Forskrift om politivedtekt, Vang kommune, Oppland.

DatoFOR-1965-08-04-4601
PublisertI 1965 s 1307
Ikrafttredelse04.09.1965
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forVang kommune, Oppland
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1899-04-19-2, LOV-1932-06-17-3, LOV-1936-03-13-3-§27, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Vang

Kapitteloversikt:

Ifølge bemyndigelse gitt ved kgl. res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, jfr. lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v., lov av 19. april 1899 til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen, jfr. § 27 i lov av 13. mars 1936 om politiet, stadfester Justisdepartementet med noen endringer vedtak av Vang kommunestyre, Oppland fylke, i møter av 12. august 1964 og 12. februar 1965 om ny politivedtekt for kommunen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

I. Innledning.

§ 1.Med offentlig sted menes i denne vedtekt enhver plass, veg, bru, strand eller park eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel. Herunder inngår også tilhørende grøfter og skråninger, samt eventuelle fortau.

II. Orden og ferdsel.

§ 2.På eller ved offentlig sted må det ikke finne sted oppløp, sammenstimling av folk, skrik, bråk, slagsmål eller annen larmende, usømmelig eller fornærmelig opptreden, så den offentlige orden blir forstyrret eller ferdselen hemmet.
§ 3.Enhver plikter å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde orden eller regulere ferdselen.
§ 4.Folketog, prosesjoner, friluftsmøter med sang og musikk, stevner o.l. må på forhånd være meldt til politiet, som kan fastsette tid for slike tilstelninger, eller helt nekte dem hvis det anses nødvendig av hensyn til offentlig orden og ferdsel. Tog av skolebarn er frie.
§ 5.Plakater og kunngjøringer som blir satt opp på offentlig sted må vise hvem som er ansvarlig for oppslaget. Når oppslaget ikke lenger har aktuell interesse, plikter den ansvarlige å fjerne det. Det er forbudt å ødelegge eller skjemme lovlige oppslag.
§ 6.På offentlig sted, gårdsrom eller åpen mark som støter inn til offentlig sted er det forbudt å nyte eller by fram rusdrikk. På disse steder er det også forbudt å spille kort.
§ 7.På eller ut mot offentlig sted er det forbudt:
a.å skyte med gevær eller annet skytevåpen,
b.å bære ladd skytevåpen uten hjemmel,
c.å skyte med bue, sprettert eller lignende,
d.å gjøre noe som kan være til skade, skremme eller være til ulempe for dem som ferdes der.
§ 8.Uten politiets tillatelse er det forbudt på eller ved offentlg sted å brenne av fyrverkerier, eller salutttere med krutt eller annet eksplosivt stoff.

III. Om hindring og fare for ferdselen.

§ 9.Ved sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal det utvises den nødvendige forsiktighet. Ved litt større sprengningsarbeid skal politiet varsles på forhånd, og politiet kan påby særlige sikkerhetsforanstaltninger. Publikum skal varsles i god tid.

Sprengningsarbeid som utføres av Vegvesenet er unntatt fra meldeplikt.

§ 10.All unødig sjenerende støy på offentlig sted er forbudt, således all unyttig og hensynsløs rusing av motorer, bruk av signalhorn, fløyter, blåser o.l.
§ 11.Uten tillatelse av politiet må ingen på offentlig sted spille, danse, bruke høyttaler eller gi forestillinger av noe slag. På offentlig sted er det også forbudt å drive lek som kan være til ulempe eller fare for trafikken. politiet kan forby kjelkeaking o.l. på offentlig sted, hvor dette skaper fare eller ulempe.
§ 12.På eller utover offentlig sted må det ikke settes eller henges noe som kan være til hinder for trafikken eller virke skjemmende.

Markiser, skilter, oppslag, flaggstenger o.l. som vender mot offentlig sted skal være fastgjort og oppsatt slik at de ikke volder fare eller sjenerer trafikken. Eier av hus ved offentlig sted må sørge for at det ikke er løse takstein eller takrenner som kan medføre fare eller ulempe.

