Forskrift om politivedtekt, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2010-08-31-1226
PublisertII 2010 hefte 4
Ikrafttredelse30.09.2010
Sist endret
EndrerFOR-1990-02-20-133
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14
Kunngjort02.09.2010   kl. 15.00
KorttittelForskrift om politivedtekt, Oppdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 3. februar 2010 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet med noen endringer av Politidirektoratet 31. august 2010, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, gang- og sykkelsti, heisanlegg med nedfartsløyper, preparerte skiløyper (i skisesongen), park, torg, plass, bru, strand, anlegg eller annet sted der allmennheten ferdes eller som er bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, eller lage støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, gjøre bruk av høyttaler, stelle til oppvisning eller framvisning må på forhånd sende melding til politiet.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-3.Farlig eller skremmende virksomhet

På eller ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert e.l.
2.å brenne av krutt eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Unntak gjelder for oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften fra kl. 19.00 til 1. nyttårsdag kl. 01.00. Tillatelsen gjelder kun lovlig fyrverkeri som er anskaffet fra handelslokale/salgssted med tillatelse fra brannvesenet.
3.å drive ringkasting e.l. som næring
4.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette opp eller henge noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen. Markiser skal henge så høyt at underkanten er minst 2,50 m over bakken. Markiser, skilt, flaggstenger, utstillingskasser o.l. som vender ut mot offentlig sted skal være forsvarlig fastgjort.

§ 3-2.Sport, lek

Politiet kan forby skating, bruk av rulleskøyter, aking og annen form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden og sikkerhet.

§ 3-3.Avsperring av fortau mv.

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at en gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-4.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak, herunder krav om at publikum må varsles i tide.

§ 3-5.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby særskilte sikkerhetstiltak til vern for publikum. Inntil arbeidet er utført skal det ved sperringen settes opp et tilstrekkelig antall tente lykter når det er mørkt eller usiktbart vær. Åpne grøfter skal snarest mulig fylles, komprimeres eller jevnes.

§ 3-6.Avvisere

Ved vedlikehold av bygninger på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe. Det samme gjelder for huseier når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted.

§ 3-7.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-5 og § 3-6 er utført eller den nevnte fare eller ulempe ikke lenger er til stede.

§ 3-8.Ferdsel på islagte vann

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for allmenn ferdsel på islagte vann.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Overvannssluk skal ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2.Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is fra privat eiendom, derunder privat vei må ikke anbringes eller kastes på offentlig sted.

Når det oppstår fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal huseier snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 4-3.Vannavløp

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennesten, grøft o.l. holdes åpne.

Kapittel 5. Hindre tilgrising

§ 5-1.Hindre tilgrising o.l.

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste glass, flasker, engangsemballasje, spiker, papir, fruktskall eller annet avfall,
2.å grise til med maling, tagging, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
3.å henge opp, utplassere eller transportere rundt kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som bor der.
4.å urinere eller på annen måte gjøre fra seg.
§ 5-2.Avfall

Den som driver serveringssted, salg fra portrom, kiosk e.l. på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten. Eieren plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall beholdere for papir og avfall.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir, smuss og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 6-1.Kirkegård

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Dyr

§ 7-1.Dyr på offentlig sted

Det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit eller svin gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn med unntak av veger som går gjennom beitemark uten gjerdeplikt mot veg.

§ 7-2.Ansvar for dyr på offentlig sted

På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll ved bruk av bånd eller på en slik måte at dyr ikke er til fare eller sjenanse for omgivelsene eller som utgjør en helsemessig risiko.

Politiet kan bestemme at dyr som kan forulempe mennesker eller dyr på offentlig sted, skal holdes i bånd eller være forsynt med munnkurv.

Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse.

§ 7-3.Forvaring av kjæledyr

Politiet kan ta i forvaring dyr som går løs i strid med bestemmelsene i § 7-2. Unnlater eier eller besitter å hente dyret innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i pressen, kan politiet la dyret selges eller avlives.

Kapittel 8. Arrangementer på offentlig sted mv.

§ 8-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må innen en frist som politiet setter søke om dette. Politilovens § 11 får tilsvarende anvendelse.

§ 8-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted m.m.

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må sende melding i god tid til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst med dans eller annen tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 9. Barn

§ 9-1.Offentlig dans

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel 10. Forskjellige bestemmelser

§ 10-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre på vedkommendes bekostning.

§ 10-2.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 10-3.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 20. februar 1990 nr. 133 om politivedtekt, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag.