Forskrift om politivedtekt, Lenvik kommune, Troms.

DatoFOR-2006-07-07-913
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse07.08.2006
Sist endretFOR-2014-01-29-88 fra 01.03.2014
EndrerFOR-1992-01-06-46
Gjelder forLenvik kommune, Troms.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort13.07.2006
KorttittelForskrift om politivedtekt, Lenvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Lenvik kommunestyre 16. juni 2006 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 7. juli 2006, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Endret ved forskrift 29 jan 2014 nr. 88 (i kraft 1 mars 2014).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil gjøre bruk av forsterkeranlegg, spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame, må sende melding til politiet.

§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert eller lignende
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at politiet på forhånd har fått melding. Melding kan unnlates i tidsrommet 31. desember kl. 1800 til 1. januar kl. 0200.
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.
§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen.

Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er minst 2,25 m over bakken.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking, bading og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som i tilfelle fastsetter nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving, reparasjon eller vedlikehold av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe, dersom politiet ikke har fastsatt andre sikkerhetstiltak.

§ 11.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere settes opp slik at de også registreres av blinde og svaksynte.

§ 12.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 9 og § 10 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 11 ikke lenger er til stede.

§ 13.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø av sikkerhetsgrunner.

Den som skjærer åpninger i isen, skal innhegne åpningen på betryggende måte.

Kapittel III. Renhold på offentlig sted

§ 14.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver og innenfor tettbygd strøk også av fortau og rennesten i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 15.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras og innenfor tettbygd strøk også etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men ikke kastes ut i kjørebanen eller legges ved rennesteinen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes på offentlig sted.

§ 16.Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

§ 17.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel IV. Hindre tilgrising

§ 18.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste/hensette glass, flasker, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.å urinere.
§ 19.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk, gatekjøkken e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel V. Offentlige anlegg

§ 20.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VI. Dyr

§ 21.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

Paragrafen gjøres gjeldende innenfor regulert område i kommunen, med unntak av områder som er regulert til landbruksformål.

0Endret ved forskrift 29 jan 2014 nr. 88 (i kraft 1 mars 2014).

Kapittel VII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 22.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 23.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Kapittel VIII. Barn

§ 24.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel IX. Forskjellige bestemmelser

§ 25.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 26.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid opphører forskrift 6. januar 1992 nr. 46 om politivedtekt, Lenvik kommune, Troms, å gjelde.