Forskrift om politivedtekt, Meland kommune, Hordaland.

DatoFOR-1998-01-14-47
PublisertII 1998 17
Ikrafttredelse14.02.1998
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1989-11-27 1202
Gjelder forMeland kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Meland

Kapitteloversikt:

Fastsett av Meland kommunestyre 21. mai 1997 med heimel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfesta av Justis- og politidepartementet 14. januar 1998. Endra 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Ålmenne føresegner

§ 1.Offentleg stad

Med offentleg stad er i denne vedtekta meint gate, veg medrekna fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, bryggje, kai, strand, anlegg eller annan stad der det er ålmenn ferdsle eller som er bestemt for ålmenn ferdsle.

§ 2.Festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eigar av hus eller grunn, kviler også på den som festar, brukar, leigar eller styrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentleg stad

§ 3.Ro og orden på offentleg stad

På eller like ved offentleg stad må ingen vere med i oppstyr, samanstimling, larm eller bråk som skiplar den ålmenne orden eller ferdsel.

Når mange menneske samlar seg nær inngang til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgsstad, stoppestad e.l., skal dei stå i kø og elles rette seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å halde oppe den ålmenne ro og orden eller for å regulere ferdsla.

§ 4.Song og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentleg stad vil føre fram song eller musikk, skipa til framsyning eller gjere bruk av høgtalar, må på førehand gje melding om det til politiet.

Det same gjeld den som på eller nær offentleg stad ønskjer å dela ut eller spreie opprop, lysingar, reklame e.l., eller bruke gåande, køyrande eller flygande reklame.

§ 5.Fårleg eller skremmande verksemd

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode:

1.å skyte med gevær eller anna skytevåpen eller med boge, sprettert e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller sprengstoff utan at politiet har gjeve løyve,
3.å kaste eller sleppe stein, snøball eller anna som kan vere til skade eller ulempe for dei som ferdast der.

Det er forbode å bere ladd skytevåpen på offentleg stad.

Kapittel III. Sikring av ferdsla

§ 6.Hindringar

På eller ut over offentleg stad er det forbode å setje eller hengje noko som kan vere til hinder eller ulempe for ferdsla.

Markiser skal vere festa så høgt at underkanten minst er 2,50 m over bakken.

§ 7.Sport, leik

Politiet kan sette forbod mot aking og andre former for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad der dette er naudsynt av omsyn til ferdsla eller den ålmenne orden.

§ 8.Sperring av fortau m.v.

Dersom byggjearbeid e.l. krev at gate, veg eller annan offentleg stad vert heilt eller delvis sperra for ei avgrensa tid, må det på førehand søkjast om løyve frå politiet. Politiet kan setje nærare vilkår for løyvet.

§ 9.Sprengingsarbeid

Sprenging på eller like ved offentleg stad skal meldast frå om til politiet på førehand. Politiet kan krevje særlege tryggingstiltak.

§ 10.Ymse arbeid

Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der det kan bli fåre for ferdsla, skal på førehand meldast frå om til politiet. Politiet kan fastsette korleis arbeidsstaden skal sperrast og krevje andre tryggingstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehald av bygning m.v.

Ved vedlikehald av bygningar m.v. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet å setja opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er fårleg eller til ulempe å ferdast der.

§ 12.Avvisarar

Når det er fåre for at snø eller is kan falle ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setja opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er fårleg å ferdast der, og snarast syte for at taket vert rydda.

§ 13.Fjerning av sperringar

Sperringar, avvisarar, stigar e.l. må takast bort når arbeidet som nemnt i §§ 9, 10 og 11 er gjort eller når fåren eller ulempa som er nemnt i § 12 ikkje lenger er til stades.

§ 14.Ferdsle på frosne vatn eller sjø

Politiet kan av tryggingsgrunnar sette forbod mot eller gje regulerande førsegner for ferdsla på vatn eller sjø som er tilfrose.

