Forskrift om politivedtekt for Verran kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1968-10-07-4373
PublisertI 1968 s 1214
Ikrafttredelse07.11.1968
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forVerran kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1899-04-19-2, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Verran

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester vedtak av Verran kommunestyre 5. april og 30. august 1968 om ny politivedtekt i Verran kommune i Nord-Trøndelag fylke, jfr. Kgl. res av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen om å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v., lov av 19. april 1899 til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 18. juli 1988 nr. 592, 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser.

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller er bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted.

§ 3.Enhver plikter straks å rette deg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l.skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
§ 8.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse vise seg maskert eller i drakt som er egnet til å forstyrre den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 9.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å banke tepper, sengetøy e.l.
§ 10.Politiet kan forby bading på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted når det finner dette påkrevd av hensyn til den alminnelige orden eller ferdsel.
§ 11.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.

På sted som nevnt i første ledd er også kortspill og spill om penger forbudt.

§ 12.På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen, eller med bue, sprettert e.l.,
2.å bære ladd skytevåpen,
3.å brenne av krutt fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
4.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for den som ferdes der,
5.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
6.å skjære eller risse i, skrive eller tegne på eller på annen måte skjemme innretninger eller gjendstander som er tenkt til offentlig nytte eller pryd, såsom innhegninger, gravsteder, minnesmerker, stolper, trær benker, postkasser eller liknende. Det samme gjelder den del av hus, port eller liknende som støter til offetnlig sted. Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen.

§ 13.På eller utover offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 14.På fortau må ingen bære, trekke eller på annen måte føre med seg gjenstander som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 15.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelig orden og sikkerhet.
§ 16.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

§ 17.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over grunnen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen.

§ 18.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentllig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ansvarshavende skytebas skal være godkjent av politiet.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 19.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest fylles, stampes eller jevnes.

§ 20.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted må det sørges for at stiger, heiser e.l. som blir brukt, har tilstrekkelig styrke og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 21.Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 18, 19 eller 20 er utført.
§ 22.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være i plan med grunnen. Tak og avløpsrenner som fører ut til offentlig sted skal holdes rene og tette.

§ 23.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare og ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 24.Politiet kan forby eller gi regulerende besemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningen på betryggende måte.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted.

§ 25.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 26.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 27.Kjøretøy som brukes til kjøring av gjødsel, søppel, avfall, jord, sand, koks, sagflis, kloakkinnhold e.l. på offentlig sted innenfor tettbebyggelsen, skal være innrettet slik at det ikke spilles noe under kjøringen.

Kapittel VI. Offentlige inretninger og anlegg.

§ 28.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 29.På kirkegårder er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek eller spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 30.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VII. Dyr.

§ 31.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 32.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 33.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 34.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger.

§ 35.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.holde konsert, kirkekonsert unntatt, eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.drive skytebane, ringkasting e.l.,
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av uteluøkkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer.
§ 36.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 35 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 1 og kl. 8. Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan også bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte tidligere enn kl. 1 eller begynne senere enn kl. 8.

Politiet kan gis passende plass ved enhver forestilling m.v. som nevnt i § 35, punkt 1-2.

§ 37.Ingen må bruke lokaler, telt e.l. til forestilling m.v. uten at politiet på forhånd har godkjent det som betryggende for publikum. Ingen må heller bruke karusell eller liknende innretning uten at politiet har gitt slik godkjennelse.
§ 38.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestilling m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v.

Når hensynet til ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 35.

§ 39.I avgift til kommunekassen betales av:

Konsert eller dramatisk forestilling, og annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 1 og § 4 i lov av 22. mai 1875, samt skytebane, ringkasting e.l. som drives som erverv kr. 10 - 100 pr. dag, eller forestilling m.v. etter politiets (lensmannens) bestemmelse.

Avgiften betales forskuddsvis til politiet (lensmannen).

Forestilling m.v. som holdes av bygdas egne lag til inntekt for veldedige eller almennyttige formål, er fritatt for avgift.

Kapittel IX. Barn.

§ 40.(Opphevet 18. juli 1988 nr. 592)
§ 41.Barn under 15 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 21 i tiden fra 1. oktober til 30. april eller etter kl. 22 i tiden 1. mai til 30. september, kan politiet bringe eller vise hjem. Foreldre og andre foresatte har såvidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 35, punkt 4, eller sammenkomst som nevnt i § 35, punkt 5, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser.

§ 42.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrudt seg mot vedtekten.

§ 43.Overtredelse av denne vedtekt eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 44.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører poitivedtekten for Malm og Verran kommuner stadfestet henholdsvis 18. september 1961 og 23. januar 1935 å gjelde.