Forskrift om politivedtekt, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1999-10-26-1110
PublisertII 1999 539
Ikrafttredelse26.11.1999
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006, FOR-2007-03-23-325 fra 01.04.2007
EndrerFOR-1973-01-24-4461
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Bergen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bergen kommunestyre 22. februar 1999 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 26. oktober 1999. Endret 22 april 2002 nr. 373, 10 mai 2006 nr. 519, 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, 23 mars 2007 nr. 325.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

På offentlig sted er det forbudt uten kommunens tillatelse til å søke erverv ved omsetning av varer. Omsetningen må eventuelt bare foregå på anvist sted.

På offentlig sted er det forbudt uten politiets tillatelse å søke erverv ved selv eller andre å tilby publikum sin tjeneste. Dette gjelder også erverv ved drift av oppbevaringsbokser, personvekter, fotoautomater og lignende. Forbudet gjelder også å søke erverv ved tilbud om fotografering på offentlig sted.

0Endret ved forskrift 10 mai 2006 nr. 519.
§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue o.l.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdsel

§ 6.Hindringer

Avfallsspann for næringsdrivende må ikke plasseres på fortau og gategrunn utenom de faste tømmedager for næringsavfall.

På eller utover offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

Når mørket faller på, skal framspringende kjellernedganger som ikke er forsvarlig inngjerdet på sidene, holdes lukket eller overdekket med lemmer i høyde med fortauet. Kjellerglugger eller lysåpninger som stikker fram i offentlig gate skal alltid holdes overdekt med solide jernrister, lemmer eller patentglass i plan med fortauets overflate.

0Endret ved forskrift 23 mars 2007 nr. 325 (i kraft 1 april 2007).
§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau m.v.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning m.v.

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau og gate m.v.

I tidligere Bergen kommune og Laksevåg sogn av Laksevåg kommune plikter eier av grunn eller bygning til offentlig sted å sørge for renhold av fortau og gate eller veg til dennes midtlinje eller av plass til 6 m fra eiendommen hvis ikke renholdet er overtatt av kommunen. I tidligere Arna, Fana og Åsane kommuner og Loddefjord sogn av Laksevåg kommune kan kommunen pålegge grunneiere hvis eiendom ligger inntil offentlig fortau, å besørge fortauet feiet utenfor sin eiendom.

Til renhold av fortau hører rengjøring av rennestein med de offentlige eller private sluk og rister som er lagt der. I tørrvær uten frost skal det sprøytes med vann før feiingen hvis feiingen ellers medfører støvplager eller andre ulemper.

Etter feiing skal bosset straks fjernes. Det må ikke legges i kjørebanen eller i kloakkslukene.

Lys- og luftegraver som stikker frem på offentlig sted skal til enhver tid holdes rene.

§ 16.Snøfall og takras m.v.

Eier av hus eller grunn som har slik renholdsplikt som omhandlet i § 15 plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø etter takras kan kreves fjernet, selv om det ikke foreligger lokal sedvane.

Snø og is fra fortau må ikke kastes ut i kjørebanen. Hvor snøen eller isen ikke kan legges inntil vegg eller hagegjerde, kan det legges i gatekanten, selv om rennesteinen blokkeres.

Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, såvel fra gaten som fra fortauet.

Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

I gangpassasjer, trange, bratte, eller krokete kjørepassasjer i tettbygd strøk, hvor det er vanskelig å komme til med brøyteredskap, bør eieren av tilstøtende grunn gjøre passasjen ryddig for snø utenfor sin eiendom i den utstrekning dette er hensiktsmessig og kan utføres uten vesentlige ulemper eller omkostninger.

§ 17.Strøplikt

Eier av hus eller grunn som har slik renholdsplikt som fremgår av § 15 plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

I tettbygd strøk bør eier av grunn som støter til gangpassasje, veg, gate eller plass hvor det ikke er egen gangbane (fortau) så vidt mulig strø sand på passende måte for gangtrafikk når det er glatt.

§ 18.Vannavløp m.v.

Når grunneieren har lagt deksler over rennesteinen ved gate, veg eller plass, skal han sørge for fritt vannavløp under dekslene, sørge for at disse holdes ved like og påse at de slutter godt til og ligger fast. Hvis dekslene under regn eller tøvær er til hinder for at vannet løper fritt, skal han ta dem av og legge dem på igjen såsnart det kan skje uten at det hindrer vannløpet. Tak- og nedløpsrenner til offentlig gate skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende orden.

Uregelmessigheter ved private kloakk- eller vannforsyningsanlegg som ligger i offentlig gategrunn m.v. må etter pålegg fra rette myndighet uoppholdelig utbedres.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 19.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å spytte, kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall, tyggegummi eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 20.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten og om nødvendig besørge renhold i tilliggende områder. Den som driver slik virksomhet plikter også å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall lukkede kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

0Endret ved forskrift 23 mars 2007 nr. 325 (i kraft 1 april 2007).

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 21.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel VII. Dyr

§ 22.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 23.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 24.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 25.(Endret ved forskrift 22 april 2002 nr. 373, opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted m.v.

§ 26.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 27.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 28.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Pantelånervirksomhet

§ 29.Pantelåneres plikter

Pantelånere skal føre protokoll som er godkjent av politiet. I denne skal føres inn med fortløpende nummer alle lån og kjøp, nøyaktig navn og adresse på selger og låntaker, lånets eller kjøpesummens størrelse, rente, tydelig betegnelse av tingene, låne- og kjøpedag, samt når lånet forfaller eller fristen for gjenløsning utløper. Tingen skal ha merkelapp med tilsvarende nummer som i protokollen.

Banker som ved siden av regulære bankforretninger driver pantelånervirksomhet er ikke undergitt bestemmelsene i denne paragraf.

Kapittel XI Forskjellige bestemmelser

§ 30.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 31.Straff

Overtredelser av denne vedtekt eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 32.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid oppheves forskrift av 24. januar 1973 nr. 4461 om politivedtekt for Bergen kommune, Hordaland.