Forskrift om politivedtekt, Sør-Varanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-2000-06-28-616
PublisertII 2000 370
Ikrafttredelse28.07.2000
Sist endretLOV-2003-07-04-74 fra 31.12.2006
EndrerFOR-1953-02-23-4033
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om politivedtekt, Sør-Varanger

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sør-Varanger kommunestyre 18. april 2000 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet § 14. Stadfestet av Justis- og politidepartementet 28. juni 2000. Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Med offentlig sted forstås i denne vedtekt gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bro, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted der det er allmenn ferdsel eller som er bestemt for allmenn ferdsel.
§ 2.Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller styrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden og renhold på offentlig sted

§ 3.På eller like ved offentlig sted må ingen delta i oppløp eller sammenstimling eller lage larm eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngang til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og ellers rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.På eller i nærheten av offentlig sted må ingen uten melding til politiet foreta pengeinnsamling.
§ 5.På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue ol.,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller sprengstoff,
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der,
4.å kaste avfall som glass, spiker, papir, fruktskall eller lignende,
5.- - -
6.å urinere,
7.å grise til med maling, tusj, sprayprodukt eller lignende på noen overflate mot offentlig sted, under dette på eller ved bygning, gate vei, park, anlegg, innretninger og framkomstmidler,
8.å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal, når de er foreldet, fjernes av den ansvarlige (arrangør eller lignende).

0Endret 31 des 2006 - se lov 4 juli 2003 nr. 74 § 32, jf. lov 4 aug 1995 nr. 53 § 14 første ledd nr. 1 2. punktum.
§ 6.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.
§ 7.Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal så langt det er mulig sørge for at avløp for vann, fortau, rennestein, grøft eller lignende holdes åpne.
§ 8.Den som driver salg fra portrom, kiosk, forretning eller lignende eller som driver med annen næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke blir skjemt eller skitnet til av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp mange nok dunker for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.

Kapittel III. Hindringer for ferdselen

§ 9.På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.
§ 10.Markiser, skilt, oppslag, flaggstenger, utstillingsanretninger eller lignende som vender ut mot offentlig sted, skal være forsvarlig fastgjort.

Markiser skal være være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,5 meter over grunnen.

§ 11.Politiet kan forby aking og enhver annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.
§ 12.Krever byggearbeid eller lignende at gate, vei eller annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det innhentes tillatelse til slik avsperring fra politiet.

Politiet kan fastsette nærmere vilkår for å tillate avsperringen.

Kapittel IV. Sikring av ferdselen

§ 13.Sprengningsarbeid på eller i nærheten av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet.

Politiet kan kreve særlige sikkerhetstiltak.

§ 14.Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan fastsette hvordan arbeidsstedet skal sperres og påby andre sikkerhetstiltak.
§ 15.Ved vedlikehold av bygninger m.v. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.
§ 16.Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp sperrer som gjør det tydelig at det er farlig å ferdes der og snarest sørge for at taket blir ryddet.
§ 17.Sperringer, stiger e.l. må tas bort når det arbeid som er nevnt i §§ 13-16 er utført eller når faren eller ulempen ikke lenger er til stede.
§ 18.Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vassdrag eller sjø. Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningene på betryggende måte.

Kapittel V. Offentlige innretninger og anlegg

§ 19.På kirkegård er det forbudt å sykle, ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Løse dyr må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård.

Kapittel VI. Dyr

§ 20.Det er forbudt å la husdyr som hest, storfe, sau og geit eller fjærfe gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten tillatelse fra politiet.

Kapittel VII. Arrangementer på offentlig sted m.v.

§ 21.Den som på offentlig sted vil lage til arrangement som hovedsakelig er av underholdende, kunstnerisk, selskapelig eller kommersielt slag, som har en størrelse som åpenbart vil føre til behov for omfattende reguleringer av ferdsel eller vakthold, må søke om tillatelse til dette innen en frist som politiet setter. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.
§ 22.Den som vil lage til arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet. Dette skal gjøres selv om arrangementet ikke foregår på offentlig sted, når det er tenkelig at det blir behov for polititilsyn for å sikre ro og orden eller avvikling av trafikken på grunn av størrelsen på eller karakteren av arrangementet.

Plikt til å melde fra gjelder også sammenkomster med dans eller annen tilstelning som overveiende er av selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel VIII. Barn

§ 23.Barn under 15 år har ikke tilgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten at de er sammen med med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 24.Forsømmer noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller etter pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet på vegne av vedkommende sette dette i verk. Den som har forsømt pliktene må dekke utgiftene.
§ 25.Overtredelse av denne vedtekt eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.
§ 26.Ikrafttreden

Denne vedtekt tar til å gjelde 1 måned etter at den er stadfestet av Justis- og politidepartementet. Fra samme tid oppheves forskrift av 23. februar 1953 nr. 4033 om politivedtekt, Sør-Varanger kommune, Finnmark.