Forskrift om politivedtekt, Lebesby kommune, Finnmark.

DatoFOR-1992-09-10-654
PublisertII 1992 315
Ikrafttredelse10.10.1992
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
Endrer
Gjelder forLebesby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, FOR-1925-01-16-2, FOR-1932-08-19-2, jf. LOV-1995-08-04-53-§31, LOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Lebesby

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lebesby kommunestyre 7. mai 1992 med hjemmel i lov av 6. juni 1891 nr. 1 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen, jfr. kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 10. september 1992 med noen endringer. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser.

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, bygg, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted.

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttalere.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner det påkrevd for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
§ 8.Politiet kan forby bading på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted når det finner dette påkrevd av hensyn til den alminnelige orden og ferdsel.
§ 9.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er spill om penger forbudt.
§ 10.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.
2.å brenne krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
4.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen.

§ 11.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 12.På fortau må ingen bære, trekke eller på annen måte føre med seg gjenstander som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 13.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 14.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperring.

§ 15.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted skal være forsvarlig fastgjort.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over grunnen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen.

§ 16.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 17.Oppføring, nedrivning eller reparasjon av bygning, graving og/eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.

Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperring settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær. Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 18.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid, eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted, må det sørges for at stiger, heiser e.l. som blir brukt, har tilstrekkelig styrke og bare behandles av øvede og pålitelige folk.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp anvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 19.Avsperringer, anvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 16, 17 eller 18 er utført.
§ 20.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Avløpsrenner på offentlig sted skal være i plan med grunnen. Tak og avløpsrenner som fører ut til offentlig sted holdes rene og tette.

§ 21.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp anviser som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 22.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdsel på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted.

§ 23.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver utenfor eiendommen. Rengjøring skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

I tørt vær uten frost må feiing ikke finne sted uten at det på forhånd er sprøytet med vann. Kloakksluk må ved rengjøring ikke tilføres oppsop e.l.

§ 24.Eier av grunn eller hus mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is etter raset.

Snø og is kan legges langs kanten av fortau, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinene.

Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 25.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpen.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg.

§ 26.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 27.På kirkegård er det forbudt å sykle, ake eller å drive sport, lek, eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 28.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk.

Dette gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VII. Dyr.

§ 29.Det er forbudt å la hest gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 30.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 31.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 32.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger.

§ 33.Uten tillatelse fra politiet må ingen:
1.holde konserter eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.holde annen forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.drive skytebane, ringkasting e.l. som næring,
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.,
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av forening eller liknende sammenslutning.
§ 34.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 33 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 1100 og kl. 0800. Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan også bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte senere enn kl. 0100 og begynne tidligere enn kl. 0800.

Politiet skal gis passende plass ved hver forestilling m.v. som nevnt i § 33, punktene 1-2.

§ 35.Ved forestillinger m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v.

Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 33.

§ 36.Det skal svares avgift til kommunekassen for:
1.Offentlig dans e.l. som drives som næring,
2.tivoli, skytebane, karusell e.l. arrangement som drives som næring.

Avgiftens størrelse fastsettes til kr. 200,- pr. arrangement.

Avgiften betales forskuddsvis til kommunekassen. Arrangement som holdes til inntekt for veldedige eller almennyttige formål er fritatt for avgift.

§ 37.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 2000 i tiden fra 1. oktober til 30. april eller etter kl. 2200 i tiden 1. mai til 30. september, kan politiet bringe eller vise hjem.

Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 33, pkt. 5 uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser.

§ 38.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av vegen ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtektene.

§ 39.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 40.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtektene for Lebesby og Kjøllefjord herred stadfestet 27. februar 1950 å gjelde.