Forskrift om politivedtekt, Birkenes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1986-06-06-1220
PublisertII 1986 414
Ikrafttredelse06.07.1986
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Birkenes

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfestet 6. juni 1986 vedtak i Birkenes kommunestyre 10. april 1986 om ny politivedtekt for Birkenes kommune, Aust-Agder fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter i rikets herreder og lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v. 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kap. 1. Definisjon

§ 1-1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, fortau, sti, plass, bro, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

Kap. 2. Orden

§ 2-1.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 2-2.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
§ 2-3.Den som vil arrangere folketog, demonstrasjon, friluftsmøte o.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette.
§ 2-4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte eller by fram rusdrikk.
§ 2-5.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen,
2.å tenne på fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer,
3.å kaste gjenstander/avfall som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kap. 3. Dyr.

§ 3-1.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 3-2.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kap. 4. Renhold

§ 4-1.Eier av hus mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is kan legges på kanten av fortau, men må ikke kastes i kjørebanen eller legges i rennesteinen. Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

Plikter som i denne paragraf er lagt på eier av hus hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus.

Kap. 5. Offentlige forestillinger

§ 5-1.Den som vil drive tivoli, sirkus eller liknende eller holde offentlig dans, diskotek e.l. som næring må ha politiets tillatelse.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

§ 5-2.Politiet skal på forhånd godkjenne lokale, telt e.l. til tilstelning nevnt i § 5-1. Karusell e.l. innretning må godkjennes av politiet før bruk.
§ 5-3.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte arrangement m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende. Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v.

Når hensyn til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte arrangementet m.v. som nevnt i § 5-1.

Kap. 6. Følger av overtredelse. Ikrafttredelse

§ 6-1.Unnlater noen å utføre noe han/hun etter denne vedtekt har plikt til, kan politiet la det utføre på hans/hennes vegne eller bekostning, eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 6-2.Overtredelse av denne vedtekt eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2 hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 6-3.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet.

Fra samme tidspunkt oppheves politivedtektene i de tidligere kommuner, Birkenes, Herefoss og Vegusdal, stadfestet 24. april 1950, 11. oktober 1948 og 18. oktober 1937.