Forskrift om politivedtekt, Åseral kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1999-02-24-125
PublisertII 1999 129
Ikrafttredelse24.03.1999
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1915-05-21-3088
Gjelder forÅseral kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Åseral

Kapitteloversikt:

Fastsett av Åseral kommunestyre 25. juni 1998 med heimel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfesta av Justis- og politidepartementet 24. februar 1999. Endra 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel 1. Allmenne føresegner

§ 1.Offentleg stad

Med offentleg stad er i denne vedtekta meint gate, veg, her medrekna fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, anlegg eller annan stad der det er allmenn ferdsle eller som er bestemt for allmenn ferdsle.

§ 2.Festar, brukar, leigar eller styrar av hus eller grunn

Plikter som er lagd på eigar av hus eller grunn, kviler og på den som festar, brukar, leiger eller styrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentleg stad

§ 3.Ro og orden på offentleg stad

På eller like attmed offentleg stad må ingen vera med i oppstyr, samanstimling, larm eller bråk som skiplar den allmenne orden eller ferdsel.

Når mange menneske samlar seg nær inngang til forsamlingslokale, sportsplass, utsalsstad, stoppestad e.l., skal dei stå i kø og elles retta seg etter dei pålegg som politiet eller arrangøren gjev for å halda oppe den allmenne orden eller for å regulera ferdsla.

§ 4.Song og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentleg stad vil føre fram song eller musikk, skipa til framsyning eller gjera bruk av høgtalar, må på førehand gje melding til politiet.

Det same gjeld den som på eller nær offentleg stad ynskjer å dela ut eller spreia opprop, lysingar, reklame e.l. eller bruka gåande, køyrande eller flygande reklame.

§ 5.Farleg eller skremande verksemd

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode:

1.å skyta med gevær eller anna skytevåpen eller med boge o.l.
2.å brenna av krutt, fyrverk eller sprengstoff utan at politiet har gjeve løyve.
3.å kasta eller sleppa stein, snøball eller anna som kan vera til skade eller ulempe for dei som ferdast der.

Det er forbode å bera ladd skytevåpen på offentleg stad.

Kapittel 3. Sikring av ferdsla

§ 6.Hindringar

På eller ut over offentleg stad er det forbode å setja eller hengja noko som kan vera til hinder eller ulempe for ferdsla.

Markiser skal vera festa så høgt at underkanten minst er 2,5 m over bakken.

§ 7.Sport, leik

Politiet kan setja forbod mot aking og andre former for sport, leik eller spel på bestemt offentleg stad der dette er påkravd av omsyn til ferdsla eller den allmenne orden.

§ 8.Sperring av fortau m.v.

Krev byggjearbeid e.l. at gate, veg eller annan offentleg stad vert heilt eller delvis sperra for ei avgrensa tid, lyt ein på førehand søkja løyve frå politiet. Politiet kan setja nærare vilkår for løyvet.

§ 9.Sprengingsarbeid

Sprenging på eller like attmed offentleg stad skal meldast til politiet på førehand. Politiet kan krevja særlege tryggingstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Reising, riving eller reparasjon av bygning, graving eller anna arbeid på eller ut mot offentleg stad der det kan bli fare for ferdsla, skal på førehand meldast til politiet. Politiet kan fastsetta korleis arbeidsstaden skal sperrast og krevja andre tryggingstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehald av bygning m.v.

Ved vedlikehald av bygningar m.v. på eller ut mot offentleg stad pliktar den ansvarlege for arbeidet å setja opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg eller til ulempe å ferdast der.

§ 12.Avvisarar

Når det er fare for at snø eller is kan falla ned frå hustak mot offentleg stad, skal eigaren straks setja opp avvisarar som gjer det tydeleg at det er farleg å ferdast der, og snarast syta for at taket blir rydda.

§ 13.Fjerning av sperrar

Sperringar, avvisarar, stigar e.l. må takast bort når arbeid som nemnt i §§ 9, 10 og 11 er gjort eller når faren eller ulempen som er nemnt i § 12 ikkje lenger er til stades.

§ 14.Ferdsle på frose vatn eller sjø

Politiet kan av tryggingsgrunnar setja forbod mot eller gje regulerande førsegner for ferdsla på vatn eller sjø som er frose.

Kapittel 4. Reinhald på offentleg stad

§ 15.Lys- og luftegraver

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å gjera reine lys- og luftegraver som er knytta til eigedomen.

Reinhaldet skal gjerast slik at det vert til minst mogeleg ulempe.

Oppsop e.l. må ikkje leggjast i kloakksluk.

