Forskrift om politivedtekt, Beiarn kommune, Nordland.

DatoFOR-1987-08-12-716
PublisertII 1987 s 361
Ikrafttredelse12.09.1987
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forBeiarn kommune, Nordland
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Beiarn

Kapitteloversikt:

Justis- og politidepartementet stadfester 12. august 1987 vedtak av Beiarn kommunestyre den 17. juni om ny politivedtekt for Beiarn kommune, Nordland fylke, jfr. kgl. resolusjoner av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter i rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l. skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 7.På eller umiddelbart ut mot offentlig sted må ingen uten tillatelse fra politiet:
1.dele ut eller spre opprop, annonser, reklame o.l. på annen måte enn ved direkte overlevering fra hånd til hånd av enkelte eksemplarer,
2.gjøre bruk av stående, gående, kjørende eller flyvende reklame,
3.slå opp plakater, kunngjøringer e.l. Forbudet gjelder ikke oppslag på tavle e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk, heller ikke oppslag på eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller virksomheten i denne.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som lovlig er satt opp. Oppslag skal fjernes når det er foreldet.

§ 8.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.
§ 9.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
2.å bære ladd skytevåpen,
3.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
4.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,
5.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall.
§ 10.Det er forbudt på offentlig sted uten hjemmel å hensette avskiltede motorkjøretøyer.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 11.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette, legge eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdsel eller hindre fri sikt til offentlig skilt.
§ 12.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 13.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

§ 14.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort.

Markiser kan rekke fram til fortauskanten, dog ikke over 2,00 m fra husveggen, og skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over grunnen.

Kapittel IV. Sikring av ferdsel

§ 15.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ikke skje uten tillatelse av politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak og kreve at det skal fremlegges sprengningsplan.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 16.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes skriftlig til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 17.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted, må det sørges for at stiger, heiser e.l. som blir brukt, har tilstrekkelig styre og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 18.Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 15, 16 eller 17 er utført.
§ 19.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være plan med grunnen. Tak- og avløpsrenner som fører ut til offentlig sted skal holdes rene og hele.

§ 20.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted

§ 21.Eier av hus eller grunn mot offentlig område plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver utenfor eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 22.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 23.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.

I parker og anlegg er telting forbudt.

§ 24.På kirkegård er det forbudt å drive sport eller annen virksomhet/adferd som kan virke upassende på et slikt sted.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel VII. Dyr

§ 25.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 26.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 27.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 28.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875
2.holde annen forestilling som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875
3.som næring holde offentlig dans, karusell eller liknende,
4.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskaplig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer.
§ 29.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 28, skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysning om tid og sted for forestillingen m.v. og hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestillinger m.v. må ikke finne sted mellom kl. 01.00 og kl. 08.00. Politiet kan i det enkelte tilfelle gi tillatelse til at forestillingen m.v. kan vare utover denne tid, liksom det kan bestemme at den skal slutte tidligere.

Forestillinger (diskotekkvelder) hvor personer under 15 år uten følge av voksne gis adgang må ikke finne sted mellom kl. 23.00 - 08.00.

§ 30.Ingen må bruke lokale, telt e.l. til forestilling m.v. uten at politiet på forhånd har godkjent det som betryggende for publikum. Ingen må bruke karusell e.l. innretning uten at politiet har gitt slik godkjennelse.
§ 31.Ved forestillinger m.v. må ingen ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestilling m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Personer som overtrer denne bestemmelse eller som ikke følger de pålegg politiet gir for å opprettholde ro og orden, kan vises bort.

Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v. Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 28.

Kapittel IX. Barn

§ 32.Barn under 15 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 22.00 i tiden 1. oktober til 30. april eller etter kl. 23.00 i tiden fra 1. mai til 30. september, kan politiet vise eller bringe hjem.

Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 15 år, med unntak av de sammenkomster som nevnt i § 29, siste ledd, har ikke adgang til offentlig dans eller sammenkomst med dans uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 33.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 34.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 35.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid oppheves politivedtekten for Beiarn kommune, stadfestet 29. juni 1943.