Forskrift om politivedtekt, Engerdal kommune, Hedmark

DatoFOR-2011-02-04-117
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse04.03.2011
Sist endret
EndrerFOR-1978-04-14-4427
Gjelder forEngerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§14, FOR-2000-11-16-1151
Kunngjort10.02.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om politivedtekt, Engerdal

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Engerdal kommunestyre 3. februar 2010 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet med noen endringer av Politidirektoratet 4. februar 2011, jf. lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel I. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås i denne vedtekt ethvert sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 2.Fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer hus eller grunn.

Kapittel II. Reguleringer av orden på offentlig sted

§ 3.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden og ferdsel.

Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at serveringsstedets gjester overholder pliktene i denne paragrafs første ledd ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringsstedet.

§ 4.Sang og musikk, reklame m.m.

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, skal i god tid forut gi melding til politiet.

Sammenkomst med dans som er allment tilgjengelig eller som arrangeres av en forening eller lignende sammenslutning, skal i god tid forut for arrangementet meldes til politiet. Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

Melding skal også gis til politiet i god tid forut av den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 5.Annen virksomhet som kan være farlig eller forstyrrende

Det er forbudt på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted:

1.å skyte med gevær, luft- eller fjærvåpen som softgun, luftpistol paintballvåpen eller lignende
2.å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse
3.å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for den som ferdes der.
§ 6.Sprengningsarbeid

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som kan påby særskilte sikkerhetstiltak og/eller avsperring.

Kapittel III. Hindre tilgrising

§ 7.Hindre tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1.å kaste og/eller knuse glass, flasker, spiker, papir, sigarettstumper, snus, fruktskall eller annet avfall
2.å grise til med maling, tusj, sprayprodukter eller lignende på enhver overflate, herunder på eller ved bygning, gate/vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler
3.å henge opp eller utplassere kunngjøringer, plakater, oppslag eller lignende på andre steder enn på allment benyttede oppslagstavler. Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet
4.å urinere på steder det kan virke sjenerende på andre.
§ 8.Avfall

Den som driver salg fra portrom, kiosk e.l. eller driver annen lignende næringsvirksomhet på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp tilstrekkelig antall kurver for papir og avfall.

Den som arrangeres tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel IV. Husdyr og offentlig sted

§ 9.Kirke og kirkegård

Inntil kirke og/eller på kirkegård er det forbudt å drive aktiviteter eller ferdes på en måte som ikke sømmer seg der.

Kjæledyr som går løs eller husdyr må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård/gravlund.

§ 10.Husdyr og beiting

Det er forbudt å la husdyr gå løse eller beite på offentlig sted i Engerdal sentrum og Drevsjø sentrum. Dyrets eier eller besitter plikter å sørge for at forbudet ikke overtres.

a)Avgrensing av Engerdal sentrum defineres i denne sammenheng slik:

mot nord – søndre avgrensing av Lille-Engern

mot vest – følger skogkanten fra bommen i Kvitvolaveien til nordre grense for Rønningen

mot sør – rett linje fra nordre grense Rønningen, over Gammeljordet til Østveien

mot øst – skogkanten øst for bebyggelsen som ligger langs Østveien.

b) Avgrensning av Drevsjø sentrum defineres i denne sammen slik:

mot sør – ved Hogstad camping

mot vest – krysset RV26 / FV218

mot øst – Fredheim.

Kapittel V. Sikring av ferdselen

§ 11.Diverse arbeid

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 12.Is, snø og takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren (jf. § 2) straks sette opp avvisere eller annen innretning som gjøre det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen.

§ 13.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdsel på islagt vann eller sjø.

§ 14.Barn

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte.

Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser

§ 15.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i vedtekten, kan politiet la det utføre for vedkommendes regning.

§ 16.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politilovens § 30, nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 17.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 14. april 1978 nr. 4427 om politivedtekt for Engerdal kommune, Hedmark.