Forskrift om politivedtekt, Skjeberg kommune, Østfold.

DatoFOR-1983-12-09-1869
PublisertII 1983 s 656
Ikrafttredelse09.01.1984
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forSkjeberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Skjeberg

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet har 9. desember 1983 stadfestet vedtak av Skjeberg kommunestyre 18. november 1982 om ny politivedtekt for Skjeberg kommune, Østfold fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 21 okt 1997 nr. 1191, 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapitel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, veg, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil fremføre sang eller musikk, stelle til med oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finnes påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
§ 8.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å banke tepper, sengetøy e.l.
§ 9.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.

På sted som nevnt i første ledd, er også kortspill om penger forbudt.

§ 10.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
3.å kaste sten, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for den som ferdes der. 

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 11.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 12.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 13.Er det påkrevd på grunn av byggearbeider e.l. at en gate, veg eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

§ 14.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort og godt markert.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over grunnen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 15.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 16.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 17.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet indre arbeid eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted må det sørges for at stiger, heiser e.l. som blir brukt, har tilstrekkelig styrke og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 18.Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 15, 16 eller 17 er utført.
§ 19.Stoppkraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være i plan med grunnen. Tak- og avløpsrenner som fører ut til offentlig sted skal holdes rene og tette for lekkasjer.

§ 20.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller for ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted

§ 21.Hvor renholdet ikke er overtatt av kommunen, plikter enhver som eier grunn eller bygning mot offentlig sted, å sørge for renhold av fortau og rennesten.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 22.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 23.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 24.Kjøretøy som brukes til kjøring av gjødsel, søppel, avfall, jord, sand, koks, sagflis, kloakkinnhold e.l. på offentlig sted, skal være innrettet slik at det ikke spilles noe under kjøringen.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 25.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 26.På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 27.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slik bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VII. Om hunder1 og andre dyr

1For hunder opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 28.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 29.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 30.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit, svin og fjærfe gå løse på offentlig sted.

Dette gjelder også privat eiendom mot offentlig sted og som ikke er forsvarlig innhegnet eller dyrene ikke er under forsvarlig tilsyn eller er forsvarlig bundet.

Kapittel VIII. Om forestillinger, forevisninger, tilstelninger og sammenkomster

§ 31.Uten politiets tillatelse må ingen holde konsert, opplesning, dramatisk forestilling, skuespill eller andre offentlige forestillinger eller forevisninger som omhandlet i lov av 22. mai 1875 §§ 1 og 4, eller holde skytebane, ringkasting eller liknende som næring eller som næring holde offentlig dans, karusell e.l.

Sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art må ikke holdes uten politiets tillatelse dersom det er adgang for en ubestemt krets av personer.

Dette gjelder også diskotekklubber eller foreninger som driver liknende virksomhet, selv om det bare er adgang for medlemmer av klubben eller foreningen.

§ 32.Forestilling, tilstelning eller sammenkomst som nevnt i § 31, må ikke holdes i tiden fra kl. 01.00 til kl. 08.00.

Politiet kan så vel ved enkelt leilighet som i sin alminnelighet påby senere åpning eller tidligere lukking.

Videre kan politiet gi tillatelse til å lukke dører senere eller åpne tidligere.

§ 33.Den som vil holde forestilling eller sammenkomst m.v. som nevnt i § 33, skal i god tid på forhånd sende skriftlig søknad til politiet med angivelse av tid og sted for avholdelsen, samt oppgi en bestemt person som den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

§ 34.Ingen må avgi eller benytte lokale til forestilling eller sammenkomst som nevnt i § 31 uten at det av politiet er godkjent som betryggende for publikums sikkerhet. Den som leier ut hus eller tomt til slike arrangementer, skal gjøre leieren oppmerksom på at politiets tillatelse må innhentes.

Politi har til enhver tid adgang til alle forestillinger og sammenkomster m.v. som nevnt i § 31 og skal anvises plasser i det antall som politiet bestemmer.

§ 35.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v. Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 31.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 36.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 37.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 38.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtektene for Skjeberg kommune, stadfestet 4. august 1954, å gjelde.