Forskrift om politivedtekt, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-1999-11-22-1233
PublisertII 1999 566
Ikrafttredelse22.12.1999
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1966-03-01-4542
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Eigersund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Eigersund kommunestyre 6. september 1999 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 22. november 1999. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil gjøre bruk av høyttaler for å fremføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller fremvisning må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame o.l.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, er det forbudt:

1.å skyte med gevær, annet skytevåpen eller med bue e.l.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten melding til politiet.
3.å kaste stein eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser, skilt, flaggstenger o.l. skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau m.v.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeider på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet.

Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning m.v.

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller mot offentlig sted, eller når snø og is truer med å falle ned fra hustak mot offentlig sted plikter henholdsvis ansvarshavende for arbeidet og eier å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

Snø og is skal fjernes fra tak.

Avsperring, avvisere, stiger o.l. fjernes når arbeidet er utført og fare eller ulempe ikke lenger er til stede.

§ 12.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 13.Fortau m.v.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor gamle Eigersund kommune plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 14.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor gamle Eigersund kommune plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 15.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor tidligere Eigersund kommune plikter i samsvar med lokal sedvane å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 16.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising m.v.

§ 17.Hindre tilgrising
1a.På steder som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, er det forbudt å etterlate papir, tomflasker, sigarettstumper og annet avfall, utenom i oppsatte, egnede søppelkasser. Det er også forbudt å knuse flasker.
1b.På slike steder er det også forbudt å late vannet.
2.Den som driver gatesalg, uteservering, kiosk eller annen lignende serveringsvirksomhet eller arrangerer idrettsstevne, friluftsmøte e.l. på eller ut mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises.

Den ansvarlige plikter å sørge for et tilstrekkelig antall søppelkasser og at hele området holdes ryddig. Opprydding skal skje straks etter stengetid eller etter at arrangementet er avsluttet.

3.Tegning med maling, tusj, sprayprodukter e.l. er forbudt på enhver overflate på eller mot og i umiddelbar nærhet av offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.

Dette gjelder dog ikke kunngjøringer, plakater o.l. på tavler eller lignende innretninger som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til den som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som lovlig er satt opp. Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 18.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel VII. Dyr

§ 19.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 20.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 21.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 22.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted m.v.

§ 23.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 25.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 26.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid oppheves forskrift av 1. mars 1966 nr. 4542 om politivedtekt, Eigersund kommune, Rogaland.