Forskrift om politivedtekt, Skaun kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1979-07-19-4412
PublisertII 1979 s 321
Ikrafttredelse19.08.1979
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forSkaun kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Skaun

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester med noen endringer vedtak av Skaun kommunestyre den 7. juni 1978 om ny politivedtekt for Skaun kommune, Sør-Trøndelag fylke, jfr. kgl. res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 19 sep 1983 nr. 1470, 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelg ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgsted, holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøter, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller fremvisning eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
§ 8.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse vise seg maskert eller i drakt som er egnet til å forstyrre den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 9.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å banke tepper, sengetøy e.l.
§ 10.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.

På sted som nevnt i første ledd er også spill om penger forbudt.

§ 11.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,
4.å kaste glass, spiler, papir, fruktskall eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 12.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 13.På fortau må ingen bære, trekke eller på annen måte føre med seg gjenstander som kan være til hinder og ulempe for ferdselen.
§ 14.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, leik eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 15.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

§ 16.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 17.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ansvarshavende skytebas skal være godkjent av politiet.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 18.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 19.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted må det sørges for at stiger, heiser e.l. som blir brukt, har tilstrekkelig styrke og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 20.Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som nevnt i §§ 17, 18 eller 19 er utført.
§ 21.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være i plan med grunnen. Tak og avløpsrenner som fører ut til offentlig sted skal holdes rene og tette.

§ 22.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 23.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne området på betryggende måte.

Kapittel V Renhold på offentlig sted

§ 24.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for av det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for avfall og papir.

Den som arrangerer tilstelninger på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 25.Kjøretøy som brukes til kjøring av gjødsel, søppel på offentlig sted, skal være innrettet slik at det ikke spilles noe under kjøringen.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 26.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, leik eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 27.På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, leik, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 28.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VII. Dyr

§ 29.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 30.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 31.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 32.Uten tillatelse fra politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.drive skytebane, ringkasting e.l.,
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av forening eller liknende sammenslutning.
§ 33.Den som vil arrangere forestillinger m.v. som nevnt i § 32 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 01.00 og kl. 08.00.

Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte senere enn kl. 01.00 eller begynne tidligere enn kl. 08.00.

Dansetilstelning på søndag eller helgedag skal ikke finne sted senere enn kl. 24.00. Politiet kan gjøre unntak som ovenfor nevnt.

Politiet skal gis passende plass ved enhver forestilling m.v. som nevnt i § 32 pkt. 1-2.

§ 34.Ingen må bruke lokale, telt e.l. til forestilling m.v. uten at politiet på forhånd har godkjent det som betryggende for publikum. Ingen må heller bruke karusell eller lignende innretninger uten at politiet har gitt slik godkjennelse.

Nødvendig bistand ved godkjennelse av innretningene betales av eieren/brukeren.

§ 35.Ved forestilling m.v. skal publikun oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende. Åpenbart berusede personer må ikke gis adgang til forestillinger m.v.

Når hensynet til offentlig ro og orden eller sikkerhet krever det, kan politiet avbryte forestillingen m.v. som nevnt i § 32.

Kapittel IX. Barn

§ 36.Barn under 15 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted i tiden fra kl. 22.00 til kl. 06.00 kan politiet bringe eller vise hjem.

Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 32, pkt. 4, eller sammenkomst som nevnt i § 32, pkt. 5, uten i følge med foreldre eller foresatte.

Politiet kan for sammkomster som nevnt i § 32, pkt. 5 gjøre unntak fra aldersgrensen i 3. ledd. Aldersgrensen kan ikke settes lavere enn 12 år.

For sammenkomster hvor barn under 15 år har adgang, kan politiet bestemme at sammenkomsten skal slutte før kl. 0100. Myndig person (leder) skal være tilstede og stå ansvarlig for slike sammenkomster.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 37.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrudt seg mot vedtekten.

§ 38.Overtredelsen av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 39.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidep.

Fra samme tid opphører politivedtektene for Buvik kommune, stadfestet 16. august 1933, politivedtektene for Børsa kommune, stadfestet 23. mai 1934 og 26. mars 1934, politivedtektene for Skaun kommune, stadfestet 23. mai 1934 og tobakksvedtekt for Børsa (Børsen) kommune, stadfestet 3. april 1914.