Forskrift om politivedtekt for Vevelstad kommune, Nordland fylke.

DatoFOR-1970-12-04-4499
PublisertI 1970 s 1542
Ikrafttredelse04.01.1971
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forVevelstad kommune, Nordland
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1899-04-19-2, LOV-1932-06-17-3, LOV-1936-03-13-3-§27, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Vevelstad

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester med mindre endringer vedtak av Vevelstad kommunestyre 27. august og 21. november 1968 om ny politivedtekt for Vevelstad kommune, Nordland fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgang til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v., lov av 19. april 1899 til beskyttelse av barn mot bruk av tobakk og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen, jfr. § 27 i lov om politiet av 13. mars 1936. Endret 14. september 198 nr. 738, 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser.

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt vei, sti, park, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt til eier av hus eller grunn hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted.

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammensetimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevd for å opprettholde den allminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
§ 8.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse vise seg maskert eller i drakt som er egnet til å forstyrre den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 9.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å banke tepper, sengetøy e.l.
§ 10.Politiet kan forby bading på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted når det finner dette påkrevd av hensyn til den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 11.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.

På sted som nevnt i første ledd er også kortspill og spill om penger forbudt.

§ 12.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,
4.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen.

§ 13.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 14.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 15.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

§ 16.Markiser, skilt, oppslag , flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over grunnen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen.

§ 17.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ansvarhavende skytebas skal være goddkjent av politiet.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 18.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 19.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annen mindre arbeid eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted må det sørges for at stiger, heiser e.l. som blir brukt, har tilstrekkelig styrke og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 21.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være i plan med grunnen. Tak- og avløpsrenner som føres ut til offentlig sted skal holdes rene og tette.

§ 22.Når snø eller is truer med å falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 23.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted.

§ 24.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 25.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i grøft e.l. holdes åpne.
§ 26.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 27.Kjøretøy som brukes til kjøring av gjødsel, søppel, avfall, jord , sand, koks, sagflis, kloakkinnhold e.l. på offentlig sted, skal være innrettet slik at det ikke spilles noe under kjøringen.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg.

§ 28.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 29.På kirkegård er det fortbudt å sykle og ake eller drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 30.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikk oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på eiendom om noe som bare vedkommer eiendommem eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når det er foreldet.

Kapittel VII. Dyr.

§ 31.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilstyn.

Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 32.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 33.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 34.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger.

§ 35.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.drive skytebane, ringkasting e.l,
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av forening eller liknende sammenslutning.
§ 36.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 35 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger og tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 2 og kl. 8. Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan også bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte tidligere enn kl. 2 eller begynne senere enn kl. 8.

Politiet skal gis passende plass ved enhver forestilling m.v. sm nevnt i § 35, punktene 1-2.

§ 37.Ingen må bruke lokale, telt e.l. til forstilling m.v. uten at politiet på forhånd har godkjent det som betryggende for publikum. Ingen må heller bruke karusell eller liknende innretning uten at politiet har gitt slik godtgjørelse.
§ 39.I avgift til kommunekassen betales av :
1.konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875 kr. 20 pr. forestilling eller dag,
2.annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875 kr. 20 pr. forestilling eller dag,
3.skytebane, ringkasting e.l. som drives som næring kr. 20 pr. dag,
4.offentlig dans e.l. som drives som næring kr. 20 pr. dag.

Avgiften betales forskuddsvis.

Forestilling m.v. som holdes til inntekt for veldedige eller allmennyttige formål, er fritatt for avgift.

Kapittel Barn.

§ 40.(Opphevet 14. september 1988 nr. 738).
§ 41.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 20 i tiden fra 1. oktober til 30. april eller etter kl. 22 i tiden fra 1. mai til 30 september, kan politiet bringe eller vise hjem

Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 14 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 35 punkt 4, eller sammenkomst som nevnt i § 35 punkt 5, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser.

§ 42.Unnlater noen å utføre noe ha etter denne vedtekt har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 43.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 44.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Vevelstad kommune stadfestet 9. september 1931 å gjelde.