Forskrift om politivedtekt for Gjerdrum kommune, Akershus.

DatoFOR-1968-06-13-4378
PublisertI 1968 s 744
Ikrafttredelse13.07.1968
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forGjerdrum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1899-04-19-2, LOV-1932-06-17-3, LOV-1936-03-13-3-§27, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Gjerdrum

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester vedtak av Gjerdrum kommunestyre 3. april 1967 om ny politivedtekt for Gjerdrum kommune, Akershus fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v., lov av 19. april 1899 til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen, jfr. § 27 i lov av 13. mars 1936 om politiet. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser.

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt enhver vei, bru, park, plass, strand eller annet sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller er alminnelig beferdet.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Om orden, ferdsel, sprengningsarbeider m.v.

§ 3.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ikke oppløp, sammenstimling av folk, slagsmål eller annen larmende oppførsel finne sted slik at den offentlige orden forstyrres, folk forulempes eller ferdselen hemmes. På offentlig sted er likeledes kortspill, samt nyting av alkohol forbudt.

Enhver plikter straks å rette seg etter pålegg, tegn eller signal som politiet gir for å opprettholde ro og orden.

§ 4.Uten tillatelse av politiet (lensmannen) er det på eller ut over offentlig sted forbudt:
1.å dele ut eller spre aviser, brosjyrer, annonser, plakater eller foranstalte gående eller kjørende reklame,
2.å bruke høytaler, framføre musikk eller sang, og å gi oppvisning eller framsyning av noe slag.
§ 5.Ingen må, selv for kortere tid, drive forretning på offentlig sted uten politiets (lensmannens) tillatelse.
§ 6.Politiet (lensmannen) kan forby skiløping og aking med kjelke eller sparkstøtting på nærmere angitt offentlig sted, når hensyn til ro, orden og trafikksikkerhet krever det.
§ 7.På, utover eller i nærheten av offentlig sted er det forbudt å skyte med gevær, pistol, flobbert eller andre våpen eller med bue, sprettert e.l. Det er også forbudt å brenne av fyrverkeri, krutt eller annet eksplosivt stoff, å kaste stein, snøball eller annet som kan skade eller plage den som ferdes på offentlig sted. Det er forbudt uten hjemmel å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.
§ 8.Den som på eller i nærheten av offentlig sted vil foreta sprengningsarbeid skal på forhånd skriftlig melde dette til politiet (lensmannen) som kan påby truffet særlige sikkerhetsforanstaltninger. Ansvarshavende skytebas skal være godkjent av politiet (lensmannen). Ved sprengningsarbeid skal det vises nødvendig forsiktighet. Påleggsladning («kaking»,«bjønning») er forbudt uten etter spesielle tillatelse fra politiet (lensmannen).

Publikum skal varsles i tide ved all sprengning.

Den som på eller ved offentlig sted vil foreta gravingsarbeid skal på forhånd melde dette til politiet (lensmannen). Ansvarshavende plikter ved gravings- og sprengningsarbeid å sette opp de nødvendige sperringer for å trygge veifarende mot skade. I mørke og usiktbart vær plikter han også å sette opp tente lykter i tilstrekkelig antall ved sperringene.

Politiet (lensmannen) avgjør om andre rådgjerder er nødvendige, herunder også om det under anleggstiden må legges provisorisk adkomstvei.

§ 9.Når det på eller ved offentlig sted skal foretas arbeid som kan medføre fare for ferdselen eller gjøre den usikker så som oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning eller liknende, skal dette på forhånd meldes til politiet (lensmannen) som kan påby truffet nødvendige sikringstiltak.

Kapittel III. Om renhold.

§ 10.Papir, avfall og liknende skal ikke kastes på eller ved offentlig sted, men legges i innretning til dette bruk.
§ 11.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted skal eieren straks sette opp avviser som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 12.Kjøretøyer som på offentlig sted brukes til kjøring av gjødsel, søppel, avfall, jord, sand, steinkull, koks, kalk eller liknende skal være tette og ikke overlesset slik at ikke noe spilles under kjøringen. Kjøretøyets hjul, belter og understell skal holdes rene slik at veibanen ikke blir tilsølet.

Kapittel IV. Om offentlige innretninger og anlegg.

§ 13.Utenom plakattavlene er det forbudt å sette opp oppslag og kunngjøringer på eller mot offentlig sted uten tillatelse fra politiet (lensmannen) og i tilfelle fra vedkommende hus- eller grunneier. Unntatt er oppslag som bare angår den eiendommen de er oppslått på eller som angår annen lovlig forretning som drives der.