§ 16.Takras

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad pliktar å rydde fortauet utanfor eigedomen for snø og is etter takras.

§ 17.Avløp for vatn

Eigar av hus eller grunn mot offentleg stad skal sørga for at avløp for vatn i fortau, rennestein, grøft e.l. vert halde ope.

Kapittel 5. Hindra tilgrising

§ 18.Hindra tilgrising o.l.

På, ut over eller like attmed offentleg stad er det forbode:

1.å kasta glas, flasker, spikar, papir, fruktskal eller anna avfall,
2.å grisa til med måling, tusj, sprayprodukt e.l. på noko overflate mot offentleg stad, under dette på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg, innretningar og framkomstmiddel,
3.å hengja opp kunngjeringar, plakatar, e.l. utan at politiet har tillete dette.

Dette gjeld likevel ikkje oppslag på tavler e.l. som kommunen har godkjent til slikt bruk, eller oppslag på eigedom om tilhøve som berre høyrer eigedomen til eller næringsverksemda til dei som bur der.

Det er forbode å riva, skada eller skjemma oppslag som er lovleg sett opp.

Oppslag skal fjernast når dei er forelda.

4.å urinera.
§ 19.Avfall

Den som driv med sal frå portrom, kiosk e.l. eller som driv anna liknande næringsverksemd på eller ut mot offentleg stad, skal syta for at området ikkje vert skjemt eller skitna til av verksemda, og pliktar å syte for at det blir sett opp mange nok korger for papir og avfall.

Den som arrangerar tilstelling på offentleg stad, skal syta for at papir og anna avfall blir fjerna etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlege anlegg

§ 20.Kyrkjegard

På kyrkjegard er det forbode å sykla, aka eller å driva sport, leik eller anna som ikkje sømer seg der.

Det er forbode å trengja seg inn på kyrkjegard når den er stengd for besøk.

0Endra 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første leden nr. 1 2. punktum.

Kapittel 7. Dyr

§ 21.Husdyr m.m.

Det er forbode å la hest, storfe, sau eller geit gå laus på eller ved offentleg stad utan forsvarleg tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikkje førast på offentleg stad utan løyve frå politiet.

§ 22.(Opphevd 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første leden nr. 1 2. punktum).
§ 23.(Opphevd 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første leden nr. 1 2. punktum).
§ 24.(Opphevd 31 des 2006 - sjå lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første leden nr. 1 2. punktum).

Kapittel 8. Arrangement på offentleg stad m.v.

§ 25.Søknadsplikt for arrangement på offentleg stad

Den som på offentleg stad vil lage til arrangement som hovedsakeleg er av underhaldande, kunstnerisk, selskapeleg eller kommersielt slag, som har ein storleik som openbart vil føra til behov for omfattande reguleringar av ferdsla eller vakthald, må søkja om dette innan ein frist som politiet set. Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

§ 26.Meldeplikt for allment tilgjengelege arrangement utanfor offentleg stad m.m.

Den som vil lage til eit arrangement som er allment tilgjengeleg, må senda melding i god tid til politiet. Dette skal gjerast sjølv om arrangementet ikkje går føre seg på offentleg stad, når det er truleg at det vert naudsynt med polititilsyn for å sikre ro og orden eller avvikling av trafikken på grunn av storleiken på eller karakteren av arrangementet.

Plikt til å melda frå gjeld òg samkome med dans eller anna tilstelling som overveiande er av selskapeleg eller underhaldande art for medlemmar av ei foreining eller liknande samanslutning. Politilova § 11 gjeld tilsvarande.

Kapittel 9. Born

§ 27.Offentleg dans e.l.

Born under 15 år har ikkje tilgjenge til offentleg dans eller liknande allment tilgjengeleg tilstelling utan at dei er saman med foreldre eller andre foresette.

Kapittel 10. Ymse føresegner

§ 28.Forsøming av plikt

Forsømer nokon å utføra det vedkomande har plikt til etter vedtekta eller pålegg gjeve med heimel i vedtekta, kan politiet på vegne av vedkomande setja dette i verk. Den som har forsømt pliktene må dekkja utgiftene.

§ 29.Straff

Brot på vedtekta eller pålegg gjeve i medhald av vedtekta, vert straffa etter politilova § 30 nr. 4, om ikkje tilhøvet kjem inn under strengare straffepåbod.

§ 30.Iverksetjing

Denne vedtekta tek til å gjelde 1 månad etter at ho er stadfesta av Justis- og politidepartementet. Forskrift av 21. mai 1915 nr. 3088 om politivedtekt, Åseral kommune, Vest-Agder, fell bort frå same tid.