Forskrift om politivedtekt for Gamvik kommune, Finnmark.

DatoFOR-1980-03-25-4400
PublisertII 1980 s 196
Ikrafttredelse25.04.1980
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forGamvik kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Gamvik

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester med noen endringer vedtak av Gamvik kommunestyre 22. mai 1979 om ny politivedtekt for Gamvik kommune, Finnmark fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om adgangen til å gi dramatiske og andre forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt, gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og forøvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høytaler. Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.
§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
§ 8.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.Banke tepper, sengetøy e.l.
2.Skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.
3.Brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer.
4.Kaste fra seg ting som kan være til fare, skade eller ulempe for folk eller ferdsel.

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk, samt spille kort eller spille om penger.

På sted som nevnt i foregående ledd er det forbudt å bære ladd skytevåpen.

§ 9.Politiet kan forby bading på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, når det finner dette påkrevd av hensyn til den alminnelige orden eller ferdsel.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 10.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 11.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 12.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 13.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ansvarshavende skytebas skal være godkjent av politiet.

§ 14.Arbeid på eller i nærheten av offentlig sted som hemmer ferdselen eller utsetter den for fare, skal på forhånd i god tid meldes til politiet som før arbeidet settes i gang kan påby truffet de nødvendige tiltak.
§ 15.Eier av hus eller grunn er pliktig til å sette opp avvisere som tydelig angir faren, når det er fare for snø eller isras utover offentlig sted og snarest sørge for at faren opphører.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted

§ 16.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 17.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slik bruk.

Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som lovlig er satt opp.

Den som har slått opp plakater, kunngjøringer e.l. plikter å fjerne disse når de er foreldet

Kapittel VII. Dyr

§ 18.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 19.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 20.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 21.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.Holde konserter, opplesninger eller dramatiske forestillinger eller forevisninger som nevnt i lov av 22. mai 1875 §§ 1 og 4.
2.Drive skytebane, ringkasting e.l. som næring.
3.Som næring holde offentlig dans, karusell e.l.
4.Holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av forening eller liknende sammenslutning.
§ 22.Den som akter å gi eller holde forestilling m.v. som nevnt i § 21 skal i god tid på forhånd søke politiet om tillatelse. Søknaden må inneholde opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v., og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 01.30 og kl. 08.00, dersom politiet ikke har gjort unntak fra dette.

Politiet kan også bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte tidligere enn kl. 01.30 eller begynne senere enn kl. 08.00.

§ 23.Ingen må bruke lokale, telt e.l. eller karusell e.l. uten at politiet har gitt slik godkjennelse.
§ 24.Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v. Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig og ikke ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestilling m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende. Om nødvendig kan både politi og arrangements/ordensvern avbryte forestillingen m.v. for å opprettholde orden og ro.

Kapittel IX. Barn

§ 25.Barn under 15 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 22.00 i tiden 1. oktober til 30. april, eller etter kl. 23.30 i tiden fra 1. mai til 30. september, kan politiet bringe eller vise hjem.
§ 26.Foreldre eller andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.
§ 27.Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 21 punkt 3, eller sammenkomst som nevnt i § 21 punkt 4, med mindre de er i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 28.Politiet kan hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av vegen ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.
§ 29.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 30.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid opphører politivedtekten for Gamvik kommune, stadfestet 21. april 1966, å gjelde.