Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo.

DatoFOR-2007-06-06-577
PublisertII 2007 hefte 3
Ikrafttredelse06.07.2007
Sist endretFOR-2013-05-31-572 fra 14.06.2013
EndrerFOR-1996-09-27-932
Gjelder forOslo kommune, Oslo.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort07.06.2007
KorttittelForskrift om politivedtekt, Oslo

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Oslo bystyre 15. november 2006 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet 6. juni 2007. Endret ved forskrifter 9 des 2010 nr. 1583 (i kraft 1 jan 2011), 21 feb 2013 nr. 224 (i kraft 1 mars 2013), 31 mai 2013 nr. 577 (i kraft 14 juni 2013).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås ett hvert sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Gårdeieransvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av bygning eller grunn

Plikter som er lagt på eier av bygning eller grunn, hviler også på den som bruker eller leier lokaler på gatenivå, fester, eller bestyrer bygning eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted e.l., skal de rette seg etter de pålegg som politiet gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i § 2-1 ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, jf. serverings- og alkoholloven.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer uten etter særskilt tillatelse fra kompetent kommunal myndighet.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på veier eller plasser i tettbebygd strøk er overnatting, camping, telting eller lignende forbudt, uten særskilt tillatelse fra kommunal myndighet.

0Endret ved forskrift 31 mai 2013 nr. 572 (i kraft 14 juni 2013).
§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet og/eller søke eventuell berørt kommunal myndighet, jf. kommunal veileder, hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden.

Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

§ 2-3.Luft- og fjærvåpen

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt uten aktverdig grunn å bære eller skyte med luft- eller fjærvåpen som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende. For øvrig reguleres bæring og bruk av skytevåpen og kniv av bestemmelser i våpenlov og straffelov.

§ 2-4.Kirke, kirkegård og gravlund

Inntil kirke, på kirkegård og gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård og gravlund når den er stengt for besøk.

Kjæledyr som går løs eller husdyr må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård og gravlund.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser, uthengsskilt e.l. skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg.

§ 3-2.Bruk av rullebrett mv.

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlige hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene. Politiet kan forby skating og bruk av rulleskøyter eller lignende på bestemt offentlig sted når det er påkrevd av hensyn til ferdselen eller omgivelsene.

§ 3-3.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevd på grunn av byggearbeid eller lignende at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan i tilfelle fastsette nærmere vilkår.

§ 3-4.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet og til eventuell berørt kommunal myndighet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-5.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-6.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-3 til § 3-5 og § 4-1 er utført eller den fare eller arbeid som er nevnt i § 3-5 og § 4-1 ikke lenger er tilstede.

0Endret ved forskrift 9 des 2010 nr. 1583 ( i kraft 1 jan 2011).

Kapittel 4. Gårdeiers særlige plikter

§ 4-1.Snø, is og takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted.

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

0Endret ved forskrift 9 des 2010 nr. 1583 ( i kraft 1 jan 2011).
§ 4-2.Vannavløp

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. på eller langs eiendommen holdes åpne.

§ 4-3.Renhold av fortau i indre by

I indre by plikter eier av bygning eller grunn å sørge for renhold av fortau på eller langs eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Overvannsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Med indre by menes området fra innerst i Frognerkilen og til Ingar Nilsens vei, Halvdan Svartes gate, Kirkeveien til Middelthuns gate, Middelthuns gate til kryss Fridtjof Nansens vei, rett linje til Slemdalsveien 15 (Chateau Neuf), rett linje til Suhms gate 34, rett linje til Blindernveien 9, rett linje til Vestre Aker kirke, rett linje til Kirkeveien ved kryss Sognsveien, Kirkeveien til kryss Kierschows gate, Kierschows gate til kryss Uelands gate, Uelands gate til kryss Stavangergata, Stavangergata, Lisa Kristoffersens plass, rett linje til Sandakerveien ved kryss Nycoveien, rett linje til Grefsenveien 35, rett linje til Gjøvikbanen ved Grefsenveien 53B, Gjøvikbanen til bru Enebakkveien, jernbanelinjen til Geitabru, rett linje til sydenden av dammen på Sørenga og rett linje til innerst i Lohavn.

§ 4-4.Plikt til snørydding innenfor Ring 1

Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-5.Plikt til å strø fortau innenfor Ring 1

Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

Kapittel 5. Hindre tilgrising m.m.

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, spiker, papir, sigarettstumper, fruktskall eller annet avfall utenom i oppsatte egnede søppelkasser samt å knuse flasker.
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.
3.å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag e.l. uten tillatelse fra berørt kommunal myndighet. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent av kommunen til slik bruk, eller oppslag på egen grunn. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet.
4.å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 5-2.Avfall

Den som arrangerer idrettsstevner, friluftsmøte eller lignende eller driver gatesalg, serverings- eller kioskvirksomhet, stands eller lignende på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilgrises av virksomheten. Vedkommende plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser og at området holdes ryddig under og i etterkant av den gjeldende aktivitet.

Kapittel 6. Dyr

§ 6-1.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse.

§ 6-2.Forvaring av kjæledyr, salg, avliving o.a.

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 6-1. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet selv eller overlate til kommunen å la dyret selges eller avlives.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må i god tid før arrangementet skal avholdes søke politiet om dette.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende skriftlig melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

§ 7-3.Tillatelse fra kommunen for allment tilgjengelige arrangement m.m.

Det er forbudt å benytte kommunal grunn til kommersiell eller ikke-kommersiell virksomhet, herunder uteservering, vareutstilling, lagerplass, arrangementer, markeringer m.m., uten skriftlig tillatelse fra kommunal grunneierrepresentant.

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet

§ 8-1.Pantelånervirksomhet

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet, skal føre protokoll autorisert av politiet over alle lån.

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

§ 9-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtektene eller pålegg gitt med hjemmel i vedtektene, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 9-2.Straff

Overtredelse av vedtekten eller bestemmelser gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-2a.Kommunal håndheving

Vedtektenes § 4-1, § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 5-1 og § 5-2 kan håndheves av Oslo kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Oslo kommune kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

0Tilføyd ved forskrift 21 feb 2013 nr. 224 (i kraft 1 mars 2013).
§ 9-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves forskrift 27. september 1996 nr. 932 om politivedtekt, Oslo kommune, Oslo.