Forskrift om politivedtekt for Grane kommune, Nordland.

DatoFOR-1968-10-03-4374
PublisertI 1968 s 1202
Ikrafttredelse03.11.1968
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forGrane kommune, Nordland
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1899-04-19-2, LOV-1932-06-17-3, LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Grane

Justisdepartementet stadfester vedtak av Grane kommunestyre 20. mars 1967 om ny politivedtekt for Grane kommune, Nordland fylke, jfr. Kgl. res av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v., lov av 19.april 1899 til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 20. oktober 1976, 3. august 1988 nr. 633, 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, veg,sti, torg, plass, bru, anlegg og annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.
§ 3.Enhver plikter straks å rette deg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.

På sted som nevnt i første ledd er også kortspill og spill om penger forbudt.

§ 5.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å bære ladd skytevåpen,
2.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall.
§ 6.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 7.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, veg eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

§ 8.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentllig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ansvarshavende skytebas skal være godkjent av politiet.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 9.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest fylles, stampes eller jevnes.

§ 10.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid på eller ut mot offentlig sted må det sørges for at stiger, heiser e.l. som blir brukt har tilstrekkelig styrke og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 11.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være i plan med grunnen. Tak og avløpsrenner som fører ut til offentlig sted skal holdes rene og tette.

§ 12.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare og øulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 13.Den som driver salg fra kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 14.Kjøretøy som brukes til kjøring av gjødsel, søppel, avfall, jord, sand, sagflis, kloakkinnhold e.l. på offentlig sted, skal være innrettet slik at det ikke spilles noe under kjøringen.
§ 15.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 16.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 17.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.drive skytebane, ringkasting e.l.,
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av forening eller liknende sammenslutning.
§ 18.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 17 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 1 og kl. 8. Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte tidligere enn kl. 1 eller begynne senere enn kl. 8. Likeså kan politiet, når det gjelder arrangementer der det foreligger bindende forhåndspåmeldinger, gi tillatelse til at disse avsluttes senest kl. 3.

Politiet skal gis passende plass ved enhver forestilling m.v. som nevnt i § 17, punktene 1-2.

§ 19.Ingen må lokale, telt e.l. til forestilling m.v. uten at politiet på forhånd har godkjent det som betryggende for publikum. Ingen må heller bruke karusell eller liknende innretning uten at politiet har gitt slik godkjennelse.
§ 20.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestilling m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v.

Når hensynet til ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 17.

§ 21.I avgift til kommunekassen betales av:
1.Annen offentlig forevisning enn konsert eller ødramatisk forestilling som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875, kr. 25, - pr. forestilling eller dag,
2.Skytebane, ringkasting e.l. som drives som næring, kr. 25, - pr. dag,
3.Offentlig dans e.l. som drives som næring, kr. 25, - pr. dag.

Avgiften betales forskuddsvis.

Forestilling m.v. som holdes til inntekt for veldedige eller almennyttige formål, er fritatt for avgift.

§ 22.(Opphevet 3. august 1988 nr. 633).
§ 23.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 21 i tiden fra 1. oktober til 30. april eller etter kl. 22 i tiden 1. mai til 31. september, kan politiet bringe eller vise hjem.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 17, punkt 4, eller sammenkomst som nevnt i § 17, punkt 5, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

§ 24.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrudt seg mot vedtekten.

§ 25.Overtredelse av denne vedtekt eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 26.Denne vedtekten trer i kraft 1 - en måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Grane kommune, stadfestet 8. februar 1949, å gjelde.