinger av de i lov av 22. mai 1875 § 1 omhandlede slags, nemlig konserter og dramatiske forestillinger, skuespill, operaer, balletter, pantomimer og lignende (kirkekonserter undtatt) må ikke holdes uten tillatelse av politiet.
b)Forestillinger eller fremvisninger av andre slags enn foran nevnt såsom revyteatere, varieteer, kabaretter, viseaftener, cirkus og andre severdigheter må ikke holdes uten politiets tillatelse. Det samme gjelder offentlig dans, maskerade, karusell, skytebane, ringkastning eller lignende der drives som næring.
c)Dans, fester og andre sammenkomster hvor der er adgang for en ubestemt krets av personer skal avmeldes til politiet og kan ikke uten politiets tillatelse holdes lengere enn til kl. 2.
§ 14.For forestillinger og fremvisninger som omhandlet i § 13 a) og b) skal det for hver aften eller hver forestilling betales en avgift til kommunekassen av kr. 5,00 - kr. 50,00 efter politiets (lensmannens) nærmere bestemmelse. Avgiften blir forskuddsvis å innbetale til lensmannen. For forestillinger m.v. hvis inntekter går til veldedige formål, blir avgift ikke å betale. For øvrig kan formannskapet efter omstendighetene frafalle eller nedsette avgiften.

Med hensyn til avgift til politiopsyn henvises til politiloven av 13. mars 1936 nr. 3 § 27.

§ 15.Hvis fyll eller annen uorden forekommer, skal vedkommende ansvarlige varsle polititet og gi de oplysninger dette måtte forlange. På eller omkring steder hvor der holdes offentlige møter, forsamlinger og lignende, skal dans, kortspill og fortæring av rusdrikk være forbudt. Under sammenkomst med dans er kortspill og fortæring av rusdrikk forbudt.
§ 16.Politiet har uhindret og gratis adgang til de sammenkomster det har gitt tillatelse til, og skal av arrangørene anvises passende plasser.
§ 17.Ved offentlige forestillinger og lignende skal de besøkende iaktta sømmelighet og orden og må ikke ved støi, banking, vedholdende bifalls- eller mishagsytringer eller på annen måte hindre eller avbryte deltagere i nytelsen derav.
§ 18.Når tillatelse er gitt noen til å gå omkring og opføre musikk, forevise kunster og severdigheter eller annet, må sådant dog ikke finne sted på offentlig vei uten særskilt tillatelse av politiet.
§ 19.Overtredelse av denne vedtekts bestemmelser eller noen i henhold til samme gitte bestemmelser straffes efter straffeloven § 339 punkt 2, forsåvidt strengere straffebestemmelser ikke kommer til anvendelse.
§ 20.Denne vedtekt trer i kraft 1 - en - måned efter stadfestelsen. Fra samme tid opheves de ved kgl.res. av 27. februar 1897 stadfestede vedtekter for Flatanger herred.