Forskrift om politivedtekt, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1994-07-11-769
PublisertAvd II 1994 Nr. 6
Ikrafttredelse11.08.1994
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1951-07-05-3979
Gjelder forSnåsa kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelFOR-1925-01-16-2, FOR-1932-08-19-2, LOV-1875-05-22, LOV-1932-06-17-3, jf. LOV-1995-08-04-53-§14, LOV-1995-08-04-53-§31
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Snåsa

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Snåsa kommunestyre 17. mars 1994 med hjemmel i kgl.res. av 16. januar 1925, kgl.res. av 19. august 1932, lov av 6. juni 1891 nr. 1 om Politivedtægter for Rigets herreder, lov av 22. mai 1875 angaaende Adgang til at give dramatiske og andre offentlige Forestillinger med Videre og lov av 17. juni 1932 nr. 3 om tillegg til politilovgivningen. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 11. juli 1994. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Enhver plikter straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller signaler som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden, regulere ferdselen eller trygge publikum.
§ 4.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 5.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 6.Den som vil arrangere folketog, friluftsmøte, sportsstevne e.l. på offentlig sted, skal på forhånd gi politiet melding om dette. Slik melding må også gis av den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler.

Politiet kan forby tilstelninger som nevnt i første ledd når det finner dette påkrevet for å opprettholde den alminnelige orden eller trygge ferdselen.

§ 7.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l. eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.
§ 8.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er spill om penger forbudt.
§ 9.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert o.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer,
3.å kaste stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,
4.å kaste glass, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 10.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 11.Politiet kan forby sykling, aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 12.Er det påkrevd på grunn av byggearbeid o.l. at en gate, vei eller plass blir helt eller delvis sperret for begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til en slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperring.

§ 13.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser e.l. som vender ut mot offentlig sted skal være forsvarlig fastgjort.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over grunn.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 14.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

Ved sprengningsarbeid må det vises nødvendig forsiktighet. Publikum må varsles i tide.

§ 15.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak. Inntil arbeidet er utført, skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær. Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.
§ 16.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir trygget.
§ 17.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel V. Renhold på offentlig sted

§ 18.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet på eiendommen for snø og is. Snø fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted uten tillatelse.

Kapittel VI. Offentlige innretninger og anlegg

§ 19.Politiet kan forby sykling, aking eller annen form for sport, lek eller spill i offentlige parker og anlegg.
§ 20.På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.
0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 21.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slikt bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der. Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VII. Dyr

§ 22.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit, svin eller tamrein gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.
§ 23.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 24.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Offentlige forestillinger

§ 25.Uten tillatelse av politiet må ingen:
1.Holde konsert eller dramatisk forestilling eller forevisning som nevnt i § 1 i lov av 22. mai 1875,
2.Holde annen offentlig forestilling eller forevisning som nevnt i § 4 i lov av 22. mai 1875,
3.Drive skytebane, ringkasting e.l. som næring,
4.Holde offentlig dans, karusell e.l. som næring,
5.Holde sammenkomst med dans eller annen sammenkomst av utelukkende eller overveiende selskapelig eller underholdende art med adgang for en ubestemt krets av personer eller medlemmer av forening e.l. sammenslutning.
§ 26.Den som vil arrangere forestilling m.v. som nevnt i § 25 skal i god tid på forhånd sende søknad til politiet med opplysninger om tid og sted for forestillingen m.v. og om hvem som er den ansvarlige. Som vilkår for tillatelsen kan politiet:
a)Fastsette begrensninger til visse dager eller visse tider av døgnet, og at sammenkomsten avsluttes kl. 01.00.
b)Kreve at det på møtestedet, så lenge sammenkomsten varer er tilstede ordensvern godkjent av politiet. Ordensvernets nedre aldersgrense er 21 år.

Arrangøren må etterkomme de pålegg som politiet ellers gir for å holde ro og orden og trygge publikums sikkerhet.

Politiet kan når som helst trekke tilbake gitt tillatelse når hensynet til offentlig ro og orden tilsier det.

§ 27.Ved forestilling m.v. skal publikum oppføre seg sømmelig og ordentlig. Ingen må ved støy eller på annen måte hindre eller avbryte forestillingen m.v. eller forstyrre andre tilstedeværende. Berusede personer må ikke gis adgang til forestilling m.v. som nevnt i § 25.

Tilstedeværende plikter å rette seg etter de pålegg politiet, godkjent ordensvern eller ansvarlig arrangør gir for opprettholdelse av ro og orden osv.

§ 28.Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller sammenkomst som nevnt i § 25, nr. 5 uten at det er i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 29.Overtredelse av denne vedtekt straffes etter straffelovens § 339 nr. 2, såfremt forholdet ikke går inn under noe strengere straffebud.
§ 30.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekt eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtektene har plikt til, kan politiet la det utføre på hans vegne eller sørge for at det nødvendige blir gjort for å hindre at forsømmelsen volder skade eller ulempe for andre. Politiet kan også hindre eller stanse handlinger som er forbudt etter denne vedtekt eller rydde av veien ulemper som skyldes at noen har forbrudt seg mot vedtekten.
§ 31.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid oppheves politivedtektene for Snåsa kommune, stadfestet av Justisdepartementet den 5. juli 1951 nr. 3979.