Forskrift om politivedtekt, Farsund kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-2005-04-21-352
PublisertII 2005 hefte 2
Ikrafttredelse21.05.2005
Sist endret
EndrerFOR-1971-04-15-4489
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort28.04.2005
KorttittelForskrift om politivedtekt, Farsund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Farsund kommunestyre 14. desember 2004 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 21. april 2005.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forståes gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg eller lignende, plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

§ 4.Sang og musikk, reklame mv.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil fremføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller fremvisning eller gjøre bruk av høyttalere, må sende melding til politiet. Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted samt i boligfelt og områder med tett husdyrhold er det forbudt

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende,
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Oppskyting av fyrverkeri skal foregå i betryggende avstand fra landbruksbygninger med dyrehold samt på steder hvor spesielt utsatte dyreslag befinner seg, for eksempel hester,
3.å kaste eller slippe stein, snøballer eller annet som kan være til skade eller ulempe for den som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdsel

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henlegge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen. Markiser over fortau skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken og ikke stikke lenger ut enn at det mellom ytterkant av markise og ytterkant av fortau blir en fri avstand på minst 0,5 m. Over kjørbar vei er det ikke lov å sette opp markiser.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevd av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeider eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår. Sperringen av offentlig gate eller vei helt eller delvis skal skiltes i samsvar med godkjent skiltplan.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. Sperringen av offentlig gate eller vei skal skiltes i samsvar med godkjent skiltplan.

§ 10.Diverse arbeider

Oppføring, nedriving eller reparasjoner av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. Sperringen av gate eller vei helt eller delvis skal skiltes i samsvar med godkjent skiltplan.

§ 11.Vedlikehold av bygninger mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe. Sperringen av gate eller vei helt eller delvis skal skiltes i samsvar med godkjent skiltplan.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulemper og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 9, § 10 og § 11 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdsel på islagt vann eller sjø.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Farsund sentrum plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten utenfor eiendommen i samsvar med lokal sedvane. Slik sedvane foreligger for:

Torvet

Brogaten

Torvgaten

Kirkegaten fra Strandgaten til Nytorvet

Nytorvet

Listerveien fra Brogaten til Nytorvet

Kjørbos gate

Storgaten

Jochum Lunds Plass

Theis Lundegaards gate

Inger Sundts gate fra

Theis Lundegaards gate til Storgaten

Strandgaten

Jansens Plan

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for renhold av lys- og luftegraver i tilknytting til eiendommen. Denne plikten gjelder alle eiendommer i kommunen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Gatesluk må ved renhold ikke tilføres oppsop og liknende.

§ 16.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Farsund sentrum plikter etter snøfall, i samsvar med lokal sedvane, å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Slik sedvane foreligger for samme området som nevnt i § 15, første del. Plikten omfatter ikke snø som det offentlige har brøytet inn på fortauet.

Eier av hus mot offentlig sted plikter etter takras å rydde utenfor eiendommen. Denne plikten gjelder alle eiendommer i kommunen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke legges på offentlig sted.

§ 17.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i Farsund sentrum plikter, i samsvar med lokal sedvane, å strø fortau utenfor eiendommen når det er glatt. Slik sedvane foreligger for samme området som nevnt i § 15, første ledd.

§ 18.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøfter eller lignende holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 19.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater eller lignende uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendommen om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 20.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk eller lignende, eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 21.Kirkegårder

På kirkegårder er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøkende.

Kapittel VII. Dyr

§ 22.Husdyr mv.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn. Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 23.Søknadsplikt for arrangementer på offentlig sted mv.

Den som på offentlig sted vil holde arrangementer som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

Politiloven § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted mv.

Den som vil holde arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel IX. Barn

§ 25.Offentlig dans eller lignende

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 26.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 27.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av politiloven § 14, straffes etter samme lovs § 30 nr. 4, hvis forholdene ikke går inn under en strengere bestemmelse.

§ 28.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves forskrift 15. april 1971 nr. 4489 om politivedtekt for Farsund kommune, Vest-Agder.