Forskrift om politivedtekt, Nordreisa kommune, Troms.

DatoFOR-1986-04-16-951
PublisertII 1986 s 301
Ikrafttredelse16.05.1986
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forNordreisa kommune, Troms
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Nordreisa

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfestet 16. april 1986 vedtak av Nordreisa kommunestyre 30. april 1984 og endringsvedtak 7. november 1985 om ny politivedtekt for Nordreisa kommune, Troms fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter i rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 4 jan 1996 nr. 35, 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i sammenstimling eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 4.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 5.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette.

Politiet kan forby aktiviteter som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 6.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk. På sted som nevnt i første ledd er også spill om penger forbudt.
§ 7.På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer. På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes,
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for de som ferdes der,
4.å kaste papir eller annet avfall. 

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 8.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 9.Bygningsarbeid, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp sperring som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles.

§ 10.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp sperringer som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 11.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for snørydding av fortau utenfor eiendommen etter takras.
§ 12.Den som driver salg fra gatekjøkken, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 13.Transport av gjødsel, søppel, avfall, jord e.l. på offentlig vei skal foregå slik at det ikke spilles noe under transporten.

Kapittel V. Offentlige innretninger og anlegg

§ 14.På kirkegård/gravlund er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård/gravlund når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 15.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted, uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når det er foreldet.

Kapittel VI. Dyr

§ 16.Det er forbudt å la sauer eller andre husdyr beite fritt på offentlig sted i tettbebygelsen i Storslett/Sørkjosenområdet i tiden 15. juni - 15. september.
§ 17.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 18.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VII. Offentlige forestillinger

§ 19.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.å drive skytebane, ringkasting e.l. som næring,
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveidende selskapelig eller underholdene art med adgang for en ubestemt krets av personer.
§ 20.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 19 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Under offentlige forestillinger, forevisninger, tilstelninger og sammenkomster må ingen vise usømmelig oppførsel eller gjøre noe som kan forstyrre eller føre til skade for forestillingen m.v. Fulle folk og de som oppfører seg usømmelig skal vises bort. Den som arrangerer forestillingen m.v., plikter å sørge for ro og orden, både i og i umiddelbar nærhet av lokalet.

Til stede ved offentlig dans skal være ordensvern bestående av minimum 6 myndige personer.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 02.00 og kl. 08.00. Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte tidligere enn kl. 02.00 eller begynne senere enn kl. 08.00.

Politiet gis fullmakt til ved enkeltanledninger, å dispensere fra regelen i tredje ledd.

0Endret ved forskrift 4 jan 1996 nr. 35.
§ 21.Ingen må bruke lokale, telt e.l. til forestilling m.v. uten at det på forhånd er godkjent som betryggende for publikum. Dette gjelder også karusell eller liknende innretning.

Kapittel VIII. Barn

§ 22.Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted. Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 19 punkt 4, eller sammenkomst som nevnt i § 19 punkt 5, uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Ved tvil er det legitimasjonsplikt.

Politiet gis fullmakt til ved enkeltanledninger å dispensere fra regelen om aldersgrenser i første ledd, slik at det i slike tilfeller kan settes en lavere aldersgrense enn 15 år.

Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 22.00 kan politiet bringe eller vise hjem.

0Endret ved forskrift 4 jan 1996 nr. 35.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 23.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtektene har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 24.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtektene straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 25.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Nordreisa kommune stadfestet 29. juni 1951 å gjelde.