Uvedkommende må ikke skade eller fjerne plakater som er lovlig anbrakt. Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

§ 14.På offentlig sted er det forbudt å fjerne eller på noen som helst måte gjøre skade på trær, gjenstander og innretninger som er til nytte eller pryd. Det samme gjelder hus, postkasser, gjerder eller liknende som støter til offentlig sted.

I offentlige parkanlegg e.l. skal en rette seg etter de for stedet gitte ordensregler.

Kapittel V. Om dyr.

§ 15.Det er forbudt å la hester, kyr, sauer, geiter, svin og fjørfe gå løse på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Dyreeierne plikter på anmodning straks å fjerne dyr som kommer ut på offentlig sted.
§ 16.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 17.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 18.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VI. Om offentlige forestillinger, sammenkomster e.l.

§ 19.Friluftsmøter, sportsstevner, folketog og andre prosesjoner på offentlig sted skal senest 8 dager før tilstelningen aktes avholdt, meldes til politiet (lensmannen). Dersom det er nødvendig av hensyn til den offentlige ro og orden eller sikkerhet, kan politiet (lensmannen) sette nærmere vilkår eller eventuelt helt forby de nevnte møter m.v.
§ 20.Sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art må ikke holdes uten tillatelse av politiet (lensmannen), dersom det er adgang for en ubestemt krets av personer.

Politiet (lensmannen) kan forby slike sammenkomster hvis de forstyrrer den offentlige ro og orden ved støy, musikk eller på annen måte.

Sammenkomster skal ikke vare lenger enn til kl. 01.00 uten særskilt tillatelse fra politiet (lensmannen).

§ 21.Enhver som vil arrangere konserter, dramatiske forestillinger og liknende, samt sirkus, pantomimer, skytebane, ringkasting og liknende eller som næring holde offentlig dans, maskerade, karusell og liknende, må ha tillatelse av politiet (lensmannen).

Av ovennevnte forestillinger og forevisninger - av skytebane, ringkasting eller liknende dog bare når det drives som næring - betales i avgift til kommunekassen inntil kr. 50,- pr. dag.

Avgiften betales til politiet (lensmannen) samtidig med at tillatelsen blir utlevert. Konserter, skuespill og andre forestillinger som er av almendannende art eller som gis for veldedige formål, kan politiet (lensmannen) frita for avgift.

§ 22.Den som vil avholde slike sammenkomster, forestillinger m.v. som nevnt i §§ 20 og 21 skal sende søknad til politiet (lensmannen) senest 8 dager før tilstelningen aktes avholdt. Tillatelsen gis av politiet (lensmannen) til en bestemt person som blir ansvarlig for arrangementet. Som vilkår for tillatelsen kan politiet (lensmannen) kreve at det skal betales for nødvendig politioppsyn. Utgiftene til dette kan kreves forskuddsbetalt.

Offentlig kunngjøring av arrangementet må ikke skje før tillatelse er gitt.

Den ansvarlige plikter å etterkomme de ordrer politiet gir for å opprettholde ro og orden. Berusede personer må ikke gis adgang. Ved sammenkomster, forestillinger m.v. skal publikum rette seg etter de gjeldende regler for orden og sømmelighet og etterkomme de påbud som politiet gir.

Kapittel VII. Om barn.

§ 23.Foreldre og andre foresatte plikter å sørge for at små barn i deres varetekt er under forsvarlig tilsyn slik at de ikke med leik eller på annen måte hindrer ferdselen på offentlig sted.
§ 24.Det er forbudt å selge tobakk til barn under 15 år. Disse kan dog få kjøpt tobakk til foreldre og andre foresatte mot datert og underskrevet seddel på et bestemt kvantum.

Det er forbudt å kjøpe tobakk til barn under 15 år eller gi dem tobakk som gave, lån, bytte eller godtgjørelse.

§ 25.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 20 i tiden fra 1. oktober til 30. april eller etter kl. 22 i tiden fra 1. mai til 30. september, kan politiet bringe eller vise hjem.

Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted. Barn under 14 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 20.

Kapittel VIII. Forskjellige bestemmelser.

§ 26.Dersom noen ikke gjør sin plikt etter denne vedtekt, kan politiet gripe inn for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt, eller utbedre skader, fjerne hindringer e.l. som er oppstått på grunn av brudd på bestemmelsene i denne vedtekt. Omkostningene med dette skal bæres av den som har voldt forsømmelsen eller foretatt handlingen.

§ 27.Overtredelse av denne vedtekt eller av påbud som er gitt med hjemmel i vedtekten, straffes etter straffelovens § 339, nr. 2, hvis den ikke går inn under strengere straffebud.
§ 28.Denne vedtekt trer i kraft en måned etter at den er stadfestet av Justisdepartementet.

Fra samme tid gjelder ikke lenger politivedtekt for Gjerdrum, stadfestet 9. oktober 1935.