Forskrift om politivedtekt, Skånland kommune, Troms.

DatoFOR-1997-09-22-1041
PublisertII 1997 510
Ikrafttredelse22.10.1997
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1966-11-14-4511
Gjelder forSkånland kommune, Troms.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Skånland

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Skånland kommunestyre 15. mai 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 22. september 1997. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2 Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimlinger, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.v.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, arrangere fremvisninger eller gjøre bruk av høyttaler, må på forhånd gi melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut løpesedler eller spre opprop, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

a)å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
b)å brenne av fyrverkeri, krutt eller sprengstoff uten at politiet har gitt tillatelse. På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes.
c)å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel 3 Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen. Markiser skal være festet så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken.

§ 7.Sport og lek

Politiet kan forby aking og enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Sperring av fortau m.v.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet. Politiet kan sette nærmere vilkår for tillatelsen.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning m.v.

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at det er farlig å ferdes der, og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperringer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er utført, eller når faren som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede. Området skal for øvrig ryddes og rengjøres.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel 4 Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau m.v.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver tilknyttet eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16.Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 17.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel 5 Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

a)å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
b)å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og framkomstmidler,
c)å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som kommunene har godkjent til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive i stykker, skade eller skjemme oppslag som lovlig er satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

d)å urinere.
§ 19.Avfall

Den som driver med salg fra portrom, kiosk e.l., eller som driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke blir skjemt eller skitnet til av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp tilstrekkelig med avfallsbokser.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall fjernes umiddelbart etter arrangementet.

Kapittel 6 Offentlige anlegg

§ 20.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel 7 Husdyr m.v.

§ 21.Husdyr m.v.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 22.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 23.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 24.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel 8 Arrangement på offentlig sted m.v.

§ 25.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 26.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.v.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9 Barn

§ 27.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten at de er sammen med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 10 Forskjellige bestemmelser

§ 28.Forsømmelse av plikter

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 29.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 30.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og tolldepartementet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 14. november 1966 nr. 4511 om politivedtekt, Skånland kommune, Troms.