§ 13.På offentlig sted er det forbudt å legge papir, fruktskall, glass, tomflasker, spiker eller annet som kan være til ulempe eller virke skjemmende. Avfall og skrot må ikke legges så nær offentlig sted at det kan virke sjenerende eller skjemmende.
§ 14.Når det på eller ved offentlig sted skal foregå arbeid som kan skape vansker eller ulempe for ferdselen, skal det på forhånd meldes til politiet som kan påby sikringstiltak. I mørke og usiktbart vær skal det være tilstrekkelig antall tente lykter og varselskilt ved sperringer og grøfter o.l. Når det er fare for takras inn mot offentlig sted, skal huseieren sette opp avvisere, som skal fjernes når faren er over. Skjæres det åpninger i isen, skal den som gjør det innhegne dem eller merke dem på betryggende måte.
§ 15.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 16.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 17.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

IV. Om offentlige innretninger og anlegg.

§ 18.Det er forbudt å skjære eller risse i, tegne eller male på, ta bort eller på annen måte skade eller skjemme innretninger som er bestemt til alminnelig nytte eller pryd på offentlig sted. Det samme gjelder den del av hus, plankeverk, port e.l. som støter til offentlig sted.
§ 19.På kirkegården eller kirkens grunn må det ikke lekes eller gjøres noe annet som ikke høver der. Ingen må skade trær eller planter eller på noen måte skjemme anlegg der. Papir, visne blomster og avfall må legges på steder som er bestemt for det, eller fjernes fra kirkegården. Det er strengt forbudt å la husdyr beite inne på kirkegården.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

V. Om renhold på offentlig sted.

§ 20.Ved kiosker og utsalgssteder for pølser, iskrem, frukt m.v. skal innehaveren ha oppsatt kurver til å samle papir og avfall i. Utenfor slike forretninger og kiosker skal innehaveren hver kveld ved forretningstidens slutt gjøre rent og samle opp avfall som skriver seg fra forretningens omsetning.
§ 21.Hvor det i forbindelse med innkjøringsveger til eiendom er lagt rør eller kanal i veggrøften, plikter den som har vedlikeholdet av innkjøringen å holde disse åpne.
§ 22.Når gjødsel eller andre ting som lukter ille, skal transporteres langs offentlig veg eller over offentlig plass, skal det skje på en måte som virker minst mulig sjenerende.
§ 23.Det er forbudt å skitne til offentlig sted.

VI. Tilstelninger og sammenkomster.

§ 24.Sammenkomst med dans må ikke holdes uten løyve fra politiet, hvis det er adgang for en ubestemt krets av personer. Uten politiets løyve må heller ingen holde konserter, opplesninger, dramatiske forestillinger, skuespill, framsyninger eller tilstelninger - kirkelige forestillinger unntatt - som nevnt i lov av 22. mai 1875 §§ 1 og 4, eller holde skytebane, ringkasting o.l. eller som næring holde offentlig dans, karusell e.l. Politiet kan kreve at de som står for forestillingen eller tilstelningen, skal sørge for ordensvern som er godkjent av politiet, og som skal sørge for at ro og orden blir opprettholdt så lenge tilstelningen eller forestillingen varer. Enhver som holder forestilling m.v. skal rette seg etter de ordens- og sikkerhetsforskrifter som blir gitt av politiet. Politiet kan sette som vilkår for løyve at det betales for nødvendig politioppsyn som anses påkrevd. De nevnte tilstelninger skal være slutt kl. 2. I særlige tilfeller kan politiet fastsette et annet klokkeslett.
§ 25.For tilstelninger og forestillinger som nevnt i foregående paragraf skal det betales en avgift til kommunekassen på kr. 10 - kr. 50 etter politiets bestemmelse, for skytebane, ringkasting o.l. dog bare når det drives som næring. Lag i bygda og tilstelninger i veldedig øyemed er fritatt for avgift.
§ 26.Politiet har til enhver tid fri adgang til alle forestillinger og tilstelninger m.v.
§ 27.Politiet kan stoppe en forestilling m.v. hvis det anses nødvendig for å opprettholde ro og orden. Personer som viser usømmelig framferd skal vises bort.

VII. Barn.

§ 28.Barn under 14 år som ferdes på offentlig sted uten følge av foreldre eller foresatte etter kl. 21, kan politiet vise eller bringe hjem.

Foreldre og andre foresatte skal såvidt mulig sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

§ 29.Det er forbudt å selge eller overdra tobakk i hvilken som helst form til barn under 15 år, unntatt når de viser skriftlig fullmakt fra en voksen person. Fullmakten skal være datert og underskrevet og mengde angitt. Politiet kan frata barn under 15 år røykesaker som barnet nytter til røyking på offentlig sted.
§ 30.Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig sammenkomst med dans uten i følge med foreldre eller foresatte.

VIII. Alminnelige bestemmelser.

§ 31.Unnlater noen å utføre det han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe. Omkostningene ved dette bæres av den som har brutt vedtekten.
§ 32.Overtredelse av denne vedtekt eller pålegg gitt i medhold av den, kan straffes etter straffelovens § 339,2 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 33.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justisdepartementet.

Fra samme tid oppheves den tidligere politivedtekt for Vang, stadfestet 23. februar 1895.