Kapittel IV. Reinhald på offentleg stad

§ 15.Takras

Eigar av hus mot offentleg stad pliktar å rydde fortauet utanfor eigedomen for snø og is etter takras.

§ 16.Avlaup for vatn

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal syte for at avlaup for vatn i fortau, rennestein, grøft e.l. vert halde ope.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 17.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode:

1.å kaste glas, flasker, spikar, papir, fruktskal eller anna avfall,
2.å grise til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på noko overflate mot offentleg stad, under dette på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og framkomstmiddel,
3.å hengje opp kunngjeringar, plakatar, e.l. utan at politiet har tillete dette.

Dette gjeld likevel ikkje oppslag på tavler e.l. som kommunen har godkjent til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om tilhøve som berre høyrer til eigedomen eller næringsverksemda til dei som held til der.

4.å urinere.
§ 18.Avfall

Den som driv med sal frå portrom, kiosk e.l., eller som driv anna liknande verksemd på eller ut mot offentleg stad, skal syte for at området ikkje vert skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å syte for at det blir sett opp mange nok korger for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelling på offentleg stad, skal syte for at papir og anna avfall blir fjerna etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlege anlegg

§ 19.Kyrkjegard

På kyrkjegard er det forbode å sykle, ake eller å drive sport, leik eller anna som ikkje sømer seg der.

Det er forbode å trengje seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besøk.

0Endra 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første leden nr. 1 2. punktum.

Kapittel VII. Dyr

§ 20.Husdyr m.m.

Det er forbode å la hest, storfe, sau eller geit gå laus på eller ved offentleg stad i tettbygde strøk utan forsvarleg tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikkje førast på offentleg stad utan løyve frå politiet.

§ 21.(Opphevd 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 22.(Opphevd 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 23.(Opphevd 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Arrangement på offentleg stad

§ 24.Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad

Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som i hovedsak er av underhaldande, kunstnerisk, selskapeleg eller kommersielt slag, som har ein storleik som openbert vil føre til behov for omfattande reguleringar av ferdsla eller vakthald, må søkje om dette innan ein frist som politiet set. Politilova § 11 gjeld tilsvarande

§ 25.Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement utanfor offentleg stad m.m.

Den som vil lage til eit arrangement som er ålment tilgjengeleg, må senda melding i god tid til politiet. Dette skal gjerast sjølv om arrangementet ikkje går føre seg på offentleg stad, når det er truleg at det vert naudsynt med polititilsyn for å sikre ro og orden eller avvikling av trafikken på grunn av storleiken eller karakteren av arrangementet. Plikt til å melde frå gjeld òg samkome med dans eller anna tilstelling som i hovudsak er av selskapeleg eller underhaldande art for medlemmer av ei foreining eller liknande samanslutning. Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Kapittel IX. Born

§ 26.Offentleg dans e.l.

Born under 15 år har ikkje tilgjenge til offentleg dans eller liknande ålment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er saman med foreldre eller andre føresette.

Politiet kan likevel gje løyve for tilskipingar med aldersgrense ned til 13 år eller 7. klasse, når ein vaksen (myndig) person skal vera til stades med ansvar for tilskipinga og tilskipinga er slutt seinast kl. 22.30.

Kapittel X. Ymse føresegner

§ 27.Forsøming av plikt

Forsømer nokon å utføre det vedkomande har plikt til etter vedtekta eller etter pålegg gjeve med heimel i vedtekta, kan politiet på vegne av vedkomande setje dette i verk. Den som har forsømt pliktene må dekke utgiftene.

§ 28.Straff

Brot på vedtekta eller pålegg gjeve i medhald av vedtekta, vert straffa etter politilova § 30 nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under strengare straffepåbod.

§ 29.Iverksetjing

Denne vedtekta tek til å gjelde 1 månad etter at ho er stadfest av Justis- og politidepartementet. Forskrift av 27. november 1989 nr. 1202 om politivedtekt, Meland kommune, Hordaland fell bort frå same tid.