Forskrift om politivedtekt for Meldal kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1980-02-25-4402
PublisertII 1980 s 112
Ikrafttredelse25.03.1980
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forMeldal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Meldal

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester med en endring vedtak av Meldal kommunestyre den 28. august 1978 og 29. august 1979 om ny politivedtekt for Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen til å gi dramatiske og andre forestillinger og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt, gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.

På sted som er nevnt i første ledd er også kortspill og spill om penger forbudt.

§ 6.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,
4.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 7.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 8.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort. Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2.15 m over grunnen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 9.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ansvarshavende skytebas skal være godkjent av politiet.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 10.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær. Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 11.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid på eller ut mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.
§ 12.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 13.Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10, 11 eller 12 er utført.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted

§ 14.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 15.Kjøretøy som brukes til kjøring av gjødsel, søppel, avfall, jord, sand, koks, sagflis, kloakkinnhold e.l. på offentlig sted, skal være innrettet slik at det ikke spilles noe under kjøringen.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 16.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 17.På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel VII. Dyr

§ 18.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 19.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 20.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 21.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 22.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
2.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av forening eller liknende sammenslutning.
§ 23.Den som vil arrangere dans m.v. som nevnt i § 22 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for dansen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Dans m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 01.00 og kl. 08.00. Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan også bestemme at en enkelt tilstelning m.v. skal slutte tidligere enn kl. 1 eller begynne senere enn kl. 08.00.

Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte tilstelning m.v. som nevnt i § 22.

Kapittel IX. Barn

§ 24.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 22.00, kan politiet bringe eller vise heim.

Foreldre og andre foresatte har såvidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 22, pkt. 1, eller sammenkomst som nevnt i § 22, pkt. 2, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 25.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 26.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 27.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Meldal kommune stadfestet av Justisdepartementet den 24. desember 1935 å gjelde.