Forskrift om politivedtekt, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1999-12-02-1245
PublisertII 1999 598
Ikrafttredelse02.01.2000
Sist endretFOR-2014-06-24-834 fra 14.07.2014
EndrerFOR-1979-02-22-4418
Gjelder forTrondheim kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Trondheim

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Trondheim formannskap 7. april 1999 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 2. desember 1999. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, endret ved forskrifter 1 juli 2010 nr. 1118 (i kraft 1 aug 2010), 24 juni 2014 nr. 834 (i kraft 14 juli 2014).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, veg, fortau, gang- og sykkelveg, sti, skiløype, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer grunnen eller huset i sin helhet.

§ 1-3.Definisjon

Med vegsluk forstås sluk, rist o.l. for drenering av overvann.

Kapittel 2. Ro og orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23:00 og til kl. 06:00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

På offentlig sted er det forbudt uten kommunens tillatelse til å søke erverv ved omsetning av varer. Omsetningen må eventuelt bare foregå på anvist sted.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting form av camping, telting eller lignende ikke tillatt med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

0Endret ved forskrifter 1 juli 2010 nr. 1118 (i kraft 1 aug 2010), 24 juni 2014 nr. 834 (i kraft 14 juli 2014).
§ 2-2.Vilkår og meldeplikt for visse aktiviteter

Den som på eller ut mot offentlig sted vil gjøre bruk av høyttaler må på forhånd sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

Som pengeinnsamling regnes også fremføring av sang og musikk, fremvisning eller oppvisning for å innhente pengegaver til egne eller andres formål.

På eller ved kollektivholdeplasser og kollektivtransport er pengeinnsamling ikke tillatt.

0Endret ved forskrifter 1 juli 2010 nr. 1118 (i kraft 1 aug 2010), 24 juni 2014 nr. 834 (i kraft 14 juli 2014).
§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i nærheten av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med skytevåpen eller med bue o.l.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.

Forbudet for fyrverkeri gjelder ikke nyttårsaften.

3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

§ 2-4.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen m.v.

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette, henge eller på annen måte plassere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Bruk av offentlig sted til containere, riggplass, brakker, stillas og lignende avsperringer må på forhånd godkjennes av politiet.

Markiser eller annet som henger ut over fortau skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken.

§ 3-2.Parkering

På midtdeler, i parker, grøntanlegg o.l. er parkering forbudt med mindre det er særskilt tillatt ved offentlig skilt.

§ 3-3.Rullebrett, sykling, sport, lek m.m.

Politiet kan forby aking, bruk av rullebrett, rulleskøyter og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige ro og orden.

§ 3-4.Byggearbeid, graving, vedlikehold m.m.

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan i samråd med vegholder bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid, graving e.l. at en gate, veg eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i samråd med vegholder fastsetter nærmere vilkår.

Ved arbeid som nevnt, og ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-5.Takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-6.Sperrer og avvisere

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når de arbeid som er nevnt i § 3-4 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-5 ikke lenger er til stede.

§ 3-7.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-8.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Av sikkerhetsmessige grunner kan politiet forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel 4. Huseiers plikter på offentlig sted

§ 4-1.Rydding og renhold av fortau

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for rydding og renhold av fortau, gang- og sykkelveg, rennestein ut til midten av kjørebanen. Eier plikter også å rengjøre lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

§ 4-2.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen har brøytet inn på fortau eller gang- og sykkelveg.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke flyttes ut på offentlig sted. Snø og is fra fortau og gang- og sykkelveg må ikke flyttes ut i kjørebanen. Hvor snø og is ikke kan legges inn til vegg eller hagegjerde, kan den legges i vegkanten, selv om rennestein blokkeres.

Når det inntrer mildvær, må det sørges for at vannet får fritt avløp til slukene, så vel fra gaten som fra fortauet.

§ 4-3.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortau og gang- og sykkelveg utenfor eiendommen når det er glatt.

Hvor det i tettbygd strøk ikke er fortau eller gang- og sykkelveg eller hvor dette er gjenlagt med snø skal det strøs langs kanten av kjørebanen.

§ 4-4.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vegsluk og vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne. Vegsluk skal kun benyttes til drenering av vann og må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-5.Unntak fra huseiers plikter

Huseiers plikter etter dette kapittel gjelder ikke hvor pliktene ved vedtak er overtatt av det offentlige.

Kapittel 5. Hindre tilgrising og forurensing

§ 5-1.Hindre tilgrising og forurensing

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, plast, papir, sigarettstumper, tyggegummi eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, veg, park, anlegg og innretninger,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når de er foreldet,
4.å urinere.
§ 5-2.Renhold etter kiosksalg, arrangement o.l.

Den som driver salg fra kiosker eller annen lignende virksomhet på eller ut mot offentlig sted skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som driver slikt salg eller arrangerer tilstelning på offentlig sted skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Dyr

§ 6-1.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 6-2.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 6-3.Farlige dyr

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted m.m.

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må i god tid på forhånd søke politiet om dette. Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet

§ 8-1.Pantelånervirksomhet

Pantelåner skal føre protokoll som er autorisert av politiet over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

§ 9-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 9-2.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid oppheves forskrift av 22. februar 1979 nr. 4418 om politivedtekt for Trondheim kommune, Sør-Trøndelag.