Forskrift om politivedtekt, Nittedal kommune, Akershus.

DatoFOR-2000-01-25-86
PublisertII 2000 37
Ikrafttredelse25.02.2000
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1965-09-24-4598
Gjelder forNittedal kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Nittedal

Fastsatt av Nittedal kommunestyre 30. august 1999 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 25. januar 2000. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.
§ 2.Plikter i denne vedtekt som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.
§ 3.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller fremvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten å gi melding til politiet dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue ol.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse,
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,
4.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
5.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter el. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretning eller transportmidler,
6.å urinere.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

§ 6.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingskasser el. som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort. Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken.

§ 7.På fortau må ingen bære, trekke eller på annen måte føre med seg gjenstander som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 8.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 9.Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse fra politiet. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.
§ 10.Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.
§ 11.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak.

Inntil arbeidet er utført skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær.

Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, stampes eller jevnes.

§ 12.Ved rensing av tak, maling av hus eller utføring av annet mindre arbeid eller ved oppheising og nedfiring av varer på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.
§ 13.Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 14.Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 10 og 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.
§ 15.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

§ 16.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 17.Snø og is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted uten etter avtale.
§ 18.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.
§ 19.Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

§ 20.Kunngjøringer og plakatoppsett er forbudt på offentlig sted uten politiets tillatelse. Forbudet gjelder ikke oppslag på tavler el. som er godkjent av kommunale myndigheter til slik bruk. Det gjelder heller ikke oppslag på en eiendom om noe som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive ned, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

§ 21.På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek, spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 22.Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Fjærfe må ikke slippes ut på offentlig sted.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 23.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 24.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 25.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 26.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 27.Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.
§ 28.Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 29.Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Politiet kan for sammenkomster som nevnt under første ledd gjøre unntak fra aldersgrensen for særskilte arrangementer, men ikke lavere enn 12 år.

§ 30.Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter denne vedtekt eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.
§ 31.Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.
§ 32.Denne forskrift trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid oppheves forskrift av 24. september 1965 nr. 4598 om politivedtekt, Nittedal kommune, Akershus.