Forskrift om politivedtekt, Evenes kommune, Nordland.

DatoFOR-1998-04-22-368
PublisertII 1998 308
Ikrafttredelse22.05.1998
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1960-02-20-3946
Gjelder forEvenes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Evenes

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Evenes kommunestyre 4. november 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 22. april 1998. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, badestrand eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimlinger, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.v.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, arrangere framvisninger eller gjøre bruk av høyttaler, må på forhånd gi melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut løpesedler eller spre opprop, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

a)å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.,
b)å brenne av fyrverkeri, krutt eller sprengstoff uten at politiet har gitt tillatelse.

På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes.

c)å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være festet så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 7.Sport og lek

Politiet kan forby aking og enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Sperring av fortau m.v.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet. Politiet kan sette nærmere vilkår for tillatelsen.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning m.v.

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at det er farlig å ferdes der, og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperringer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. skal fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er utført, eller når faren som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede. Området skal forøvrig ryddes og rengjøres.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av trygghetsgrunner sette forbud mot eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 15.Takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 16.Avløp for vann

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at avløp for vann i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 17.Hindre tilgrising o.l.

På, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og framkomstmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder likevel ikke oppslag på tavler e.l. som kommunen har godkjent til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til de som bor der.

Det er forbudt å rive i stykker, skade eller skjemme oppslag som lovlig er satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 18.Avfall

Den som driver med salg fra portrom, kiosk e.l., eller som driver annen lignende virksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke blir skjemt eller skitnet til av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp tilstrekkelig med avfallsbokser.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall fjernes umiddelbart etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 19.Kirkegårder

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel 7. Husdyr m.m.

§ 20.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 21.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 22.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 23.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel 8. Arrangementer på offentlig sted m.v.

§ 24.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Uten tillatelse fra politiet må ingen avholde arrangement på offentlig sted som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold.

Den som vil avholde slike arrangement må søke om dette innen en frist som politiet fastsetter.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 25.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil avholde arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding om dette i god tid til politiet. Dette skal gjøres selv om arrangementet ikke foregår på offentlig sted, når det er sannsynlig at det vil være nødvendig med polititilsyn for å sikre ro og orden eller avvikling av trafikken på grunn av størrelsen på eller karakteren av arrangementet.

Plikt til å melde fra gjelder også sammenkomster med dans eller annen tilstelning som overveiende er av selskapelig eller underholdende art for medlemmer av ei forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. Barn

§ 26.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig fest eller lignende allment tilgjengelige tilstelninger uten at de er sammen med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser

§ 27.Forsømmelse av plikter

Unnlater noen å utføre noe han eller hun etter denne vedtekten eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet på vegne av vedkommende sette dette i verk. Den som har forsømt pliktene må dekke utgiftene.

§ 28.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 29.Iverksetting

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 20. februar 1960 nr. 3946 om politivedtekt for Evenes kommune, Nordland.