Forskrift om politivedtekt, Værøy kommune, Nordland.

DatoFOR-1985-01-09-38
PublisertII 1985 6
Ikrafttredelse09.02.1985
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forVærøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Værøy

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet har 9. januar 1985 stadfestet vedtak av Værøy kommune, Nordland fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 nr. 1 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 nr. 3 om tillegg til politilovgivningen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt veg, sti, park, anlegg, brygge, kai, strand eller annet sted som er alminnelige beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, (Med veg forstås også fortau).
§ 2.Med eier av hus eller grunn likestilles i denne vedtekt bestyrer, bruker, leier eller fester av hus i sin helhet eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter pålegg, tegn eller signal politiet gir for å opprettholde orden eller trygge ferdselen.
§ 4.På offentlig sted må ikke folk stimle sammen på en slik måte at ferdselen blir hindret eller at det skapes uorden.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Friluftsmøter, folketog eller andre opptog på offentlig sted er forbudt uten tillatelse fra politiet.
§ 7.På eller ved offentlig sted må ingen holde framsyning av noe slag uten tillatelse fra politiet.
§ 8.Ingen må ta plass på offentlig sted for å søke erverv ved å tilby tjenester eller for å drive reklame eller innsamling av noe slag uten tillatelse fra politiet. Den som får slik tillatelse, må rette seg etter de pålegg politiet gir.

Tillatelse til å søke erverv ved å tilby tjenester kan gis på det vilkår at vedkommende betaler en avgift til kommunekassereren på fra kr. 5 til kr. 50 pr. dag. Avgiftens størrelse fastsettes av kommunen. Den kan kreves forskuddsbetalt.

§ 9.På eller inntil offentlig sted er det forbudt å skyte med gevær, pistol, bue, sprettert, pusterør e.l. Det er likeledes forbudt å kaste snøball, stein, knall eller brenne av fyrverkeri, krutt eller andre eksplosive ting som kan være til skade for dem som ferdes der. Ingen må gå med ladd skytevåpen på offentlig sted.
§ 10.På offentlig sted må ingen drive leik eller sport som kan hindre ferdselen, eller som kan være til fare eller ulempe for noen. Politiet kan forby aking med kjelke eller sparkstøtting, skøyteløping, fotballspill eller annen leik eller sport på offentlig sted der dette kan volde fare eller ulempe for den alminnelige ferdsel.
§ 11.Ingen må nyte rusdrikk på offentlig sted.
§ 12.På offentlig sted må ingen legge fra seg eller kaste avfall eller andre ting som kan være til fare eller ulempe for ferdselen, eller som kan skjemme stedet.

Kapittel III. Sikring av ferdselen på offentlig sted

§ 13.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp skilt eller på annen måte varsle om fare eller ulempe for ferdselen på stedet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak. I mørke eller usiktbart vær skal det settes opp tilstrekkelig antall tente lykter. Utstyr, materialer, avsperringer og lykter m.v. skal fjernes fra offentlig sted så snart disse ting ikke lenger er nødvendige.

Grøfter skal jevnes og rydding skal foretas snarest.

§ 14.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet.

Publikum må varsles i tide.

§ 15.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Kapittel IV. Reinhold på offentlig sted

§ 16.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelige antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 17.Eier eller arbeidsleder på byggeplass, anlegg o.l., skal sørge for at avfall fra byggeplassen, anlegget o.s.v., ikke blir spredt i området slik at det skjemmer eller blir til ulempe på offentlig sted.
§ 18.Snø og is kan legges langs kanten av veien (fortauet), men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen. Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.
§ 19.Alle skal holde sine kloakker, sluk, rennesteiner eller andre avløp i slik stand at vann, ved snø- og i issmelting ikke gjør skade på offentlig sted eller volder ulempe for ferdselen.
§ 20.Ingen må lede eller slå søppelvann e.l. på eller til offentlig sted. Heller ikke må noen slå eller lede slikt vann i rennestein eller grøft mot offentlig sted eller på annen måte la det komme inn på eller inn til offentlig sted.

Kapittel V. Fredning av offentlig anlegg

§ 21.Det er forbudt å sykle, ake eller drive annen form for sport eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 22.På kirkegård er det forbudt å sykle, ake eller drive sport, leik, spill eller annet som ikke sømmer seg der.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 23.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare gjelder eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når det er foreldet.

§ 24.Det er forbudt å plukke blomster som finnes i parkanlegg eller annen offentlig planteplan.

Kapittel VI. Barn

§ 25.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 20 i tiden fra 1. oktober til 30. april eller etter kl. 22 i tiden fra 1. mai til 30. september, kan politiet bringe eller vise hjem.
§ 26.Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.
§ 27.Barn under 14 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt under § 32, punkt 4, eller sammenkomst som nevnt i § 32, punkt 5, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel VII. Dyr

§ 28.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted. Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Unntatt fra denne bestemmelse er uinnhegnet veg gjennom beitemark for så vidt angår husdyr som ikke representerer noen fare for omgivelsene.

§ 29.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 30.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 31.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 32.Uten tillatelse fra politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875
3.drive skytebane, ringkasting e.l. som næring
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller medlemmer av forening eller liknende sammenheng.
§ 33.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 32 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestilling m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet. Politiet skal gi passende plass ved enhver forestilling m.v. som nevnt i § 32, punktene 1-2.

§ 34.Ingen må bruke lokale, telt e.l. til forestilling m.v. uten at politiet på forhånd har godkjent det som betryggende for publikum. Ingen må heller bruke karusell eller liknende innretning uten at politiet har gitt slik godkjennelse.
§ 35.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusende personer må ikke gis adgang til forestilling m.v. Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 32.

§ 36.For forestilling, framsyning og tilstelling som nevnt i § 32, nr. 1-3, betales avgift til kommunekassen. Avgiften skal være fra kr. 10 til kr. 200 for hver dag eller for hver forestilling etter kommunens nærmere avgjørelse. For skytebane, ringkasting e.l. betales avgift bare når det drives næring. Forestilling m.v. som gis i veldedig øyemed eller har til formål å fremme kultur og folkeopplysning, kan kommunen frita for avgift.

Ellers kan forestilling m.v. fritas for avgift når kommunen bestemmer det.

Avgiften skal betales ukrevd til kommunen som også kan forlange at den deponeres på forhånd eller kreve at det på forhånd stilles betryggende garanti.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 37.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelser volder skade eller ulempe for andre.
§ 38.Overtredelse av denne vedtekt eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 39.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Værøy kommune stadfestet 18. mars 1925, samt endring i vedtekten 6. mars 1970.