Forskrift om politivedtekt, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1992-03-25-246
PublisertII 1992 124
Ikrafttredelse25.04.1992
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§31og§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Kvinesdal

Kapitteloversikt:

Justisdepartementet stadfester 25. mars 1992 med noen endringer vedtak av Kvinesdal kommunestyre 6. november 1991 om ny politivedtekt for Kvinesdal kommune, Vest-Agder fylke, jfr kgl res av 16. januar 1925 og 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Alle plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdsel eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner det påkrevet for å opprettholde den alminnelige ro eller trygge ferdselen.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten tillatelse av politiet
1.spre opprop, annonser, reklame e.l på annen måte enn ved direkteoverlevering fra hånd til hånd av enkelte eksemplarer.
2.gjøre bruk av stående, gående, kjørende eller flygende reklame.
3.slå opp plakater, kunngjøringer o.l.

Forbudet gjelder ikke oppslag på tavler e.l som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk, heller ikke oppslag på eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller virksomheten i denne.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som lovlig er satt opp.

Når oppslag er foreldet skal det fjernes av den som satte det opp.

§ 8.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse vise seg maskert eller i drakt som er egnet til å forstyrre den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 9.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å banke tepper, sengetøy e.l.
§ 10.Politiet kan forby bading på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted når det finner dette påkrevet av hensyn til den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 11.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, er spill om penger og andre verdier forbudt.
§ 12.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten spesiell tillatelse fra politiet.
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
4.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall.
5.å late vannet.
6.å gjøre opp ild uten særlig tillatelse.

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt å bære ladd skytevåpen.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 13.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 14.På fortau må ingen bære, trekke eller på annen måte føre med seg gjenstander som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 15.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 16.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l at en gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperring.

§ 17.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l som vender ut mot offentlig sted skal være forsvarlig fastgjort.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,20 m over grunnen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 18.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 19.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 20.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid, eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted, må det sørges for at stiger, heiser e.l som blir brukt, har tilstrekkelig styrke og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 21.Avsperringer, avvisere, stiger e.l skal fjernes når det arbeide som er nevnt i § 18, § 19 eller § 20 er utført.
§ 22.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være i plan med grunnen. Tak og avløpsrenner som føres ut til offentlig sted skal holdes rene og tette.

§ 23.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted

§ 24.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver utenfor eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 25.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 26.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l holdes åpne.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 27.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 28.På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel VII. Dyr

§ 29.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 30.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 31.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 32.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 33.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.Holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.drive skytebane, ringkasting e.l som næring,
4.som næring holde offentlig dans, tivoli e.l.,

Den som vil holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller medlemmer av forening e.l sammenslutning, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Politiet kan forby eller sette vilkår for slike arrangementer når det finner dette påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 34.Den som vil arrangere forestilling m.v som nevnt i § 33 første ledd skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v og om hvem som er ansvarlige. Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v skal ikke finne sted mellom kl 1.00 og kl 8.00. Politiet kan gjøre unntak fra dette. Bestemmelsen i dette ledd gjelder også arrangementer som beskrevet i § 33 andre ledd.

§ 35.Ved forestilling m.v skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v. Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v som nevnt i § 33.

Kapittel IX. Barn

§ 36.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl 2200 kan politiet bringe eller vise hjem.

Foreldre og andre foresatte skal så vidt mulig sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 14 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 33, første ledd, punkt 4, eller sammenkomst som nevnt i § 34, andre ledd, uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Unntatt herfra er arrangementer som er særskilt beregnet for barn under 14 år.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 37.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg med hjemmel i denne vedtekt har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrudt seg mot vedtekten.

§ 38.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.
§ 39.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Kvinesdal kommune, stadfestet av Justis- og politidepartementet den 18. november 1963 å gjelde.