Forskrift om politivedtekt, Hamar kommune, Hedmark

DatoFOR-2009-06-17-935
PublisertII 2009 hefte 4
Ikrafttredelse17.07.2009
Sist endretFOR-2014-01-20-85 fra 01.03.2014
EndrerFOR-1995-05-23-532 fra 17.07.2009
Gjelder forHamar kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort02.07.2009   kl. 15.10
KorttittelForskrift om politivedtekt, Hamar

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hamar kommunestyre 4. juni 2008 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151. Stadfestet av Politidirektoratet 17. juni 2009 med noen endringer. Endret ved forskrifter 7 mai 2013 nr. 476 (i kraft 21 mai 2013), 20 jan 2014 nr. 985 (i kraft 1 mars 2014).

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau og gang-/sykkelveg, sti, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted, skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i denne paragraf ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet.

Det er forbudt å benytte kommunal grunn til kommersiell eller ikke-kommersiell virksomhet, herunder uteservering, vareutstilling, lagerplass, arrangementer, markeringer m.m., uten skriftlig tillatelse fra Hamar kommune.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer uten etter særskilt tillatelse fra Hamar kommune.

I offentlige parker, grøntarealer og friområder i eller i nærheten av tettbygd strøk er telting, camping eller lignende overnatting forbudt, uten etter særskilt tillatelse fra Hamar kommune.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta pengeinnsamling, dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd, lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

0Endret ved forskrift 7 mai 2013 nr. 476 (i kraft 21 mai 2013).
§ 5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.uten aktverdig grunn å skyte med luft- eller fjærvåpen, som softgun, luftpistol, paintballvåpen eller lignende. For øvrig reguleres bæring og bruk av skytevåpen og kniv av bestemmelser i våpenlov og straffelov.
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse.
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel III. Sikring av ferdselen

§ 6.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen, vedlikehold, snøbrøyting m.m. og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser skal være anbrakt så høyt at underkanten er minst 2,5 m over bakken og slik at de ikke dekker for fri sikt til trafikklys, trafikkskilt eller annet varslingsanlegg. Vinduer, lemmer o.l. i mindre høyde enn 2,5 m over bakken må ikke stå åpne utover gate, fortau eller plass.

§ 7.Sport, lek

Politiet kan forby aking, bruk av rullebrett, rulleskøyter, og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted, når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen, omgivelsene eller den alminnelige orden. De som bedriver ovennevnte aktiviteter på offentlig sted plikter uansett å ta tilbørlig hensyn til andre som ferdes der og til omgivelsene for øvrig.

§ 8.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd meldes til berørt myndighet.

Politiet kan i tilfelle fastsette nærmere vilkår.

§ 9.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 10.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til berørt kommunal/statlig myndighet og til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret, og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 11.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted, plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 12.Avvisere

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretninger som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe, og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 13.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 8, § 9, § 10 og § 11 er utført, eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 12 ikke lenger er til stede.

§ 14.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted

§ 15.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted, innenfor grensene til det området som før 1. januar 1992 utgjorde Hamar kommune, plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten i samsvar med lokal sedvane og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Kloakksluk/overvannsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 16.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted, plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is kan legges langs kanten av fortauet, men må ikke kastes ut i kjørebanen eller legges i rennesteinen.

Snø eller is fra gårdsplass, tomt eller hage må ikke kastes ut på offentlig sted.

Eier av hus eller grunn som støter til offentlig sted, beliggende innenfor grensene til det området som før 1. januar 1992 utgjorde Hamar kommune, plikter etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 17.Strøplikt

Eier av hus eller grunn ut mot offentlig sted beliggende innenfor grensene til det området som før 1. januar 1992 utgjorde Hamar kommune plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt. For områder beliggende i tidligere Vang kommune gjelder denne plikten bare i tettbygd strøk.

§ 18.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

Kapittel V. Hindre tilgrising

§ 19.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, bokser, sigarettsneiper, tyggegummi, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall, herunder hageavfall. Brukte engangsgriller må fjernes på betryggende måte eller kastes i spesielle søppeldunker beregnet for dette formål. For å forebygge skader på grunn av glasskår e.l., er det på/ved badeplassene i Hamar forbudt å medbringe glassflasker eller lignende emballasje.
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.
3.å henge opp kunngjøringer, plakater, e.l. uten tillatelse fra berørt kommunal myndighet.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet.

4.å urinere eller på annen måte gjøre fra seg utendørs i tettbygd strøk eller på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 20.Avfall

Den som driver salg fra portrom, mobile innretninger, kiosk e.l., eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel VI. Offentlige anlegg

§ 21.Kirkegård

Inntil kirke, på kirkegård/gravlund er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel VII. Dyr

§ 22.Husdyr m.m.

Det er forbudt å la hest, storfe, sau eller geit gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller til sjenanse.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

Kapittel VIII. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 23.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 24.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding til politiet i god tid, selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

Kapittel IX. Barn

§ 25.Offentlig dans e.l.

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte. Politiet kan gi dispensasjon når arrangementet er alkoholfritt og åpent for personer fra 13 år og oppover.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 26.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 27.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 27a.Kommunal håndheving

Vedtektenes § 6 (omfatter kun utplassering av advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame og andre salgsfremmende gjenstander på fortau), § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 19 og § 20 kan håndheves av Hamar kommune med hjemmel i forskrift 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Hamar kommune kan ved overtredelser av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2014 nr. 85 (i kraft 1 mars 2014).
§ 28.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Fra samme tid oppheves forskrift 23. mai 1995 nr. 532 om politivedtekt, Hamar kommune, Hedmark.