Forskrift om politivedtekt, Kvænangen kommune, Troms.

DatoFOR-1998-05-18-522
PublisertII 1998 435
Ikrafttredelse18.06.1998
Sist endretFOR-2013-06-14-668 fra 27.06.2013
EndrerFOR-1939-02-16-3118
Gjelder forKvænangen kommune, Troms.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Kvænangen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 29. oktober 1997 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 18. mai 1998. Endret ved forskrift 14 jun 2013 nr. 668 (i kraft 27. juni 2013).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter som i denne vedtekt er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdselen.
§ 4.Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.
§ 5.På, eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.Å skyte med gevær eller annet skytevåpen, eller med bue, sprettert, e.l.
2.Uten politiets tillatelse å brenne av krutt, fyrverkeri, eller eksplosive stoffer. På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes fra kl. 1800 til kl. 0200.
3.Å kaste stein, snøball, eller annet som kan være til skade eller ulempe for de som ferdes der.
4.Å kaste papir eller annet avfall.
5.Å urinere.
0Endret ved forskrift 14 juni 2013 nr. 668 (i kraft 27 juni 2013).

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særlige sikkerhetstiltak.
§ 7.Bygningsarbeid, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.

Ansvarshavende for arbeidet plikter å sette opp sperringer som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 8.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp sperringer som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 9.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for snørydding av fortau utenfor eiendommen etter takras.
§ 10.Den som driver salg fra gatekjøkken, kiosk e.l., på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel V. Offentlige innretninger og anlegg

§ 11.På kirkegård/gravlund er det forbudt å sykle, ake eller drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård/gravlund når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 12.Kunngjøringer, plakater e.l. må ikke slås opp på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunale myndigheter til slik bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VI. Dyr

§ 13.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VII. Barn

§ 14.Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller sammenkomst uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Ved tvil om alderen er det legitimasjonsplikt.

Kapittel VIII. Forskjellige bestemmelser

§ 15.Unnlater noen å utføre noe han etter denne vedtekten eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten har plikt til, kan politiet la det utføre på hans bekostning.
§ 16.Overtredelse av denne vedtekt eller av pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.
§ 17.Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet.

Fra samme tid oppheves forskrift av 16. februar 1939 nr. 3118 om politivedtekt, Kvænangen kommune, Troms.