Forskrift om politivedtekt, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-2000-03-22-392
PublisertII 2000 197
Ikrafttredelse22.04.2000
Sist endretFOR-2010-07-07-1120 fra 07.08.2010
EndrerFOR-1939-07-08-3119
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Bærum

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Bærum kommunestyre 26. januar 2000 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 22. mars 2000. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, endret ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1120 (i kraft 7 aug 2010).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

På offentlig sted er det forbudt uten kommunens tillatelse til å søke erverv ved omsetning av varer. Omsetningen må eventuelt bare foregå på anvist sted.

0Endret ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1120 (i kraft 7 aug 2010).
§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående eller kjørende reklame.

0Endret ved forskrift 7 juli 2010 nr. 1120 (i kraft 7 aug 2010).
§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue ol.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby ridning, bruk av rullebrett, aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau m.v.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår. Det forutsettes at politiet rådfører seg med vegmyndighetene før tillatelse gis.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning m.v.

Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 9, 10 og 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø. Når det gjelder ferdsel på fjordisen, forutsettes politiet å samarbeide med det kommunale isoppsynet.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau m.v.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for at søppel fra næring eller privat bolig på eiendommen ikke blir liggende på fortau eller i rennesteinen. Huseier skal sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Gatesluk må ikke benyttes som avfallskummer.

§ 16.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges i kanten av kjørebanen langs rennestenen.

Snø eller is fra gårdsplass, innkjørsel, tomt eller hage må ikke anbringes på offentlig sted.

§ 17.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig vei må sørge for at vann kan passere fritt forbi inngang/innkjøring.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall, bokser for øl o.l., sigarettstumper eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.

Dekorering med grunneiers og huseiers tillatelser faller utenom denne bestemmelse.

3.å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 19.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l., eller driver annen tilsvarende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke blir skjemmet eller tilsmusset av virksomheten, og at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall og at disse blir tømt.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 20.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle, ri, bruke rullebrett, og ake eller å drive sport, lek eller spill eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.

Kapittel VII. Dyr

§ 21.Husdyr, sirkusdyr m.m.

På eller ved offentlig sted som ikke er inngjerdet er det er det forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 22.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 23.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).
§ 24.(Opphevet 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum).

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted m.v.

§ 25.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 26.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 27.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Unntak gjelder for åpne diskotek- og dansekveldarrangementer i regi av de kommunale ungdomsklubbene og andre rusfrie offentlige arrangementer som kommunen er ansvarlig for.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 28.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 29.Straff

Overtredelse av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 30.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid oppheves forskrift av 8. juli 1939 nr. 3119 om politivedtekt, Bærum kommune, Akershus.