Forskrift om politivedtekt, Kåfjord kommune, Troms.

DatoFOR-1993-08-27-886
PublisertAvd II 1993 Nr. 8
Ikrafttredelse27.09.1993
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1965-04-13 4606
Gjelder forKåfjord kommune, Troms.
HjemmelLOV-1891-06-06-1, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, FOR-1925-01-16-2, jf. LOV-1995-08-04-53-§41, LOV-1995-08-04-53-§31
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Kåfjord

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kåfjord kommunestyre 26. april 1993 med hjemmel i lov av 6. juni 1891 om politivedtekter for rikets herreder, lov av 22. mai 1875 om høve til å gi dramatiske og andre offentlige forestillinger m.v. og lov av 17. juni 1932 om tillegg til politilovgivningen og kgl.res. av 16. januar 1925 og 19. august 1932. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 27. august 1993 med noen endringer. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt enhver vei, sti, plass, bru, badeplass, idrettsbane, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
§ 5.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, unntatt sportsstevner på idrettsanlegg, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høytaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevet for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 6.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er spill om penger forbudt.
§ 7.Det er forbudt på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted:
1.å skyte med gevær, eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.
2.å brenne av fyrverkeri samt å saluttere med krutt eller annet eksplosivt stoff.

På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes.

3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
4.å kaste glass, spiker, papir eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 8.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 9.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 10.Når det på eller ved offentlig sted skal foregå arbeid som kan være til hinder for ferdselen eller gjøre den usikker, skal det på forhånd gis melding til politiet, som kan bestemme på hvilken måte avsperringen skal skje.

Inntil arbeidet er utført skal det ved sperringer, grøfter, hauger av jord o.l. settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbar vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles.

§ 11.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 12.Bygningsarbeid, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.

Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

§ 13.Stoppekraner for vanntilførselen på offentlig sted skal være forsynt med kapsel eller lokk i plan med grunnen.

Tak og avløpsrenner som fører ut til offentlig sted skal holdes rene og tette.

§ 14.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 15.Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeide som er nevnt i §§ 10, 11, 12 og 14 er utført.
§ 16.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 17.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av lys- og luftegraver utenfor eiendommen.

Renhold skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. I tørt vær uten frost må feiing ikke finne sted uten at det på forhånd er sprøytet med vann.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 18.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen eller veggrøft.

Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 19.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Avløp fra kloakk og gjødselkjeller må ikke slippes ut i rennestein, veggrøft, e.l. mot offentlig sted.

Kapittel V. Offentlige innretninger og anlegg

§ 20.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport og lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 21.På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 22.Uten politiets tillatelse må på offentlig sted oppslag og kunngjøringer bare settes på tavler eller andre dertil bestemte innretninger.

Unntatt herfra er oppslag på eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når det er foreldet.

Kapittel VI. Dyr

§ 23.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Fjærfe må ikke slippes på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 24.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 25.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VII. Offentlige forestillinger

§ 26.Uten tillatelse fra politiet må ingen:
1.holde konsert eller dramatisk forestilling som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875
2.holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875
3.drive skytebane, ringkast e.l. som næring
4.som næring holde offentlig dans, karusell e.l.
5.holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller for medlemmer av forening eller liknende sammenslutning.
§ 27.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 26 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige.

Politiet kan fastsette vilkår for tillatelsen.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Forestilling m.v. skal ikke finne sted mellom kl. 0200 og kl. 0800.

Politiet kan gjøre unntak fra dette og kan også bestemme at en enkelt forestilling m.v. skal slutte tidligere enn kl. 0200 eller begynne senere enn kl. 0800. Politiet skal gis passende plass ved enhver forestilling m.v. som er nevnt i § 26, punktene 1-2.

§ 28.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende.

Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v.

Når hensynet til offentlig ro og orden krever det, kan politiet avbryte forestilling m.v. som nevnt i § 26.

Kapittel VIII. Barn

§ 29.Barn under 14 år som på egen hånd streifer om på offentlig sted etter kl. 2200 kan politiet bringe eller vise hjem.

Foreldre og andre foresatte har så vidt mulig å sørge for at små barn i deres varetekt er under tilsyn når de ferdes på offentlig sted.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans som nevnt i § 26, punkt 4, eller sammenkomst som nevnt i § 26, punkt 5 uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 30.Unnlater noen å utføre noe han eller hun etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på hans eller hennes vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre.

Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrutt seg mot vedtekten.

§ 31.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 32.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid opphører politivedtekten for Kåfjord kommune, stadfestet 13. april 1965 å gjelde.