Forskrift om politivedtekt, Osen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-1987-11-30-907
PublisertII 1987 s 470
Ikrafttredelse30.12.1987
Sist endretLOV-2016-09-15-1083 fra 01.10.2016
Endrer
Gjelder forOsen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Osen

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester, 30. november 1987 vedtak av Osen kommunestyre den 10. april 1987 og endringsvedtak den 6. november 1987 om ny politivedtekt for Osen kommune, Sør-Trøndelag fylke, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter i rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32. Endret ved forskrift 15 sep 2016 nr. 1083 (i kraft 1 okt 2016).

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser.

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt veg, sti, plass, bru, brygge, kai, strand eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som etter denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kap. 2. Offentlig sted.

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulerer ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppstyr, sammenstimling eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, idrettsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde alminnelig orden, eller regulere ferdselen.
§ 6.Når det på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted arrangeres folketog, friluftsmøte, idrettsstevne, oppvisning m.v. skal politiet på forhånd ha melding. Politiet kan forby arrangement for å opprettholde den alminnelige orden eller for å trygge ferdselen.
§ 7.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å nyte, skjenke eller by fram rusdrikk.

På offentlig sted er spill om penger forbudt.

§ 8.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.Å skyte med gevær eller annet skytevåpen.
2.Å tenne på fyrverkeri eller andre eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
3.Å kaste, sette eller legge gjenstander/avfall som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
4.Å plassere uregistrerte motorkjøretøy.

Det er forbudt uten hjemmel å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kap. 3. Hindring/sikring av ferdselen.

§ 9.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet som kan påby særlige sikkerhetstiltak. Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.
§ 10.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeide på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført skal det ved sperring settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær. Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, pakkes og jevnes.

§ 11.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner og sluker på offentlig sted skal utformes slik at de ikke er til hinder for den alminnelige ferdsel. Tak- og avløpsrenner som føres ut til offentlig sted skal holdes rene og tette.

Kummer for stikkrenner i offentlig vei skal være dekket med rist eller sikret på annen forsvarlig måte.

§ 12.Dersom det fra hus i nærheten av offenlig sted, er fare for at snø, is eller andre løse gjenstander (så som takstein, planker o.l.) kan være til fare for den alminnelige ferdsel, skal eieren snarest sørge for å sette opp anvisere om faren. Eieren må snarest sørge for at de gjenstander som volder faren, blir fjernet.
§ 13.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdsel på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne eller merke åpningen på betryggende måte.

Kap. 4. Renhold på offentlig sted.

§ 14.Den som driver salg fra kiosk, e.l. på eller mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 15.Eier eller bruker av hus eller grunn mot offentlig sted må ikke legge snø, is eller annet avfall fra eiendommen på offentlig sted.
§ 16.Kjøretøy som brukes til kjøring av gjødsel, søppel, avfall, jord, sand, sagflis, kloakkinnhold e.l. på offentlig sted, skal være innrettet slik at det ikke spilles noe under kjøringen.

Kap. 5. Offentlige innretninger og anlegg.

§ 17.På kirkegård er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 18.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted utenom de oppslagssteder eller tavler som er godkjent av kommunen til slikt bruk. Det gjelder ikke oppslag på en eiendom med opplysninger som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomhet som drives der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig sat opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kap. 6. Dyr

§ 19.Det er forbudt å la husdyr gå løs på offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.
§ 20.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 21.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kap. 7. Offentlige forestillinger

§ 22.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.Holde forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875.
2.Holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875.
3.Som næring holde offentlig dans, drive tivoli, skytebane e.l.
4.Arrangere sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art.
§ 23.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 22 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 02.00 og kl. 08.00. Politiet kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra dette.

§ 24.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusede personer må ikke gis adgang til offentlig forestilling m.v.

Publikum skal etterkomme de henstillinger som arrangøren gir for å holde alminnelig ro og orden.

Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 22.

Kap. 8. Barn

§ 25.Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller sammenkomst som nevnt i § 22 punkt 4, uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Dette gjelder ikke sammenkomster for skoleelever med bl.a. dans under tilsyn av voksne personer. Dette gjelder heller ikke når slik sammenkomst utelukkende blir arrangert for barn mellom 12 og 15 år. Arrangementet må da være slutt senest kl. 23.00.

0Endret ved forskrift 15 sep 2016 nr. 1083 (i kraft 1 okt 2016).
§ 26.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 23.00, kan politiet bringe eller vise hjem. Foreldre eller andre foresatte skal så vidt mulig sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Kap. 9. Forskjellige bestemmelser.

§ 27.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne og bekostning, eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt, eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtektene.

§ 28.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg, gitt i medhold av vedtekten, straffes etter straffeloven § 339, nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 29.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid gjelder ikke politivedtektene for Osen Herad, vedtatt av herredsstyret 18. september 1916, stadfestet 26. januar 1917.