Forskrift om politivedtekt for Lardal kommune, Vestfold.

DatoFOR-1979-07-19-4414
PublisertII 1979 s 307
Ikrafttredelse19.08.1979
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forLardal kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Lardal

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester med en mindre endring vedtak av Lardal kommunestyre den 15. august 1978 om ny politivedtekt for Lardal kommune, Vestfold fylke, jfr. kgl. res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen til å gi dramatiske og andre forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, veg, fortau, sti, park, torg, plass eller annet sted som er alminneig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden og ferdsel.
§ 5.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøter, sportsstevner e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, arrangere oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 6.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk. På sted som nevnt under første ledd er også spill om penger forbudt.
§ 7.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å brenne av fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse,
2.å kaste glass, papir, fruktskall eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III Hindring av ferdselen

§ 8.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette, legge eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 9.Politiet kan forby aking og enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 10.Er det påkrevd på grunn av byggearbeider e.l. at en gate, veg eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperring.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 11.Sprengningsarbeider på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak. Ansvarshavende skytebas skal være godkjent av politiet. Ved sprengningsarbeider må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.
§ 12.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 13.Politiet kan forby eller gi regulerenge bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpning i isen, skal innhegne åpningen på betryggende måte.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted

§ 14.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortau/veg utenfor eiendommen for snø og is.
§ 15.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å hensette eller etterlate bilvrak og avskiltede biler.
§ 16.Den som arrangerer tilstelninger på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 17.På kirkegård er det forbudt å sykle, drive sport, lek eller spill eller gjøre noe som ikke sømmer seg.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 18.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten poitiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk. Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig oppsatt.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VII. Dyr

§ 19.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 20.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 21.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 22.Uten tillatelse fra politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.drive skytebane, ringkasting e.l.,
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av foreninger e.l. sammenslutninger.
§ 23.Den som vil arrangere forestillinger m.v. som nevnt i § 22, skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige. Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.
§ 24.Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 10 og kl. 08. Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan også bestemme at enkelte forestillinger m.v. skal slutte tidligere enn kl. 01 eller begynne senere enn kl. 08.

Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestillinger m.v. som nevnt i § 22.

§ 25.Barn under 14 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 22 pkt. 4 eller sammenkomst som nevnt i § 22 pkt. 5, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 26.Unnlater noen å utføre det han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i denne vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på vedkommendes vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av vegen ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 27.Overtredelse av denne vedtekt eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter straffelovens § 339, nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 28.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidep.

Fra samme tid gjelder ikke politivedtekten for Lardal kommune stadfestet 3. april 1933.